Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1203
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1203

13:34:01

UCHWAŁA NR 18/30/2012 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU z dnia 22 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; zm. Dz. U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565 nr 249, poz. 2104, z 2009 r. nr 157 poz. 1241; z 2010 r. nr 238, poz. 1578, z 2011 r. nr 240 poz. 1429) oraz art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230, nr 106, poz.675; z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, orzeka nieważność uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego z powodu naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Uzasadnienie Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 lipca 2012 r. doręczono uchwałę nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego. Przywołując w podstawie prawnej dyspozycje art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Rada Miejska uchyliła uchwałę nr VI/44/03 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego, tj. uchyliła zwolnienie od podatku rolnego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych, położonych na terenie gminy, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W § 3 uchwały nr XXIV/197/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. postanowiono, iż uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. W złożonych pismem nr FN-P.0007.1.2012 z dnia 2.08.2012 r. wyjaśnieniach wskazano, iż ze zwolnienia określonego w uchwale nr VI/44/03 z dnia 04.03.2003 r. nie korzysta żaden z podatników. Na posiedzenie Kolegium, przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego, zawiadomionej prawidłowo nie stawił się. W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje: Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo, w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazanie nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym, za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1203

do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego ? przez wadliwą ich wykładnię ? oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97). Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Z powyższą regulacją koresponduje przywołany przez Radę Miejską w Zdzieszowicach w podstawie prawnej uchwały nr XXIV/197/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, zgodnie z którym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. W myśl przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, które regulują instytucję podatku rolnego, podatek ten jest podatkiem rocznym, zatem i zwolnienia z tego podatku, przewidziane m.in. w art. 13e (wprowadzone mocą uchwały rady gminy) muszą z założenia odnosić się do znoszenia tego obowiązku podatkowego, w tym również zwolnienia w całym roku podatkowym. Przyznane w tym trybie zwolnienia podatkowe rada gminy winna jednak wprowadzać i uchylać z poszanowaniem zasady państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji, a zwłaszcza wynikającej z niej zasady zaufania obywatela do państwa, pewności prawa oraz ochrony praw nabytych. Zapisem § 3 o terminie wejścia w życie uchwały po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Rada uchyliła zwolnienie od podatku rolnego w trakcie roku podatkowego. Nie ulega wątpliwości, iż Rada w trakcie roku podatkowego ma możliwość wprowadzenia zwolnienia od podatku, gdyż jest to działanie na korzyść podatnika. Zwolnienia i ulgi podatkowe nie pogarszają sytuacji podatników, a wręcz przeciwnie prowadzą bezpośrednio do zmniejszenia wysokości obciążenia podatkowego. Zmiana przepisów na niekorzyść podatników biorąc pod uwagę zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa może być dokonywana pod warunkiem zachowania zasady praw nabytych. Stanowisko takie wyraził Trybunał Konstytucyjny m.in. w orzeczeniach z dnia 2 marca 1993 r. (sygn. akt K. 9/92) i z dnia 15 lipca 1996 r. (sygn. akt K. 5/96) oraz w wyrokach z dnia 24 października 2000 r. (sygn. akt SK 7/00) i dnia 10 kwietnia 2006 r. (sygn. akt SK 30/04). Ponadto w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazywano, iż nie jest w zasadzie dopuszczalne dokonywanie zmian obciążeń podatkowych w ciągu roku (orzeczenie z 29 marca 1994 r., K. 13/93). Zmiany takie, gdy chodzi o tzw. ?podatki roczne?, zatem również podatek rolny, powinny wchodzić w życie przed końcem poprzedniego roku podatkowego i to z odpowiednim vacatio legis (orzeczenie z 28 grudnia 1995 r., K. 28/95), tak aby podatnik miał czas na zapoznanie się ze zmianą niekorzystną dla niego. Mając powyższe na uwadze Kolegium uznało, iż zniesienie zwolnienia od podatku rolnego w trakcie roku podatkowego w sposób istotny narusza art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Oceny tej nie zmieniają również złożone wyjaśnienia, z których wynika, iż ze zwolnienia nie korzysta żaden podatnik. W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje ? na zasadzie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ? skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Przewodniczący Kolegium Zastępca Prezesa Jan Uksik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIV/244/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XLII/315/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie ustalania zasad zbywania działek nr 2423 2420 i 2422 położonych w Zdzieszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIX/144/2012   Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXVIII/261/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zdzieszowicach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Korfantów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.