Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Otmuchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1218
Hasła:ochrona środowiska,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 1218

UCHWAŁA NR XX/130/2012 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje: Rozdział 1 § 1. Ustala się zasady udzielania dotacji na dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania na terenie gminy Otmuchów. § 2. Z budżetu Gminy Otmuchów mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie Gminy Otmuchów. § 3. Dotacje celowe będą udzielone na inwestycje, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczenia środowiska. § 4. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, a w szczególności: 1) osobom fizycznym; 2) wspólnotom mieszkaniowym; 3) osobom prawnym; 4) przedsiębiorcom; 5) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

12:29:58

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1218

§ 5. Kryteriami obowiązującymi przy wyborze inwestycji do finansowania lub dofinansowania jest uzyskany efekt ekologiczny. § 6. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa. § 7. Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 20% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 2.000 zł. § 8. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych w danym roku oraz wysokości środków finansowych w budżecie Gminy Otmuchów na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym. § 9. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyznaniu dotacji. § 10.1. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń, z zachowaniem pierwszeństwa dla osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w latach 2009 - 2010 i zgłosiły jej wykonanie. 2. Środki przekazywane są w formie dotacji na podstawie udokumentowanych kosztów zrealizowanego zadania, po jego zakończeniu. 3. Wnioski, które nie zostały zakwalifikowane z uwagi na wyczerpanie środków w danym roku, przechodzą na rok następny. § 11. Ubiegający się o uzyskanie dotacji celowej składają pisemne wnioski (zał. nr 1 do uchwały) wraz załącznikami. § 12.1. Ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszymi zasadami oraz do stosowania określonego w nim trybu, terminów i zasad. 2. Wnioski o dotację celową składa się do Burmistrza Otmuchowa. § 13.1. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podejmuje Burmistrz Otmuchowa. 2. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy (załącznik nr 2 do uchwały), która zawiera szczegóły dotyczące: opisu zadania, terminu wykonania, wysokości dotacji, trybu płatności oraz sposobu kontroli i rozliczenia. 3. Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty inwestycji (faktury, rachunki). W celu rozliczenia inwestycji Gmina Otmuchów zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli w zakresie faktycznego wykonania inwestycji. 4. Przekazanie pomocy finansowej następuje po rozliczeniu zadania protokołem odbioru. Rozdział 2 § 14.1. Do wniosku/rozliczenia należy załączyć potwierdzone przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów (załączników). 2. Dla dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć następujące dokumenty: 1) aktualny dokument potwierdzający własność nieruchomości, potwierdzenie możliwości wykonania danego przedsięwzięcia przez odpowiednie organy oraz tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jej właścicielem oraz zgoda osób uprawnionych na realizację zadania objętego wnioskiem; 2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie inwestycji, która będzie realizowana (o ile przepisy tego wymagają); 3) faktura/y VAT lub rachunki o poniesionych kosztach; 4) informacja o sposobie likwidacji zbiornika bezodpływowego.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1218

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Zaczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1218

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r.

WNIOSEK o dofinansowanie zadania 1. Nazwa i adres Wnioskodawcy: Imię i nazwisko: ????????????????????????????????????..... Adres do korespondencji: ?????????????????????????????????????... Telefon: ?????????????????????????????????? 2. Informacja o stanie prawnym Wnioskodawcy Miejsce realizacji zadania: ? ???????????????????????????.................................. Tytuł prawny do nieruchomości: ????????????????????????.................................................... REGON: ?????????????? NIP: ???????????????... 3. Opis projektu: Nazwa zadania: ???????????????????????????????????..? ????????????????????????????????????... Szczegółowy zakres rzeczowy zadania. Cel zadania oraz harmonogram działań z podaniem etapów i terminów: ????????????????????????????????????.? ?????????????????????????????????????. ?????????????????????????????????????. ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? 4. Przewidywane rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zadania: ????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????. 5. Wartość kosztorysowa zadania: 1) Pełny koszt realizacji zadania:??????????????????????. 2) Własne środki przeznaczone na realizację zadania:??????????????.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1218

3) Inne źródła finansowania ogółem:?????????????????????. 4) Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Otmuchów:???????? Słownie: ???????????????????????????????? stanowiąca ???.% kosztów. 6. Załączniki (dokumenty) wymagane do wniosku zgodnie z zasadami udzielania dotacji: ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????......................................... Oświadczam, że podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą ???????????????????????????? (data i podpis Wnioskodawcy) Pouczenie: We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać ?nie dotyczy?

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1218

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. UMOWA DOTACJI Zawarta w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie, pomiędzy: Gminą Otmuchów - reprezentowaną przez: Burmistrza Otmuchowa - mgr inż. Jana Woźniaka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta -???????????? zwaną dalej "Dotującym" a Panią/Panem ????????????? zam. w ??????????????., zwaną dalej ?Dotowanym?. § 1. Dotujący działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), udziela Dotowanemu pieniężnej dotacji w wysokości ??????.. zł (słownie: ?????????????????.?.), do kosztów brutto poniesionych na: ???????????????????????????????????..................................... ................................................................................................................................................................................... będącym własnością Dotowanego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ??????... § 2.1. Dotowany zobowiązuje się przeznaczyć środki uzyskane od Dotującego wyłącznie na refundację kosztów poniesionych na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, zaś zrealizowanie tego zadania musi zostać udokumentowane przez Dotowanego poprzez przedłożenie: 1) pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac budowlanych; 2) faktur i rachunków lub innych dokumentów rozliczeniowych. 2. Dotujący ma prawo skontrolowania sposobu wykorzystania wypłaconej dotacji. Dotowany w każdym wypadku zapewni Dotującemu wgląd w realizację zadania, w celu sprawdzenia faktu jego wykonania i funkcjonowania. 3. Wypłatę dotacji uzależnia się od wcześniejszego dokonania przez Dotującego czynności kontrolnych o jakich mowa w zdaniu drugim ustępu 2. 4. Zatwierdzoną do wypłaty kwotę dotacji Dotujący przekaże Dotowanemu na wskazane przez niego konto lub wypłaci ją Dotowanemu w kasie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie. § 3.1. Dotujący ma prawo odmówić wypłacenia dotacji Dotowanemu w razie stwierdzenia, że istnieją uchybienia w wykonaniu zadania określonego w § 1 lub nie sprostano warunkom określonym § 2 ust. 1. 2. Odmowa wypłaty dotacji może nastąpić także w wypadku wystąpienia wątpliwości natury faktycznej lub prawnej w zakresie wykonania zadania, o jakim mowa w umowie. § 4. Umowa może być wypowiedziana przez Dotującego ze skutkiem natychmiastowym w razie niezachowania jej warunków przez Dotowanego z jednoczesnym żądaniem natychmiastowego zwrotu wypłaconej dotacji, w szczególności w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 umowy lub posłużenia się przez Dotowanego bezprawnymi środkami w celu pozyskania tej dotacji. § 5. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w razie wystąpienia okoliczności zmieniających warunki realizacji zadania, których strony pomimo zachowania należytej staranności nie mogły przewidzieć. § 6. Umowa dotacji wygasa po wypłaceniu kwoty dotacji lub na skutek złożenia oświadczenia o odmowie jej wypłacenia przez Dotującego. § 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1218

§ 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Dotujący: .........................................................

Dotowany: ........................................................
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 88/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/106/12 Rady Gminy Puchaczów z dnia 28.03.2012r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania i sposobu rozliczenia dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/125/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 26 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • DZ. URZ. 2011.62.1414

  uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2431

  uchwała nr 8/646/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011r. orzekająca nieważność uchwały Nr XI/49/2011 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja zadań publicznych

  Jaka jest definicja zadań publicznych? Gdzie można ją znaleźć?

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Pas ochronny jeziora

  Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować?

 • Wpływ inwestycji na środowisko

  We wniosku o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w strefie ochronnej jeziora parku krajobrazowego (fakt ten został w postępowaniu zatajony), inwestor (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/445/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.