Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr 163/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-27
Organ wydający:Rada Miejska w Praszce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1074
Hasła:parkowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 1074

UCHWAŁA NR 163/XIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 08.02.2007 r.), Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr 131/XVI/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania, zmiany: uchwała Nr 37/ VI/2007 Rady Miejskie w Praszce z dnia 22 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania, uchwała Nr 32/V/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania, wprowadza się następujące zmiany: § 5 otrzymuje brzmienie: ?§ 5. Za niezapłacony postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 30,00 zł, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce lub na konto Gminy Praszka?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady mgr Bogusław Łazik

13:24:51
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.26.606

  uchwała nr VIII/110/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1794

  uchwała nr LXX/1178/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2243

  uchwała nr L/945/09 Rady Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubrza na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/177/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Branice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/175/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/ 181/05 Rady Gminy Branice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/174/12 Rady Gminy Branice z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.