Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Byczynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1208
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 1208

UCHWAŁA NR XXV/186/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 21 w związku z art. 25a i 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. Określa się zasady gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 2) tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć tymczasowe pomieszczenie określone w ustawie, o której mowa w pkt 1; 3) innym właścicielu - należy przez to rozumieć podmiot inny niż Gmina Byczyna; 4) gminnym zasobie tymczasowych pomieszczeń - należy przez to rozumieć tymczasowe pomieszczenie stanowiące własność Gminy Byczyna; 5) osobie - należy przez to rozumieć osobę lub rodzinę oczekującą na zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia z wyłączeniem osób określonych w art. 25d ustawy wobec, której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego, w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, a komornik wystąpił o wskazanie tymczasowego pomieszczenia albo osobę lub rodzinę, którą komornik na podstawie tytułu wykonawczego, o którym mowa wyżej, usunął do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe i powiadomił o potrzebie zapewnienia jej tymczasowego pomieszczenia. § 3.1. Tworzy się zasób tymczasowych pomieszczeń Gminy Byczyna. 2. Zasób tymczasowych pomieszczeń tworzy się na bazie zasobów mieszkaniowych Gminy Byczyna, a także w miarę potrzeb przy uwzględnieniu zasad, o których mowa § 4, Burmistrz Byczyny podejmuje czynności, mające na celu wynajęcie na czas oznaczony tymczasowych pomieszczeń od innych właścicieli. 3. Burmistrz Byczyny utrzymuje, gospodaruje, dokonuje zmiany przeznaczenia lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i innych lokali na potrzeby tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna.

13:36:29

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1208

Rozdział 2 Zasady gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami § 4. Burmistrz Byczyny realizując postanowienia niniejszej uchwały, winien kierować się zasadą racjonalnego gospodarowania, uwzględniającą zasady współżycia społecznego. § 5. Burmistrz Byczyny w związku z: 1) wystąpieniem komornika wykonującego obowiązek opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 1046 §4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) wskazuje odpowiednio tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe; 2) otrzymaniem zawiadomienia od komornika o potrzebie zapewnienia tymczasowego pomieszczenia dla osoby usuniętej do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazuje tymczasowe pomieszczenie. § 6. Tymczasowe pomieszczenia mogą być wskazywane z zasobu tymczasowych pomieszczeń Gminy Byczyna lub z tymczasowych pomieszczeń wynajmowanych od innych właścicieli. § 7. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w § 4, Burmistrz Byczyny podejmuje czynności, mające na celu wynajęcie na czas oznaczony tymczasowych pomieszczeń od innych właścicieli. Rozdział 3 Zasady wynajmowania tymczasowych pomieszczeń § 8. Tymczasowe pomieszczenia znajdujące się w zasobie tymczasowych pomieszczeń Gminy Byczyna lub wynajęte od innych właścicieli mogą być wynajmowane lub podnajmowane na zasadach określonych ustawą i niniejszą uchwałą. § 9.1. Burmistrz Byczyny tworzy listę osób oczekujących na najem tymczasowego pomieszczenia. 2. Podstawą umieszczenia danej osoby na liście, o której mowa w ust. 1, jest wystąpienie komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia albo zawiadomienie o potrzebie zapewnienia tymczasowego pomieszczenia. 3. Podpisanie przez Burmistrza Byczyny umowy najmu pomieszczenia tymczasowego może nastąpić jedynie z osobą umieszczoną na liście, o której mowa w ust. 1. 4. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego, może być zawarta jedynie na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 5. Nie wyraża się zgody na podnajem przez najemcę lub oddanie do bezpłatnego używania tymczasowego pomieszczenia. § 10.1. Burmistrz Byczyny może ponownie podpisać umowę najmu z osobą zajmującą tymczasowe pomieszczenie bez umieszczania jej na liście, o której mowa w § 9 ust. 1 pod warunkiem, że tymczasowe pomieszczenie znajduje się w zasobie tymczasowych pomieszczeń Gminy Byczyna, a osoba zajmująca takie pomieszczenie spełnia łącznie wszystkie poniższe kryteria: 1) nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; 2) została zakwalifikowana do najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna; 3) wywiązywała się z warunków umowy tymczasowego pomieszczenia, w szczególności nie zalega z opłatami czynszowymi i nie zakłócała porządku domowego oraz w inny sposób poprzez swoje niewłaściwe zachowanie nie czyniła uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. 2. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia można po upływie oznaczonego w niej czasu również przedłużyć na następny okres jeżeli Burmistrz Byczyny nie wskazał osobie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, a pomieszczenie tymczasowe znajduje sie w zasobie tymczasowych pomieszczeń Gminy Byczyna. 3. Każda następna umowa najmu tymczasowego pomieszczenia do czasu podpisania umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna lub do czasu wskazania noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe może zostać zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1208

§ 11. Osoby, z którymi nie zawarto ponownej umowy najmu tymczasowego pomieszczenia na podstawie §10 wzywa się do opróżnienia i opuszczenia zajmowanego bez tytułu prawnego tymczasowego pomieszczenia i podejmuje się czynności w celu opróżnienia i opuszczenia tego pomieszczenia. § 12. Do podnajmu tymczasowych pomieszczeń wynajmowanych przez Burmistrza Byczyny od innych właścicieli, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia niniejszej uchwały z wyłączeniem § 10. Rozdział 4 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu § 13. Stawka czynszu za tymczasowe pomieszczenie: 1) jest ustalana przez Burmistrza Byczyny; 2) nie może być wyższa niż stawka czynszu za lokal socjalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna; 3) nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy najmu. § 14. Najemcom tymczasowych pomieszczeń nie udziela się obniżki czynszu. Rozdział 5 Postanowienia końcowe § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Grzegorz Kapica
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3465

  uchwała nr XXXIV/816/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2479

  uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kowala na lata 2012 - 2016" oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/180/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zasad wynajmowania tymczasowych pomieszczeń, wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń Miasta Kutno

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.82.90

  uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Wizna z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad polityki czynszowej oraz zasad wynajmowania lokali

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/179/12 Rady Miasta Kutno z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Kutno na lata 2012-2016

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.