Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Oleśnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1216
Hasła:przedszkola,szkoły,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 1216

UCHWAŁA NR XXI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Oleśnie uchwala; § 1.1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Olesno podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych prowadzącym na terenie Gminy Olesno: 1) niepubliczne przedszkola; 2) niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki; 3) niepubliczne formy wychowania przedszkolnego. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wzór miesięcznej informacji o liczbie uczniów objętych dotacjami określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wzór miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wzór wykazu uczniów spoza Gminy Olesno określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1) ustawie o systemie oświaty ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 2) przedszkolach ? należy przez to rozumieć przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Olesno; 3) szkołach ? należy przez to rozumieć niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone na terenie Gminy Olesno przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego; 4) innych formach wychowania przedszkolnego ? należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych; 5) uczniach ? należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego;

12:30:20

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1216

6) osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego ? należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne; 7) organie właściwym do udzielania dotacji (organ dotujący) ? należy przez to rozumieć Burmistrza Olesna; 8) rachunku bankowym ? należy przez to rozumieć wskazany przez osobę prowadzącą rachunek bankowy niepublicznego przedszkola, szkoły lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na który należy przekazać środki dotacji z budżetu Gminy Olesno; 9) wydatkach bieżących ? należy przez to rozumieć wydatki ponoszone przez prowadzone przez Gminę Olesno przedszkola w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przydzielenia dotacji, pomniejszone o wydatki na zakupy inwestycyjne, modernizacje i inwestycje. § 3. Uprawnionymi do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Olesno są osoby prowadzące wpisane ? zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty ? do ewidencji prowadzonej przez Gminę Olesno: 1) niepubliczne przedszkola; 2) niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepubliczne gimnazja o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny i obowiązek nauki; 3) niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty. § 4.1. Dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego udziela się na wniosek osoby prowadzącej. 2. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymania dotacji przedkłada organowi dotującemu wniosek, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o planowanej liczbie uczniów. § 5.1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do: 1) złożenia w Urzędzie Miejskim w Oleśnie do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na ostatni dzień poprzedzającego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 2) złożenia miesięcznego rozliczenia wykorzystania dotacji do 15 dnia każdego miesiąca według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 3) prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków finansowanych z dotacji; 4) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o faktycznej liczbie uczniów; 5) zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, które powstały po wpisie do gminnej ewidencji placówek niepublicznych, zmian danych zawartych w statucie placówki, a także we wniosku o udzielenie dotacji oraz w nazwie i numerze rachunku bankowego. 2. Obowiązek składania informacji oraz rozliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczy również lipca i sierpnia. Informacja o faktycznej liczbie uczniów za lipiec i sierpień powinna uwzględniać również uczniów ostatnich klas (absolwentów) i grup. § 6.1. Prawo do otrzymania dotacji traci podmiot dotowany w przypadku: 1) zaprzestania działalności; 2) utraty uprawnień szkoły publicznej, 2. Przyznana dotacja może zostać wstrzymana do czasu otrzymania informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2. § 7. Przedszkola otrzymują z budżetu Gminy Olesno dotację ustaloną według następujących zasad: 1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 75% ustalonych w budżecie Gminy Olesno wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2, 2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Olesno na dany rok budżetowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1216

§ 8. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Olesno, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Olesno osobie prowadzącej to przedszkole w wysokości ustalonej zgodnie z § 7 ust. 1 i 2. Dane o dzieciach z innych gmin osoba prowadząca przedszkole wykazuje w informacji o liczbie uczniów według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. § 9. Szkoły otrzymują z budżetu Gminy Olesno na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Olesno na dany rok. § 10. Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego otrzymuje z budżetu Gminy Olesno dotację ustaloną według następujących zasad: 1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiada 40% ustalonych w budżecie Gminy Olesno wydatków bieżących w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Olesno na dany rok budżetowy.

§ 11. Jeżeli z innej formy wychowania przedszkolnego korzysta uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Olesno, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Olesno osobie prowadzącej taką formę wychowania przedszkolnego w wysokości ustalonej zgodnie z § 10 niniejszej uchwały. Dane o dzieciach z innych gmin osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego wykazuje w informacji o liczbie uczniów według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. § 12.1. Dotacja udzielana jest na okres roku kalendarzowego. 2. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wskazany przez osobę prowadzącą. 3. Przyznana dotacja ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego. 4. Osoba prowadząca przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do pisemnego przedłożenia do organu dotującego w terminie do 15 dnia każdego miesiąca informacji o aktualnej liczbie uczniów, którzy nie są mieszkańcami Gminy Olesno. § 13.1. Po przekazaniu pierwszej raty dotacji warunkiem przekazania kolejnej jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego organowi dotującemu rozliczenia dotacji za miesiąc poprzedni w terminie do 15 dnia następnego miesiąca wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymania dotacji. 2. Brak spełnienia wymagań, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszej uchwały, spowoduje wstrzymanie dotacji na kolejny miesiąc. 3. Złożenie zaległej informacji i spełnienie wymagań, o których mowa w § 13 ust. 1 niniejszej uchwały, może być podstawą do przekazania zaległych rat dotacji. 4. Kwota nadpłaconej dotacji będzie zaliczana w poczet dotacji udzielanej na następny miesiąc. 5. W przypadku zakończenia działalności przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego osoba prowadząca powinna przekazać niezwłocznie organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji, a w przypadku wystąpienia nadpłaty dotacji dokonać zwrotu w terminie 30 dni od daty zakończenia działalności. 6. Za miesiąc grudzień osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana złożyć organowi dotującemu informację o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu grudniu w terminie do 20 grudnia oraz rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień do 27 grudnia, a w przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości dokonać zwrotu na rachunek organu dotującego w terminie do 31 grudnia. § 14. Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1216

§ 15. Miesięczną stawkę dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa się w oparciu o średnie roczne koszty utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Olesno w roku poprzedzającym rok przydzielenia dotacji. § 16. Do czasu wyliczenia ostatecznych miesięcznych stawek dotacji, na podstawie danych określonych w § 15, dotacje przekazywane są zaliczkowo w wysokości stawek planowanych w budżecie na dany rok. § 17.1. Po ustaleniu ostatecznych stawek dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. 2. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w następnych miesiącach. § 18. Szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Olesno. § 19. Do czasu otrzymania przez Gminę Olesno decyzji o ostatecznej wysokości kwoty, o której mowa w § 18 niniejszej uchwały, dotacje przekazywane są zaliczkowo w kwocie przypadającej na jednego ucznia w roku poprzedzającym rok przydzielenia dotacji. § 20.1. Po ustaleniu ostatecznej kwoty dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych zaliczkowo. 2. W przypadku przekazania zaliczkowych kwot dotacji w wysokości wyższej od należnej, kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej w następnych miesiącach. § 21.1. Burmistrzowi Olesna przysługuje prawo kontroli danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Olesno, dokonywanie kontroli sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2. Kontrole przeprowadzają upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Oleśnie. 3. Burmistrz Olesna albo osoba przez niego upoważniona mają prawo żądać od osoby prowadzącej szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych oraz dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania. 4. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, która otrzymała dotację, zobowiązana jest udostępnić żądane dokumenty oraz do udzielania wyjaśnień niezbędnych do dokonania ustaleń. 5. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół i wystąpienie pokontrolne wskazujące na dokonane ustalenia i określające termin wykonania ewentualnych zaleceń pokontrolnych. 6. Protokół winien zawierać datę, zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli, a w szczególności zbadane dokumenty i podpisy osób uczestniczących w kontroli. § 22.1. Zwrotowi do budżetu miasta, podlega dotacja: 1) pobrana w nadmiernej wysokości; 2) niewykorzystana ? nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących; 3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty; 4) rozliczona niewłaściwie, niezgodnie ze stanem faktycznym. 2. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, następuje w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych. 3. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku po roku, na który udzielona została dotacja wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych. § 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1216

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku. Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie Henryk Kucharczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1216

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. ????????????? (pieczęć) Burmistrz Olesna WNIOSEK o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Olesno na rok ??????? 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego: pełna nazwa osoby prowadzącej ?????????????????.???????????????????.?????? ??????????????????????????????????????????. siedziba, adres korespondencyjny i telefon (kontaktowy) organu prowadzącego ???????..???????????????????????????................................ ........................................................................................................................................................... nazwa podmiotu dotowanego ?????????????..????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????.. adres podmiotu dotowanego ?????????..?????????????????????????????????.. ..?????????????????????????????????????????? zakres dotowanego zadania ?.?????????????????????????????????????????? ??.????????????????????????????????????????? numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek prowadzonej przez Gminę Olesno ??????????..???????????????????????????????.. 2. Planowana liczba uczniów??????, w tym liczba uczniów spoza Gminy Olesno ??????.. 3. Planowany termin wykorzystania dotacji ????????????????????????????????????????????.. 4. Miejsce realizacji zadania ????????????????????????????????????????????... 5. Nazwa banku i numer konta, na który ma być przekazana dotacja ????????????????????????????????????????.????.. ???????????????????????????????????????????. 6. Osoba prowadząca zobowiązuje się do miesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczenia przyznanej dotacji. ?????????????????? (pieczęć i podpis wnioskodawcy1) Olesno, dnia ??????????

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1216

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. ?????????????? (pieczęć) Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów objętych dotacją za dany miesiąc Miesiąc Liczba dzieci Kwota dotacji na ucznia przyjęta w danym roku budżetowym Wysokość dotacji (liczba dzieci x dotacja na 1 ucznia) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Olesno, dnia ?????????????

Oświadczam, że otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane tylko na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem. Oświadczam, że posiadam aktualne uprawnienia do otrzymania dotacji.

?????????????????? (pieczęć i podpis) Uwagi: 1) Należy wypełnić rubrykę za dany miesiąc, a przy składaniu sprawozdania na koniec roku wypełnić wszystkie rubryki. 2) Wszystkie dane kwotowe należy podać w pełnej szczegółowości w złotych i groszach.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1216

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. ?????????????? (pieczęć) Rozliczenie przyznanej dotacji z budżetu Gminy Olesno na ostatni dzień miesiąca ??????????... roku ????? 1 Olesno, dnia ?????????????

Wyszczególnienie wydatków bieżących w pełnych kwotach w tym: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Wydatki na media Wydatki na środki czystości i doposażenie Wydatki na pomoce dydaktyczne Wydatki na usługi dydaktyczno ? wychowawcze Pozostałe wydatki bieżące Razem wydatki rozliczone z dotacji (suma poz. 1 do 6) Wysokość otrzymanej dotacji za okres rozliczeniowy (narastająco) ??????????????.. (podać za jakie miesiące) Różnica pomiędzy wysokością otrzymanej dotacji, a zrealizowanymi wydatkami z tej dotacji w okresie rozliczeniowym

Kwota

?????????????????? (pieczęć i podpis)

1

Dane należy podać narastająco od początku udzielania dotacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1216

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. ?????????????? (pieczęć) Wykaz uczniów spoza Gminy Olesno uczęszczających do niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Olesno Olesno, dnia ?????????????

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Gmina, której uczeń jest mieszkańcem

???????????????? (pieczęć i podpis)
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2059

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.378

  uchwała nr LV/420/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łomianki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych , przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.2931

  uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.