Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Powiatu Strzeleckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1211
Hasła:drogowy ruch

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 1211

UCHWAŁA NR XXIV/229/12 RADY POWIATU STRZELECKIEGO z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 130a ust 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. Nr 82, poz. 830), Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi w następujących wysokościach: 1) rower lub motorower: a) za usunięcie - 105 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 16 zł; 2) motocykl: a) za usunięcie - 209 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 23 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: a) za usunięcie - 459 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 35 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: a) za usunięcie - 574 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 47 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: a) za usunięcie ? 813 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 68 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: a) za usunięcie - 1 199 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 126 zł;

14:38:54

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1211

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: a) za usunięcie - 1 459 zł, b) za każdą dobę przechowywania - 188 zł. § 2. Ustala się wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów w następującej wysokości: 1) rower lub motorower - 78 zł; 2) motocykl - 156 zł; 3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -344 zł; 4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 430 zł; 5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 609 zł; 6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 899 zł; 7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1094 zł. § 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/137/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 129, poz. 1517). § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Przewodniczący Rady Henryk Bartoszek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.3907

  uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2203

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.207

  uchwała nr XII/116/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.