Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Urząd Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1205
Hasła:informacje o decyzjach Prezesa URE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1205

INFORMACJA NR DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. nr WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ Decyzją z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/548/1250/U/1/98/JB/AS z późn. zm., udzielono Koncesjonariuszowi koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2018 r. Pismem z dnia 29 listopada 2011 r., uzupełnionym ostatecznie pismem, które wpłynęło do URE w dniu 30 grudnia 2011 r., Koncesjonariusz zwrócił się z wnioskiem o zmianę ww. koncesji w związku z wyłączeniem z eksploatacji trzech kotłów rusztowych w kotłowni pomocniczej oraz ze zmianą procedur obliczania i rozliczania ilości energii pochodzącej ze wspólnego spalania paliwa konwencjonalnego i biomasy w Elektrowni Opole. Zgodnie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jednocześnie, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że pismo Strony z dnia 29 listopada 2011 r., można uznać, na podstawie art. 155 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 1998 r. Nr WCC/548/1250/U/1/98/JB/AS z późn. zm. Mając na uwadze powyższe okoliczności ? postanowiono jak w sentencji. Decyzję przekazano Przedsiębiorstwu. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych Zdzisław Muras

13:33:39

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.139.2904

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  informacja nr DPE-4110-9(5)/2011/740/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr WCC/179-ZTO-K/740/W/3/2012/AWŚ.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  decyzja nr OWR-4210-56/2009/1250/VII-A/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGE Elektrownia Opole S. A. z siedzibą w Brzeziu k/Opola

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.72

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2700

  informacja nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.