Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Powiatu Strzeleckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1210
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 1210

UCHWAŁA NR XXIV/225/12 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 887), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego zmienia się załącznik nr 2 "Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Henryk Bartoszek

14:39:05

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1210

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXII/295/09 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych naterenie Powiatu Strzeleckiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/88/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/48/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/46/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w I kwartale 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/69/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.