Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-25
Organ wydający:Rada Miejska w Krapkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 80 pozycja: 1027
Hasła:ulice,place,ronda mosty

UCHWAŁA NR VI/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ujednolicenia nazw ulic i placów na terenie Miasta i Gminy Krapkowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje: § 1. Ujednolica się nazwy ulic i placów na terenie Miasta i Gminny Krapkowice w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. § 3. Tracą moc uchwały: 1) Uchwała Nr X/35/77 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Krapkowicach z dnia 04.04.1977 r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom, 2) Uchwała Nr XVII/105/92 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 1.06.1992 r. w sprawie zmiany nazwy 3) Uchwała Nr X/85/95 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.06.1995 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, 4) Uchwała Nr XXIV/289/97 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.02.1997 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, 5) Uchwała Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 04.02.1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 6) Uchwała Nr VI/53/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 01.03.1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 7) Uchwała Nr VI/54/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 01.03.1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 8) Uchwała Nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 9) Uchwała Nr IX/104/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 10) Uchwała Nr IX/108/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15.06.1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 11) Uchwała Nr XV/250/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.04.2000 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 12) Uchwała Nr XV/251/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.04.2000 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 13) Uchwała Nr XXV/407/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26.04.2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 14) Uchwała Nr XXVIII/468/2001 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25.10.2001 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy, 15) Uchwała Nr XII/199/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.04.2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 16) Uchwała Nr XVI/245/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.09.2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 17) Uchwała Nr XX/289/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16.02.2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 18) Uchwała Nr XXVIII/378/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28.12.2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy,

Id: ITFGK-ACDGY-YANTD-FAGAK-ZKQWP. Podpisany Strona 1

19) Uchwała Nr XXXIII/442/06 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20.09.2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 20) Uchwała Nr IV/26/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21.02.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 21) Uchwała Nr IV/28/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21.02.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 22) Uchwała Nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17.09.2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 23) Uchwała Nr XIII/140/08 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23.04.2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 24) Uchwała Nr XXXIII/382/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09.11.2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, 25) Uchwała Nr XXXIII/389/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09.11.2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Witold Rożałowski

Załącznik do Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik Nr 1 do Uchwały NR VI 75 2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 roku ujednolicenie nazw ulic

Id: ITFGK-ACDGY-YANTD-FAGAK-ZKQWP. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/86/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Krapkowice do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic w Gminie Ozimek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5541

  uchwała nr 418/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5540

  uchwała nr 417/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5537

  uchwała nr 414/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Remonty i prace budowlane

  Wspólnota chce przeprowadzić remont tarasów (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia) i dachu (uszczelnienie uszkodzonego pokrycia i kominów). Czy na przeprowadzenie tego (...)

 • Szerokość drogi

  Ile minimum metrów szerokości powinna mieć ślepa uliczka i jakie przepisy to regulują?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna w zakresie dotyczącym uchwały Nr XXVII/348/08 z dnia 30 września 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/87/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Głuchołazy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Głubczyce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V.72.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz dla nauczycieli - pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.