Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Kamiennik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1209
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 1209

UCHWAŁA NR XII/65/11 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 11 986 969 zł, w tym: 1) dochody bieżące 11 162 569 zł; 2) dochody majątkowe 824 400 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1. § 2.1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 10 907 492 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 10 296 946 zł; 2) wydatki majątkowe: 610 546 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 079 477 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 079 477 zł. § 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 427 000 zł; 2) rozchody w łącznej kwocie 1 506 477 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Ustala się plan nakładów na wydatki majątkowe w roku budżetowym, - zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6.1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 64 160 zł. 2.2 Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 27 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego. § 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych do wysokości 1 027 000 zł.

13:35:49

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1209

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 41.000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł, jak w załączniku nr 5. § 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012: - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 168 713 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami ? zgodnie z załącznikiem nr 10. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł; 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Aleksander Słonina

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1209

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1209

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1209

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1209

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1209

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1209

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1209

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1209

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 12 ?

Poz. 1209

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 13 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 14 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 15 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 16 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 17 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 18 ?

Poz. 1209

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2537

  uchwała nr XXIV/121/2012 Rady Miasta Dęblin z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.