Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Praszce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1219
Hasła:szkoły,dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 1219

UCHWAŁA NR 168/XIX/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4, art. 90 ust. 2a i 2 b i ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: Postanowienia ogólne § 1. Uchwała niniejsza określa: 1) typy i rodzaje szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Praszka przez osoby prawne lub fizyczne, na które z budżetu Gminy Praszka będzie udzielana dotacja; 2) zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji; 3) podstawę obliczenia dotacji; 4) tryb udzielania i rozliczania dotacji; 5) zakres danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji; 6) termin i sposób rozliczenia dotacji; 7) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji. § 2.1. Dotacje z budżetu Gminy Praszka są udzielane na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie kształcenia, wychowania i opieki uczniów, w tym profilaktyki społecznej. 2. Dotacja jest udzielana na szkoły i placówki następujących typów i rodzajów: 1) przedszkola niepubliczne; 2) oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej publicznej; 3) oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej niepublicznej; 4) szkoły podstawowe publiczne; 5) szkoły podstawowe niepubliczne. § 3. Ile razy w uchwale jest mowa o: 1) szkole ? należy przez to rozumieć wszystkie typy szkół i przedszkoli; 2) uczniu ? należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w przedszkolu;

12:29:43

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1219

3) uczniu niepełnosprawnym ? należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty; 4) organie prowadzącym ? należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą daną szkołę; 5) organie dotującym ? należy przez to rozumieć Gminę Praszka; 6) roku rozliczeniowym ? należy przez to rozumieć rok, w którym została udzielona dotacja. § 4.1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego szkołę. 2. W zależności od czasu rozpoczęcia działania szkoły prowadzonej przez inny niż samorząd organ ustala się następujący termin złożenia wniosku o udzielenie dotacji: 1) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji - w przypadku gdy szkoła jest dotowana w roku poprzednim; 2) w terminie 14 dni od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej - w przypadku gdy jest to wniosek składany po raz pierwszy od otrzymania zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji; 3) w terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 3. Wniosek powinien zawierać: 1) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę; 2) imię, nazwisko oraz funkcję/stanowisko osoby reprezentującej organ prowadzący; 3) nazwę i adres szkoły; 4) numer zezwolenia na prowadzenie szkoły; 5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana dotacja; 6) planowaną liczbę uczniów z podziałem na lata szkolne. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Podstawa obliczenia dotacji § 5.1. Podstawą obliczenia dotacji jest: 1) wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez Gminę Praszka na ucznia danego typu i rodzaju szkoły; 2) informacja o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Praszka na ucznia danego typu i rodzaju szkoły na dany rok budżetowy. 2. Podstawą do wyliczenia kwoty dotacji na ucznia danego typu i rodzaju szkoły będzie: 1) kwota wydatków bieżących ustalona w uchwale budżetowej na dany rok typach i rodzajach szkół; 2) liczba uczniów w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Praszka na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 3. Do czasu ustalenia wysokości wydatków bieżących na dany rok budżetowy, a także wysokości subwencji oświatowej na dany rok, dotacja będzie udzielana na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym. 4. Za okres wymieniony w ust. 3 zostanie dokonane wyrównanie udzielonej dotacji. § 6.1. Prowadzącemu przedszkole niepubliczne przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Praszka, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1219

2. Prowadzącemu oddział przedszkolny przy szkole podstawowej publicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na ucznia oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Praszka w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 3. Prowadzącemu oddział przedszkolny przy szkole podstawowej niepublicznej przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących przewidzianym na ucznia oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Praszka w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że ucznia niepełnosprawnego w kwocie równej przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 4. Prowadzącemu szkołę podstawową publiczną przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym w szkołach danego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Praszka w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku gdy kwota na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka jest wyższa niż kwota wynikająca z wysokości wydatków bieżących w danym typie szkoły, organowi prowadzącemu przysługuje kwota na ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

5. Prowadzącemu szkołę podstawową niepubliczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości kwoty przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Praszka. Tryb udzielania i rozliczania dotacji § 7.1. Organ prowadzący, uprawniony do otrzymania dotacji, podaje informację o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc. 2. Dotacja przysługuje do 31 sierpnia ? na ucznia, który został promowany do klasy programowo wyższej lub ukończył szkołę w semestrze wiosennym. § 8.1. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący ma obowiązek złożenia w Urzędzie Miejskim w Praszce informacji o liczbie uczniów. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, podpisuje organ prowadzący lub dyrektor szkoły. 3. Jeśli do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innych gmin, organ prowadzący, oprócz informacji, o której mowa w ust. 1, w załączniku do informacji przekazuje dane o uczniach z innych gmin. 4. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły nieprawidłowości zawartej w informacji, o której mowa w ust. 1-3, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji. 5. W przypadku sporu pomiędzy organami prowadzącymi, dotyczącego określenia, uczniem której szkoły jest dana osoba, decydującym o tym, jakiej szkole należna jest dotacja na danego ucznia w danym miesiącu, będzie pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia/. § 9.1. Przekazanie dotacji przypadającej na dany miesiąc następuje do ostatniego dnia każdego miesiąca na podstawie informacji, o której mowa w § 8. 2. Liczba uczniów uwzględnianych do naliczenia dotacji a wykazana w informacji, o której mowa w § 8, nie może być większa niż planowane we wniosku złożonemu Gminie Praszka nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 3. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 4 uchwały, w aneksie do wniosku lub - w przypadku zmiany rachunku ? w stosownym piśmie organu prowadzącego, informującym o zmianie nazwy lub/i numeru rachunku bankowego. 4. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji będzie uwzględniona przy naliczeniu dotacji na kolejny miesiąc. 5. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji: 1) zaprzestania działalności szkoły.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1219

§ 10.1. Organ prowadzący szkołę sporządza rozliczenie wykorzystania dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu, obejmującym informacje o kwocie wykorzystanej dotacji, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków oraz imienny wykaz uczniów wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W przypadku prowadzenia kilku dotowanych z budżetu Gminy Praszka szkół przez ten sam organ prowadzący, rozliczenie należy złożyć osobno dla każdej szkoły. 3. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do organu dotującego do dnia: 1) 31 lipca - za okres styczeń-czerwiec; 2) 21 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji - za okres styczeń-grudzień. 4. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji, za okres od początku roku kalendarzowego do miesiąca, w którym otrzymał ostatnią ratę dotacji. Tryb i zakres przeprowadzania kontroli § 11. Szkoły, na prowadzenie których Gmina Praszka udziela dotacji, mogą być kontrolowane w zakresie obejmującym prawidłowość naliczenia i wykorzystania dotacji. 1) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez organ prowadzący dotacji udzielonej z budżetu Gminy Praszka, tym samym mogą mieć wgląd do dokumentacji finansowej szkoły. § 12. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Praszce mają prawo: 1) dokonywania kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach, o których mowa w § 8 uchwały, tym samym mogą mieć wgląd do danych osobowych uczniów szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji organizacyjnej szkoły; 2) dokonywania kontroli sposobu wykorzystania przez organ prowadzący dotacji udzielonej z budżetu Gminy Praszka, tym samym mogą mieć wgląd do dokumentacji finansowej szkoły. § 13.1. Kontrola może być planowana lub doraźna. 2. Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia i wykorzystania dotacji lub tematyczna. 3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jednoosobowo lub w zespole.

4. Podstawą do wykonywania czynności kontrolnych jest upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. § 14.1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz w miejscach wykonywania jej zadań, albo - w miarę potrzeby - w siedzibie organu prowadzącego daną szkołę. 2. Kontrolujący jest uprawniony do wstępu i poruszania się na terenie jednostki kontrolowanej na podstawie dokumentów wymienionych w § 13 ust. 4. § 15. O zamiarze i terminie przeprowadzenia kontroli kontrolujący powiadamia: 1) telefonicznie w terminie 3 dni przed rozpoczęciem kontroli ? w przypadku kontroli doraźnej; 2) pisemnie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli ? w przypadku kontroli planowanej. § 16.1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolerowi warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów, terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników jednostki oraz udostępnianie urządzeń technicznych. 2. Kontroler ustala stan faktyczny na podstawie zebranych dowodów, którymi są w szczególności dokumenty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. 3. Kontroler może sporządzić, a w razie potrzeby może zażądać od kierownika jednostki kontrolowanej sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z badanych dokumentów. 4. Z wyników kontroli sporządza się protokół.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1219

§ 17. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu Gminy Praszka na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. § 19. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Praszce nr 222/XXVI/09 z dnia 10 lutego 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli. § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady mgr Bogusław Łazik

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1219

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1219

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1219

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1219

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1219

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1219
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.186.5701

  uchwała nr 86.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Żagań z dnia 28 stycznia 2011r. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2368

  uchwała nr XIV/110/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych  niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1222

  uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Mrozy z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2012.17

  uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Unisław z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Unisław

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/445/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.