Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXIX/445/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miasta Opola
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1217
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 1217

UCHWAŁA NR XXIX/445/12 RADY MIASTA OPOLA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 12, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, z 2012 r. poz. 472), Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się Aleję Solidarności w Opolu, na odcinku od Alei Wincentego Witosa do ul. Kazimierza Pużaka, do kategorii drogi powiatowej. § 2. Ustala się następujący przebieg drogi powiatowej o Nr 2003O na terenie miasta Opola:

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebieg drogi Nr 2003O ul. Olimpijska ul. Podlesie ul. Groszowicka ul. Gustawa Morcinka ul. Grudzicka ul. Tysiąclecia al. Wincentego Witosa al. Solidarności ul. Kazimierza Pużaka odcinek od ul. Leonida Teligi do ul. Podlesie od ul. Olimpijskiej do ul. Groszowickiej od ul. Podlesie do ul. Strzeleckiej od ul. Strzeleckiej do ul. Grudzickiej od ul. Gustawa Morcinka do ul. Tysiąclecia od ul. Grudzickiej do ul. Częstochowskiej od ul. Częstochowskiej do al. Solidarności od al. Wincentego Witosa do ul. Kazimierza Pużaka od al. Solidarności do ul. Kazimierza Sosnkowskiego

12:30:09

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1217

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. Przewodniczący Rady Roman Ciasnocha
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1749

  uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2075R Malawa-Dobrzanka, kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5864

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIX/266/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 2 października 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.131.3917

  uchwała nr 33/XXV/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/216/09 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.