Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Burmistrz Gminy Paczków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1220
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 1220

SPRAWOZDANIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY PACZKÓW z dnia 1 kwietnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2010 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.), budżet Gminy Paczków uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2009 r. oraz po zmianach na 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:

12:28:17

L.p.

1

Wyszczególnienie

2

Budżet na dzień 01.01.2010 r.

3

Budżet na dzień 31.12.2010 r.

4

Różnica (kol. 4-3)

5

I 1 2 II IV 1 2 V VI VII

Dochody; w tym: * dochody bieżące * dochody majątkowe Przychody Wydatki; w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe Rozchody Razem (IV+V) Nadwyżka operacyjna (I.1-II.1)

33 835 226,00 zł 27 728 960,00 zł 6 106 266,00 zł 4 888 104,00 zł 38 723 330,00 zł 36 594 163,00 zł 27 728 960,00 zł 8 865 203,00 zł 2 129 167,00 zł 38 723 330,00 zł -2 758 937,00 zł

38 207 376,36 zł 30 909 382,36 zł 7 297 994,00 zł 6 892 520,00 zł 42 970 729,36 zł 32 955 599,36 zł 10 015 130,00 zł 2 129 167,00 zł 45 099 896,36 zł -4 763 353,00 zł

4 372 150,36 zł 3 180 422,36 zł 1 191 728,00 zł 2 004 416,00 zł 6 376 566,36 zł 5 226 639,36 zł 1 149 927,00 zł 0,00 zł 6 376 566,36 zł -2 004 416,00 zł

III Razem (I+II)

45 099 896,36 zł 6 376 566,36 zł

? W celu wprowadzenia nowych zadań oraz urealnienia budżetu gminy w 2010 r. Rada Miejska podjęła 12 uchwał, natomiast Burmistrz Gminy wydał 77 zarządzeń. Budżet wzrósł o 6 376 566,36 zł. Dokonane zmiany spowodowały wzrost deficytu budżetowego o kwotę 2 004 416,00 zł. Ponadto wystąpił deficyt operacyjny w wysokości 2 046 217,00 zł. Realizację budżetu przedstawia poniższa tabela.

L.p.

1

Wyszczególnienie

2

Plan

3

Wykonanie

4

% wyk. (kol.4/3)

5

I 1 2

Dochody * dochody bieżące * dochody majątkowe

38 207 376,36 zł 30 909 382,36 zł 7 297 994,00 zł

36 558 061,51 zł 30 232 843,80 zł 6 325 217,71 zł

95,68% 97,81% 86,67%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1220

II 1 2

Wydatki * wydatki bieżące * wydatki majątkowe

42 970 729,36 zł 32 955 599,36 zł 10 015 130,00 zł -4 763 353,00 zł 6 892 520,00 zł 4 287 373,00 zł 2 605 147,00 zł 2 129 167,00 zł 2 129 167,00 zł

39 898 844,16 zł 31 597 255,71 zł 8 301 588,45 zł -3 340 782,65 zł 5 981 339,51 zł 3 376 192,51 zł 2 605 147,00 zł 2 129 166,68 zł 2 129 166,68 zł

92,85% 95,88% 82,89% 70,14% 86,78% 78,75% 100,00% 100,00% 100,00%

III Nadwyżka/deficyt IV Przychody 1 2 V 1 * kredyty i pożyczki * inne źródła Rozchody * spłata kredytów i pożyczek

? DOCHODY Do ważniejszych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć: - 010 ? Rolnictwo i łowiectwo. Otrzymano dotację celową w wysokości 334 681,52 zł z przeznaczeniem na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zakupionego przez producentów rolnych. - 600 ? Transport i łączność. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 29 041,89 zł. Z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 174 727,60 zł na realizację inwestycji p.n. ?Przebudowa drogi w Kamienicy?. Na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wsi Dziewiętlice w 2009 r. otrzymano kolejne dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na: wykonanie remontów mostu nr 58 i kładki nr 62 w kwocie 83 775,00 zł, odbudowę kładek o nr 63 i 64 w kwocie 124 711,00 zł. - 700 ? Gospodarka mieszkaniowa. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 162 662,82 zł oraz z tytułu przekształcenia ? 11 789,87 zł. Opłata adiacencka stanowiła dochód w wysokości 33 286,51 zł. Z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano dochody w kwocie 1 096 969,65 zł. Wpływy z usług na kwotę ogółem 15 381,63 zł, stanowiły sprzedaż wody i ciepła do mieszkań nauczycieli. Odsetki umowne z operacji w zakresie gospodarki nieruchomościami wyniosły 5 552,38 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 22 174,64 zł; w tym wpłaty nabywców nieruchomości na poczet przygotowania dokumentacji ? 21 565,81 zł. Natomiast plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości został zrealizowany w kwocie 1 218 583,37 zł. - 710 ? Działalność usługowa. Z umowy o zarząd cmentarzem komunalnym oraz z dzierżaw gruntów pod groby uzyskano dochody w wysokości 23 650,50 zł. - 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na realizację zadań w zakresie aktualizacji spisu wyborców otrzymano dotację celową w wysokości 2 280,70 zł. Ponadto otrzymano dotacje celowe: 52 765,00 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 58 769,00 zł na wybory do rady gminy i wybory burmistrza. - 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od ludności nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 5 355,60 zł. - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wpływy z ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej wyniosły 13 671,31 zł.

W podatku od nieruchomości uzyskano dochody w kwocie 3 382 676,72 zł. Wpływy z podatku rolnego i leśnego wyniosły 759 443,25 zł. Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowano w wysokości 177 574,76 zł. W podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano dochody w wysokości 285 887,50 zł. Dochody tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły 24 019,87 zł. Z opłaty targowej uzyskano wpływy w wysokości 68 883,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 48 035,49 zł. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został wykonany w kwocie 55 170,71 zł. Pozostałe wpływy z opłat, w tym opłata parkingowa, to kwota 132 385,79 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły ogółem 98,08% planu , w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano 3 932 644,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych ? 43 992,24 zł. Z tytułu odsetek od zaległości podatkowych i opłat prolongacyjnych uzyskano dochody w wysokości 67 749,97 zł. Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości wyniosła 1 188,00 zł. W 2010 r. Burmistrz Gminy Paczków dokonał umorzenia podatków lokalnych w kwocie 144 196,50 zł; w tym: 2 679,00 zł w podatku rolnym, 5 150,80 zł w podatku od środków transportowych, 136 366,70 zł w podatku od nieruchomości.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1220

- 758 ? Różne rozliczenia. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 19 424,78 zł. GCSiR w Paczkowie wpłaciło do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za 2009 r. w kwocie 2 498,48 zł. Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 7 593 373,00 zł, subwencję wyrównawczą ? 3 604 834,00 zł oraz subwencję równoważącą ? 7 443,00 zł. - 801 ? Oświata i wychowanie. Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach wyniosły 7 771,01 zł. Wpłaty rodziców za wyżywienie w szkołach publicznych wyniosły 155 643,10 zł. Otrzymano dotację w wysokości 57 104,19 zł na realizację projektu p.n. ?Edukacja naszą przyszłością?. W celu realizacji programu p.n. ?Radosna szkoła? otrzymano dotację w wysokości 17 994,30 zł. Wpływy z różnych dochodów tj. prowizje ubezpieczeniowe, zwroty, odszkodowania stanowiły kwotę w wysokości 26 657,40 zł. Czesne i wpłaty na wyżywienie w przedszkolach publicznych wyniosły 274 084,10 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 105,08 zł. Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum wyniosły 23 104,28 zł. Rodzice uczniów uczęszczających do Gimnazjum Publicznego wpłacili za wyżywienie 27 789,42 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 781,69 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych wyniosły 8 554,82 zł. Sprzedano autobus szkolny i otrzymano zapłatę w wysokości 52 500,00 zł. - 851 ? Ochrona zdrowia. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 213 983,66 zł. Otrzymano dotację celową w kwocie 1 839,35 zł. - 852 ? Opieka społeczna. Ze zwrotów nienależnych świadczeń rodzinnych uzyskano dochody w wysokości 18 344,20 zł, natomiast odsetki od świadczeń wyniosły 5 197,96 zł. Prowizje z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 10 019,98 zł oraz z funduszu alimentacyjnego ? 13 373,80 zł. Odpłatność za umieszczenie w domach pomocy społecznej wyniosła 1 100,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku OPS wyniosły 2 029,58 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze stanowiła dochód budżetu w wysokości 36 974,17 zł. Pozostałe dochody niniejszego działu stanowią: dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 3 672 980,34 zł, dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 132 274,59 zł oraz dotacja rozwojowa 180 271,08 zł. - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Z PUP w Nysie otrzymano refundację wynagrodzeń i składek ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 246 841,30 zł zapłaconych pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych, dla których Urząd Miejski w Paczkowie jest organizatorem. Samorząd Województwa Opolskiego przekazał dotację w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont domów najbardziej poszkodowanych rodzin z Dziewiętlic. - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Otrzymano dotację na stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną w wysokości 263 768,18 zł. - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Otrzymano dofinansowanie w formie dotacji na zadanie inwestycyjne p.n. ?Modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w Paczkowie? w wysokości 3 739 845,44 zł. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego wyniosły 496 869,75 zł. Mniej znaczące dochody działu stanowiły wpływy z opłat produktowych w wysokości 1 453,39 zł oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów ? 1 853,84 zł. - 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Powiat Nyski przekazał dotację celową na program ?Odnowa wsi? w wysokości 9 300,00 zł.

Otrzymano również dotację na realizację projektu p.n. "Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki" w kwocie 287 060,43 zł. - 926 ? Kultura fizyczna i sport. Z budżetu państwa oraz z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego otrzymano dotacje w kwocie ogółem 666 000,00 zł na realizację projektu p.n.?Moje boisko ? Orlik 2012?. Ponadto Samorząd Województwa Opolskiego przekazał dotację w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego w Paczkowie. Wykonanie dochodów budżetowych w szczegółowości do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania. ? WYDATKI Na dzień 31.12.2010 roku wydatki wykonano w kwocie 39 898 844,16 zł z czego: - wydatki majątkowe 8 301 588,45 zł w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 894 072,95 zł, - programy finansowane z UE 5 389 274,01 zł, - dotacje 18 241,49 zł. - wydatki bieżące 31 597 255,71 zł w tym: - wynagrodzenie i pochodne 16 026 206,02 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1220

- dotacje 2 430 393,77 zł, - programy finansowane z UE 284 590,17 zł, - wydatki na obsługę długu 447 064,99 zł. ? Wykonanie wybranych wydatków bieżących w szczegółowości do klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: - Dział 010 ? Rolnictwo i łowiectwo. Gminnej Spółce Wodnej zlecono wykonanie prac melioracyjnych na kwotę 4 999,72 zł. Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Opolu stanowiły wydatek w wysokości 15 575,42 zł. Z tytułu nieterminowej wpłaty zapłacono odsetki w wysokości 13,10 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 334 681,52 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. - Dział 400 ? Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Za kwotę 5 490,00 zł zakupiono złoża dla ZWiK w Paczkowie w celu poprawy składu chemicznego wody. - Dział 600 - Transport i łączność. Na podstawie umów z Powiatem Nyskim wyremontowano: Chodnik ul. Kopernika w Paczkowie, Chodnik i zatoki autobusowe w Unikowicach, Chodnik Gościce, Chodnik Stary Paczków. Wartość powyższych zadań wyniosła 261 319,74 zł; w tym dofinansowanie z Gminy Paczków ? 100 000,00 zł. Wykoszono pobocza dróg za kwotę 1 400,00 zł. Zakupiono tłuczeń za 24 150,00 zł oraz znaki ? 4 711,99 zł. Prace remontowe na drogach wyniosły 27 727,19 zł; z tego: 2 000,00 zł ? przebudowa przepustu drogowego i 25 727,19 zł ? remonty cząstkowe. Zakup usług pozostałych w kwocie 55 129,10 zł obejmował: Montaż słupków i znaków ? 1 409,10 zł, Wykonanie przeglądów obiektów mostowych ? 46 400,00 zł, Wykonanie obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych, specyfikacji i kosztorysów technicznych dla kładki i mostu w Dziewiętlicach 7 320,00 zł, Przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł Gminie Zawadzkie na usuwanie skutków powodzi. Materiały do konserwacji tymczasowego mostu we wsi Dziewiętlice wyniosły 1 694,98 zł. Natomiast jego rozbiórka stanowiła wydatek 12 839,15 zł. Z udziałem dofinansowania z budżetu państwa wyremontowano we wsi Dziewiętlice kładkę nr 62 ? 44 788,49 zł oraz most nr 58 ? 64 932,15 zł. - Dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa. Diety członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyniosły 3 264,00 zł. Wydatek z tytułu energii elektrycznej zużytej w częściach wspólnych oraz w pomieszczeniach przynależnych budynków komunalnych wyniósł 21 511,76 zł. Do najbardziej znaczących wydatków tego działu należy zaliczyć zakup usług remontowych w wysokości 614 277,30 zł tj. 43,19% wykonanych wydatków działu. W ramach planu dokonano remontów w lokalach komunalnych 244 730,68 zł oraz dokonano wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych 369 546,62 zł. Zakup usług pozostałych dotyczył następujących zakresów wydatków: Wyceny lokali ? 28 914,00 zł, Wypisy i wyrysy ? 9 295,07 zł, Wieczyste użytkowanie i zajęcie pasa ? 4 628,87 zł, Składowanie materiałów budowlanych ? 12 247,99 zł, Wynajem kabiny TOI TOI dla mieszkańców budynku ul. Chrobrego ? 6 805,20 zł, Usuwanie śniegu i sopli w okresie zimowym ? 12 627,60 zł, Czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych ? 12 555,47 zł, Przeglądy, pomiary budynków i inne usługi ? 5 352,99 zł. Wydatki z tytułu zarządu i administrowania nieruchomościami wyniosły 601 027,81 zł i stanowiły 42,26% wykonanych wydatków działu. Zarząd lokalami komunalnymi stanowił wydatek 274 021,04 zł. oraz zarząd wspólnotami mieszkaniowymi - 327 006,77 zł. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej stanowi wydatek 7 522,63 zł. - Dział 710 ? Działalność usługowa. Wydatki tego działu na decyzje o warunkach zabudowy wyniosły 10 980,00 zł oraz usługi geodezyjne niezwiązane z prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi w wysokości 13 578,70 zł. - Dział 750 ? Administracja publiczna.

Wydatki administracji zleconej to wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczone dla pracowników USC realizujących zadania ewidencji ludności to kwota 101 850,00 zł. Dla Powiatu Nyskiego przekazano dotację w kwocie 13 528,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Wydziału Komunikacji. Na Radę Miejską wydatkowano 113 260,47 zł, z czego 109 977,61 zł to diety radnych, 3 282,86 zł - wydatki na obsługę biura rady, sesji i posiedzeń. Na Urząd Miejski poniesiono wydatki w wysokości 3 158 971,14 zł. W rozdziale 75023 wyodrębnić można następujące grupy wydatków: Par. Wyszczególnienie 1 2 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: Dofinansowanie do nauki Wykonanie 3 36 364,81 zł 29 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1220

4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210

4220 4260

4270 4280 4300

4350 4360 4370

Dofinansowanie zakupu okularów Napoje Ekwiwalent BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie i o dzieło) Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów biurowych Zakup artykułów chemicznych Zakup wydawnictw fachowych Zakup wyposażenia Zakup druków Zakup innych materiałów Zakup innych materiałów USC Zakup środków żywności Zakup energii w tym: Zakup energii Zakup wody Zakup energii -pompownie Zakup energii -estrada Gaz Archiwum ul. Daszyńskiego Inne Zakup gazu Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych w tym: Samorządowy informator SMS Przeglądy i naprawy ksero Opłaty bankowe, prowizje i inne Wywóz nieczystości Usługi prawne Inne usługi Usługi serwisowe Usługi pocztowe Pozostałe usługi USC Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

875,00 zł 1 322,01 zł 5 167,80 zł 1 841 493,87 zł 145 814,86 zł 320 349,88 zł 43 729,41 zł 77 443,00 zł 36 472,00 zł 104 257,14 zł 7 637,56 zł 10 029,73 zł 18 862,75 zł 52 931,87 zł 2 230,77 zł 10 711,52 zł 1 852,94 zł 2 951,93 zł 68 278,13 zł 21 134,06 zł 2 471,89 zł 1 200,83 zł 1 030,40 zł 11 646,10 zł 1 264,98 zł 29 529,87 zł 7 000,00 zł 10 340,00 zł 157 186,29 zł 3 792,00 zł 1 817,80 zł 6 969,78 zł 1 867,49 zł 13 786,00 zł 29 681,22 zł 17 273,87 zł 77 525,39 zł 4 472,74 zł 8 711,53 zł 8 525,70 zł 18 365,34 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1220

4400 4410 4420 4430 4440 4570 4580 4610 4700 4740

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

18 971,76 zł 39 590,85 zł 299,67 zł 5 150,00 zł 130 869,00 zł 13 523,00 zł 22,50 zł 300,00 zł 14 585,75 zł 9 659,38 zł 38 715,34 zł 3 158 971,14 zł

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem

- Zapłacono odsetki w wysokości 22,50 zł z tytułu nieterminowej zapłaty faktury Nr Fa00101011/08 w z dnia 11.06.2010 r. kwocie 109,98 zł za zakup wydawnictwa fachowego. Ponadto zapłacono odsetki z tytułu rozliczeń składek ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe w wysokości 13 523,00 zł. Na spis rolny wydatkowano kwotę ogółem 15 304,94 zł. Wydatki na promocję Gminy przedstawia poniższa tabela. Par. Wyszczególnienie 1 2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii w tym: Opłata za gaz Opłata za energię Opłata za wodę 4300 Zakup usług pozostałych w tym: Dekoracja Świąteczna miasta Stworzenie serwisu inf. Paczkowa SIS SMS 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki - składka członkowska Razem 25 191,33 zł 21 999,04 zł 651,28 zł 458,11 zł 16 983,00 zł 168 583,09 zł 1 971,53 zł 2 562,38 zł 78,15 zł 134 207,07 zł Wykonanie 4 11 542,98 zł 128,59 zł 4 612,06 zł

- Sołtysom wypłacono diety w kwocie 31 200,00 zł. Radom Sołeckim oddano do dyspozycji 44 155,12 zł. - Dział 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Na aktualizację spisu wyborców wydatkowano 2 280,70 zł.

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydano kwotę 52 765,00 zł; w tym: diety ? 31 275,00 zł, umowy zlecenia 10 570,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia ? 4 881,40 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i burmistrza wydatkowano 58 769,00 zł; w tym: diety ? 34 755,00 zł, umowy zlecenia - 13 536,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia ? 2 595,19 zł oraz zakup usług pozostałych ? 2 915,60 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1220

- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wpłacono kwotę 11 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych służb na terenie Gminy w okresie wakacyjnym. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 182 951,58 zł, w tym: diety, wynagrodzenia i pochodne42 266,68 zł zakupy paliwa, sprzętu specjalistycznego56 329,41 zł zakup energii16 215,35 zł ubezpieczenia sprzętu i członków OSP8 937,00 zł. Plan na obronę cywilną ustalono w wysokości 8 396,00 zł. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 8 117,88 zł, w tym: 5 124,00 zł ? worki oraz 2 993,88 zł ? transport piasku. Wydatki na zarządzanie kryzysowe wyniosły 14 973,72 zł i w szczególności były to zakupy związane z doposażeniem magazynu przeciwpowodziowego. Straż Miejska wydatkowała w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 309 685,89 zł; w tym: 265 945,24 zł na wynagrodzenia i pochodne, 8 277,59 zł na posiłki i ekwiwalenty, 12 377,61 zł ? materiały i wyposażenie, 7 928,31 zł ? energia i woda oraz 6 288,00 zł ? odpis na ZFŚS. - Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W dziale 756 wydatkowane są środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań komorniczych mających na celu egzekucję należności Gminy w wysokości 13 412,75 zł oraz inkaso za zebrane należności podatkowe i opłatę parkingową w kwocie 83 510,98 zł. - Dział 757 ? Obsługa długu publicznego Prowizje od kredytów wyniosły 35 232,06 zł. Odsetki od kredytów i obligacji wyniosły 411 832,93 zł. - Dział 801 ? Oświata i wychowanie Wydatki szkół prowadzonych przez Gminę przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie 2 PSP Nr 2 w Paczkowie PSP Nr 3 w Paczkowie PSP w Kamienicy PSP w Trzeboszowicach Publiczne Gimnazjum w Paczkowie Zespół Szkół Gimnazjalnych w Paczkowie Razem

L.p. 1 1 2 3 4 5 6

Plan 3 1 786 284,00 zł 2 657 789,00 zł 1 059 176,40 zł 1 359 375,20 zł 3 079 425,30 zł 389 977,00 zł 10 332 026,90 zł

Wykonanie % wyk (kol.4/3) 4 5 1 776 954,97 zł 99,48% 2 641 526,73 zł 99,39% 1 058 761,88 zł 99,96% 1 350 037,79 zł 99,31% 3 078 887,11 zł 99,98% 379 531,60 zł 97,32% 10 285 700,08 zł 99,55%

? Ponadto w szkołach podstawowych z wyłączeniem PSP w Kamienicy, Urząd Miejski w Paczkowie realizuje projekt p.n. ?Edukacja naszą przyszłością? w ramach Działania 9.1 POKL, na który wydatkowano 57 104,14 zł. Wydatki poszczególnych jednostek przedszkolnych były następujące: Liczba dzieci zapisanych 3 68 120 83 128 399 % wyk (kol.4/3) 6 91,09% 88,94% 90,85% 90,27% 90,20%

L.p. 1 1 2 3 4

Wyszczególnienie 2 PP Nr 1 w Paczkowie PP Nr 2 w Paczkowie PP Nr 3 w Paczkowie Przedszkola jednooddziałowe Razem

Plan 4 573 356,00 zł 785 996,00 zł 590 626,00 zł

Wykonanie 5 522 282,06 zł 699 058,61 zł 536 603,34 zł

1 405 372,00 zł 1 268 585,00 zł 3 355 350,00 zł 3 026 529,01 zł

? Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie otrzymało dotację dla Niepubliczne Gimnazjum w wysokości 536 103,82 zł. Do OHP w Nysie przekazano dotację 25 000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół kosztowało Gminę 346 995,60 zł. Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały ujęte powyżej w kwotach zbiorczych wydatków na poszczególnych jednostkach. Przekazano dotację dla Gminy Kędzierzyn-Koźle na usuwanie skutków powodzi w placówkach oświatowych w wysokości 3 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1220

- Dział 851 ? Ochrona zdrowia. W dziale tym większość wydatków w kwocie 171 850,76 zł ponoszonych jest na zwalczanie narkomanii oraz na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano następujących wydatków: Par. Wyszczególnienie 1 2 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Umowy zlecenie GCPA Umowy zlecenie Świetlice Środowiskowe Umowy zlecenie GKRPA 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Artykuły papiernicze, środki czystości i inne Wyposażenie Opał 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych w tym Wypoczynek letni dla dzieci Organizacja zajęć sportowych Przewóz osób Inne zakupy usług 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych papier do ksera 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Razem Wykonanie 3 1 040,33 zł 60 927,47 zł 27 397,47 zł 19 110,00 zł 14 420,00 zł 9 087,12 zł 3 415,86 zł 2 186,27 zł 3 484,99 zł 1 782,36 zł 1 215,83 zł 2 800,00 zł 34 740,64 zł 30 162,78 zł 1 500,00 zł 2 854,40 zł 1 237,51 zł 326,94 zł 720,00 zł 293,69 zł 230,00 zł 114 401,89 zł

? W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii środki finansowe przekazano dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych ? GCSiR w Paczkowie w kwocie 9 992,86 zł oraz dla stowarzyszeń 10 000,00 zł (Alterna ? 8 000,00 zł i LIDER ? 2 000,00 zł. Zakupiono sprzęt, meble i piasek na obiekty sportowo-rekreacyjne (Stadion Miejski w Paczkowie i Kompleks ?Orlik?). Na zakup środków żywności wydatkowano 3 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 4 348,85 zł. Ponadto na profilaktykę zdrowotną przekazano 3 000,00 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz 3 000,00 zł dla Stowarzyszenia Amicus. W celu realizacji zadania zleconego w zakresie wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 839,35 zł. - Dział 852 ? Pomoc społeczna. Wydatki tego działu wyniosły 5 931 754,44 zł. Zadania realizowane w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są w całości zadaniami zleconymi, które winny być finansowe z budżetu państwa. Jednakże wydatki w tym rozdziale wyniosły ogółem 3 771 860,32 zł, w tym: 105 385,18 zł ? budżet gminy Paczków oraz 3 666 475,14 zł ? budżet państwa. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano 26 668,07 zł, w tym w ramach projektu p.n. ?Bądź kowalem swego losu?? w ramach POKL Działanie 7.1 wydatkowano

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1220

21 993,83 zł. W rozdziale 85214 ujmuje się zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wydano kwotę 677 662,01 zł. Dodatki mieszkaniowe to kwota 144 439,07 zł. Na zasiłki stałe wydatkowano 234 829,96 zł. Wydatki na utrzymanie OPS to kwota 844 034,17 zł; w tym w ramach projektu p.n. ?Bądź kowalem swego losu?? w ramach POKL Działanie 7.1 wydatkowano 180 271,08 zł. Wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS wyniosły 665 033,60 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów biurowych, energia, opał, delegacje itp. na łączną sumę 179 000,57 zł. Rozdział ?Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze? zawiera m.in. środki finansowe zaplanowane na dotacje dla instytucji podejmujących działania w tym zakresie. Przekazano dotację dla CARITAS w wysokości 20 000,00 zł. W ramach umów zleceń na realizację usług opiekuńczych OPS wydatkował kwotę 2 241,84 zł. Na pomoc finansową dla poszkodowanych mieszkańców Gminy Tarnów Opolski przekazano dotację w wysokości 3 000,00 zł oraz Miasta Opola ? 3 000,00 zł. Wydatkowano również 204 019,00 zł na dożywianie uczniów. - Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W dziale tym zawarte są wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 1 255 790,99 zł oraz świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych w wysokości 50 024,60 zł. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Opolskiego kwotę 5 000,00 zł wypłacono osobom poszkodowanym w ubiegłorocznej powodzi we wsi Dziewiętlice. - Dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza. W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę 278 762,18 zł z tego: stypendia socjalne ? 241 953,28 zł, stypendia naukowe ? 14 994,00 zł, wyprawka szkolna ? 21 814,90 zł. Przekazano dotacje celowe dla Starostwa Powiatowego w Nysie na utrzymanie Ogniska plastycznego i Punktu logopedycznego w wysokości 23 104,11 zł. - Dział 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Na czyszczenie seperatorów wydatkowano 5 350,00 zł, natomiast likwidacja szamb wyniosła 26 800,00 zł. Zakupiono kosze uliczne, wkłady do nich i pojemniki, co stanowiło wydatek w wysokości 9 397,42 zł. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych kosztowała 26 131,15 zł. Zbiórka selektywna i utylizacja odpadów stanowiła wydatek w kwocie 14 563,10 zł, natomiast inwentaryzacja azbestu ? 12 990,00 zł. Znaczącą część działu stanowią wydatki w rozdziale ?oczyszczanie miasta?, przedstawiają się one następująco: oczyszczanie ulic 131 280,11 zł, akcja zimowa106 090,62 zł, czyszczenie kanalizacji burzowej35 000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydano 80 108,64 zł; w tym: umowa zlecenie na wycinkę ? 1 800,00 zł, zakup sadzonek, ziemi i koszyczków ? 4 366,56 zł, wycinka drzew ? 8 132,00 zł, cięcia pielęgnacyjne ? 12 999,76 zł, utrzymanie i konserwacja zieleni ? 52 810,32 zł. Likwidacja dzikiego wysypiska wyniosła 1 001,93 zł. Wkład Gminy w kosztach utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej wyniósł 22 778,30 zł. Na oświetlenie ulic wydatkowano 399 022,88 zł, w tym: energia ? 199 681,16 zł oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych ? 194 342,08 zł. Dzierżawa urządzeń oświetleniowych na ul. Dworcowej i montaż dodatkowych punktów oświetleniowych stanowiły wydatek 4 999,64 zł. Na malowanie ławek parkowych wydatkowano 2 000,00 zł. Zakupiono książki i worki na śmieci na kwotę 1 642,97 zł. Wynagrodzenie ZUKiM Sp. z o.o. w Paczkowie z tytułu utrzymania szaletu wyniosło 18 120,00 zł. Wydatkowano kwotę 7 320,00 zł na opracowanie Program Ochrony Środowiska. Z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery zapłacono opłatę w wysokości 2 667,96 zł. Kara dla PSP Nr 3 w Paczkowie za wycinkę drzew niezgodnie z decyzją wyniosła 167 827,53 zł. - Dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W dziale tym ujmuje się przede wszystkim dotacje dla samorządowych instytucji kultury: Kino72 011,00 zł, Ośrodek Kultury552 250,00 zł, Świetlice Wiejskie 155 550,00 zł, Biblioteka 354 746,00 zł. Stowarzyszeniom przekazano dotacje na organizację imprez kulturalnych w wysokości 25 000,00 zł; w tym: Stowarzyszenie ALTERNA ? 6 000,00 zł oraz Stowarzyszenie WIĘŹ ? 19 000,00 zł. W dziale tym znajdują się wydatki na Odnowę Wsi, na które przeznaczono 28 331,99 zł. Na remont elewacji świetlicy wiejskiej w Starym Paczkowie wydatkowano 9 600,00 zł. Na podstawie uchwały Nr X/73/07 z dnia 23.08.2007 r. przekazano dotacje na remonty zabytków dla: Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kamienicy Nyskiej ? 10 000,00 zł, Rzymsko-Katolickiej Parafii w Gościcach ? 10 000,00 zł, Parafii Rzymsko-Katolickiej w Paczkowie ? 40 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 43 446,51 zł. - Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie jako zakład budżetowy otrzymało dotację przedmiotową w wysokości 94 810,40 zł oraz celową ? 15 690,00 zł. Dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie sportu przekazano w następujący sposób: KS ?Sparta?198 000,00 zł, Ludowe Zespoły Sportowe100 600,00 zł, WOPR40 000,00 zł, Polski Związek Hodowców Gołębi1 000,00 zł, Klub Karate

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1220

5 000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 25 221,12 zł poniesiono na realizację projektu pn. ?Forum sportoworekreacyjne Paczków Javornik?. Natomiast kwotę 4 335,00 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego. Plan wydatków został przekroczony w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: Rozdział 80101 § 4010 o 2 487,07 zł, Rozdział 80101 § 4177 o 0,15 zł, Rozdział 80101 § 4219 o 0,02 zł, Rozdział 80101 § 4300 o 266,15 zł, Rozdział 80101 § 4307 o 3,53 zł, Rozdział 80101 § 4309 o 0,62 zł, Rozdział 80103 § 4110 o 0,74 zł, Rozdział 80103 § 4260 o 6,73 zł, Rozdział 80103 § 4370 o 10,37 zł, Rozdział 85219 § 4117 o 0,03 zł, Rozdział 85219 § 4177 o 0,03 zł, Rozdział 85219 § 4260 o 0,31 zł, Rozdział 85219 § 4270 o 0,01 zł, Rozdział 92109 § 6059 o 0,64 zł. Wykonanie wydatków przedstawiają następujące załączniki do sprawozdania: Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9 i Nr 11. Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 10. ? ROZCHODY Dokonano spłaty kredytów w kwocie 2 129 166,68 zł. ? PRZYCHODY Przychody budżetu gminy stanowiły: wolne środki w wysokości 2 605 147,00 zł, kredyt BZ WBK SA ? 2 200 000,00 zł, kredyt BZ WBK SA ? 585 000,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Opolu ? 591 192,51 zł. Zobowiązania finansowe Gminy oraz planowane odsetki przedstawia załącznik Nr 13 sprawozdania. ? ZAKŁADY BUDŻETOWE ? Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie uzyskał przychody w wysokości 2 728 695,70 zł (100% planu). Do podstawowych przychodów pieniężnych należy zaliczyć: wpływy z usług w wysokości 2 208 737,10 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 883,65 zł, pozostałe odsetki w wysokości 2 574,44 zł. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 733 239,94 zł (100% planu). Ważniejsze koszty ZWiK stanowią: wynagrodzenia i pochodne ? 1 196 196,76zł , zakupy materiałów i wyposażenia ? 154 577,70 zł, zakup energii elektrycznej ? 517 838,47 zł, zakup usług pozostałych ? 122 354,39 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa ? 56 483,55 zł. Koszty na wynagrodzenia były wyższe niż plan o kwotę 10 399,76 zł. Należy zaznaczyć, że poniesiono również koszty z tytułu odsetek w wysokości 1 482,16 zł. Niedobór środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zwiększeniu i wynosi 35 194,57 zł.

Zobowiązania wymagalne w ZWiK Paczków wyniosły 67 640,77 zł. ? Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie uzyskało przychody w wysokości 309 577,92 zł (94% planu). Do podstawowych przychodów należy zaliczyć: wpływy z usług w wysokości 188 414,25 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu w wysokości 94 810,40 zł, dotacja celowa na realizację projektu pn. ?PolskoCzeskie treningi piłki nożnej i piłki siatkowej? w wysokości 15 690,00 zł, dotacja celowa na zwalczanie narkomani w wysokości 9 992,86 zł. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 315 429,98 zł (95% planu). Ważniejsze koszty GCSiR stanowią: wynagrodzenia i pochodne ? 185 848,17 zł, zakupy materiałów i wyposażenia ? 25 579,00 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu ? 56 920,87 zł, zakup usług pozostałych ? 27 566,97 zł. GCSiR w Paczkowie dokonało wpłaty nadwyżki środków obrotowych w kwocie 2 498,48 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego uległ zmianie i wynosi ? 5 852,06 zł. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszej informacji. ? INSTYTUCJE KULTURY Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Paczkowie oraz Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania. ? INFORMACJA O STANIE MIENIA Informacja o stanie mienia Gminy Paczków stanowi załącznik do sprawozdania. Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1220

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Wykonanie dochodów wg podziału na bieżące i majątkowe

Wykonanie Dział Rozdział Par.

1 2 3

Treść

4

Plan ogółem

5

dochody bieżące

6

% wyk. (kol.6/5) dochody majątkowe % wyk. (kol.8/5)

7 8 9

010 01095

Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

335 234,00 zł 335 234,00 zł 550,00 zł

334 681,52 zł 334 681,52 zł

99,84% 99,84%

720,77 zł 720,77 zł 720,77 zł

0,22% 0,22% 131,05%

334 684,00 zł

334 681,52 zł

100,00%

600 60016

Transport i łączność Drogi publiczne gminne 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

398 214,00 zł 189 728,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 174 728,00 zł 208 486,00 zł 83 775,00 zł 124 711,00 zł

113 528,74 zł 29 753,74 zł 29 041,89 zł 711,85 zł 193,61% 193,61% x

299 438,60 zł 174 727,60 zł 100,00%

174 727,60 zł 83 775,00 zł 83 775,00 zł 100,00% 100,00% 124 711,00 zł 124 711,00 zł

100,00% 100,00%

100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 12 ?

Poz. 1220

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

2 365 000,00 zł 1 336 027,63 zł 2 365 000,00 zł 1 336 027,63 zł 180 000,00 zł 37 000,00 zł 162 662,82 zł 33 286,51 zł

56,49% 56,49% 90,37% 89,96% 98,21%

1 230 373,24 zł 1 230 373,24 zł

52,02% 52,02%

1 117 000,00 zł 1 096 969,65 zł

9 100,00 zł 980 300,00 zł 20 000,00 zł 4 000,00 zł 17 600,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 15 381,63 zł 5 552,38 zł 22 174,64 zł 23 650,50 zł 23 650,50 zł 23 650,50 zł

11 789,87 zł 1 218 583,37 zł 76,91% 138,81% 125,99% 118,25% 118,25% 118,25%

129,56% 124,31%

710 71035

Działalność usługowa Cmentarze 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

750 75011

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75020 Starostwa powiatowe 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

152 985,00 zł 101 870,00 zł 20,00 zł 101 850,00 zł

160 712,19 zł 101 873,20 zł 23,20 zł 101 850,00 zł

105,05% 100,00% 116,00% 100,00%

5 492,00 zł 5 492,00 zł

5 491,56 zł 5 491,56 zł

99,99% 99,99%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 13 ?

Poz. 1220

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów

13 160,00 zł 6 000,00 zł 3 660,00 zł

13 988,78 zł 6 002,40 zł 3 660,00 zł

106,30% 100,04% 100,00%

3 500,00 zł 15 491,00 zł 15 491,00 zł

4 326,38 zł 15 304,94 zł 15 304,94 zł

123,61% 98,80% 98,80%

75056

Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

75095 751 75101

Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 972,00 zł 16 972,00 zł 115 966,00 zł 2 282,00 zł 2 282,00 zł

24 053,71 zł 24 053,71 zł 113 814,70 zł 2 280,70 zł 2 280,70 zł

141,73% 141,73% 98,14% 99,94% 99,94%

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

53 710,00 zł 53 710,00 zł

52 765,00 zł 52 765,00 zł

98,24% 98,24%

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59 974,00 zł

58 769,00 zł

97,99%

59 974,00 zł

58 769,00 zł

97,99%

752 75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

500,00 zł 500,00 zł

500,00 zł 500,00 zł

100,00% 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 14 ?

Poz. 1220

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 75416 756 75601 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0370 Opłata od posiadania psów

500,00 zł

500,00 zł

100,00%

7 500,00 zł 7 500,00 zł 7 500,00 zł

5 355,60 zł 5 355,60 zł 5 355,60 zł

71,41% 71,41% 71,41% 96,09% 138,36% 136,71% 248,08% 100,95%

9 359 916,00 zł 8 993 667,61 zł 10 150,00 zł 10 000,00 zł 150,00 zł 14 043,43 zł 13 671,31 zł 372,12 zł

2 800 700,00 zł 2 827 439,73 zł

2 281 000,00 zł 2 308 956,32 zł 443 700,00 zł 2 500,00 zł 28 000,00 zł 1 000,00 zł 43 300,00 zł 1 200,00 zł 443 576,60 zł 1 847,00 zł 26 335,11 zł 428,00 zł 45 108,70 zł 1 188,00 zł

101,23% 99,97% 73,88% 94,05% 42,80% 104,18% 99,00% 88,05%

2 202 700,00 zł 1 939 538,22 zł

1 325 650,00 zł 1 073 720,40 zł 321 000,00 zł 600,00 zł 152 000,00 zł 20 000,00 zł 450,00 zł 313 345,82 zł 673,83 zł 151 239,65 zł 24 019,87 zł 120,00 zł

81,00% 97,62% 112,31% 99,50% 120,10% 26,67%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 15 ?

Poz. 1220

0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 75807 75814 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 75831 801 80101 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

62 000,00 zł 300 000,00 zł 21 000,00 zł 292 000,00 zł 60 000,00 zł 73 000,00 zł 150 000,00 zł 500,00 zł 8 500,00 zł

68 883,00 zł 285 459,50 zł 22 076,15 zł 236 009,99 zł 48 035,49 zł 55 170,71 zł 132 385,79 zł 225,00 zł 193,00 zł

111,10% 95,15% 105,12% 80,83% 80,06% 75,58% 88,26% 45,00% 2,27% 98,08% 98,58% 67,68% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,50% 55,50% 98,35% 99,98% 100,00% 100,00% 90,17% 91,65% 88,33% 52 500,00 zł 7,78%

4 054 366,00 zł 3 976 636,24 zł 3 989 366,00 zł 3 932 644,00 zł 65 000,00 zł 11 244 149,00 zł 43 992,24 zł 11 228 556,76 zł

7 593 373,00 zł 7 593 373,00 zł 7 593 373,00 zł 7 593 373,00 zł 3 604 834,00 zł 3 604 834,00 zł 3 604 834,00 zł 3 604 834,00 zł 38 499,00 zł 35 000,00 zł 1 000,00 zł 2 499,00 zł 7 443,00 zł 7 443,00 zł 674 462,19 zł 295 539,19 zł 8 798,00 zł 22 906,76 zł 19 424,78 zł 983,50 zł 2 498,48 zł 7 443,00 zł 7 443,00 zł 608 152,61 zł 270 873,87 zł 7 771,01 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 16 ?

Poz. 1220

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 80110 Gimnazja 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80113 80195 Dowożenie uczniów do szkół 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

192 947,00 zł 4 115,00 zł 14 580,00 zł 57 104,19 zł

155 643,10 zł 5 703,87 zł 26 657,40 zł 48 538,56 zł

80,67% 138,61% 182,84% 85,00%

0,00 zł

8 565,63 zł

x

17 995,00 zł 271 800,00 zł 270 000,00 zł 500,00 zł 1 300,00 zł 54 095,00 zł 23 095,00 zł

17 994,30 zł 277 647,51 zł 274 084,10 zł 1 458,33 zł 2 105,08 zł 59 212,23 zł 23 104,28 zł

100,00% 102,15% 101,51% 291,67% 161,93% 109,46% 100,04%

25 000,00 zł 1 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł

27 789,42 zł 1 392,62 zł 6 781,69 zł 144,22 zł

111,16% 92,84% 150,70% x

52 500,00 zł 52 500,00 zł 528,00 zł 528,00 zł 419,00 zł 419,00 zł 79,36% 79,36%

52 500,00 zł 52 500,00 zł

100,00% 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 17 ?

Poz. 1220

851 85154 85195

Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

205 638,00 zł 203 798,00 zł 203 798,00 zł 1 840,00 zł 1 840,00 zł

215 823,01 zł 213 983,66 zł 213 983,66 zł 1 839,35 zł 1 839,35 zł

104,95% 105,00% 105,00% 99,96% 99,96%

852 85212

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0830 Wpływy z usług

5 129 788,17 zł 5 072 565,70 zł 3 749 000,00 zł 3 713 411,08 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł 5 197,96 zł 10 019,98 zł

98,88% 99,05% 86,63% 100,20% 98,96%

3 705 000,00 zł 3 666 475,14 zł

10 000,00 zł 18 000,00 zł

13 373,80 zł 18 344,20 zł

133,74% 101,91%

30 496,00 zł

26 668,07 zł

87,45%

6 636,00 zł

6 505,20 zł

98,03%

23 860,00 zł 524 200,00 zł 1 200,00 zł

20 162,87 zł 522 920,76 zł 1 100,00 zł

84,50% 99,76% 91,67%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 18 ?

Poz. 1220

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85395 Pozostała działalność 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

523 000,00 zł 240 000,00 zł 240 000,00 zł 362 073,17 zł 2 200,00 zł 187 471,17 zł

521 820,76 zł 234 829,96 zł 234 829,96 zł 353 742,66 zł 2 029,58 zł 171 207,17 zł

99,77% 97,85% 97,85% 97,70% 92,25% 91,32%

0,00 zł

9 063,91 zł

x

960,00 zł

0,00 zł

0,00%

171 442,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 184 019,00 zł 184 019,00 zł

171 442,00 zł 36 974,17 zł 36 974,17 zł 184 019,00 zł 184 019,00 zł

100,00% 92,44% 92,44% 100,00% 100,00% 100,86% 100,86% 100,86% 100,00% 100,00%

1 241 221,00 zł 1 251 841,30 zł 1 236 221,00 zł 1 246 841,30 zł 1 236 221,00 zł 1 246 841,30 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 19 ?

Poz. 1220

854 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

385 434,00 zł 385 434,00 zł 385 434,00 zł 5 295 131,00 zł 4 795 777,00 zł 4 795 777,00 zł

263 768,18 zł 263 768,18 zł 263 768,18 zł 500 176,98 zł

68,43% 68,43% 68,43% 9,45% 3 739 845,44 zł 3 739 845,44 zł 3 739 845,44 zł

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów 90020 90095 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

70,63% 77,98% 77,98%

495 454,00 zł 495 454,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 454 178,00 zł 9 300,00 zł 9 300,00 zł 157 817,00 zł 157 817,00 zł

496 869,75 zł 496 869,75 zł 1 453,39 zł 1 453,39 zł 1 853,84 zł 1 853,84 zł 9 300,00 zł 9 300,00 zł 9 300,00 zł

100,29% 100,29% 161,49% 161,49% 61,79% 61,79% 2,05% 100,00% 100,00% 0,00 zł 0,00 zł 287 060,43 zł 63,20%

921

0,00% 0,00%

287 061,00 zł 287 061,00 zł

287 060,43 zł 287 060,43 zł

100,00% 100,00%

926 92601

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

822 060,00 zł 716 000,00 zł

0,00 zł

0,00%

716 000,00 zł 716 000,00 zł

87,10% 100,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 20 ?

Poz. 1220

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem

383 000,00 zł

383 000,00 zł

100,00%

333 000,00 zł 106 060,00 zł 106 060,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

333 000,00 zł 0,00% 0,00%

100,00%

38 207 376,36 zł 30 232 123,03 zł

79,13%

6 325 938,48 zł

16,56%

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 21 ?

Poz. 1220

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r. Wykonanie wydatków budżetowych wg paragrafów klasyfikacji z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Wykonanie Dział Rozdział Par.

1 2 3

Treść

4

Plan ogółem

5

wydatki bieżące % wyk. (kol.6/5) wydatki majątkowe % wyk. (kol.8/5)

6 7 8 9

010 01009 01030

Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 4300 Zakup usług pozostałych Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4580 Pozostałe odsetki 01095 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki

356 198,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 15 614,00 zł 15 600,00 zł 14,00 zł 335 584,00 zł 5 577,00 zł 848,00 zł 137,00 zł 900,00 zł 328 122,00 zł 174 492,00 zł 174 492,00 zł 5 500,00 zł 158 600,00 zł 10 392,00 zł

356 169,76 zł 4 999,72 zł 4 999,72 zł 15 588,52 zł 15 575,42 zł 13,10 zł 335 581,52 zł 5 577,00 zł 847,12 zł 136,63 zł 900,00 zł 328 120,77 zł 5 490,00 zł 5 490,00 zł 5 490,00 zł

99,99% 99,99% 99,99% 99,84% 99,84% 93,57% 100,00% 100,00% 99,90% 99,73% 100,00% 100,00% 3,15% 3,15% 99,82% 158 600,00 zł 8 518,19 zł 100,00% 81,97% 167 118,19 zł 167 118,19 zł 95,77% 95,77%

400 40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 22 ?

Poz. 1220

600 60013

Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 223 692,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł

340 373,05 zł

27,82%

763 480,25 zł 0,00 zł 0,00 zł

62,39% 0,00% 0,00%

100 000,00 zł 100 000,00 zł 791 682,00 zł 1 400,00 zł 30 550,00 zł 81 064,00 zł 55 412,00 zł 623 256,00 zł 292 010,00 zł 3 000,00 zł 2 700,00 zł 380,00 zł 110 920,00 zł 12 920,00 zł 162 090,00 zł 1 520 855,00 zł 1 520 855,00 zł 3 264,00 zł 30 736,00 zł 641 838,00 zł 103 750,00 zł 651 605,00 zł 7 523,00 zł

100 000,00 zł 100 000,00 zł 113 118,28 zł 1 400,00 zł 28 861,99 zł 27 727,19 zł 55 129,10 zł 127 254,77 zł 3 000,00 zł 1 694,98 zł 0,00 zł 109 720,64 zł 12 839,15 zł 1 340 030,69 zł 1 340 030,69 zł 3 264,00 zł 21 511,76 zł 614 277,30 zł 92 427,19 zł 601 027,81 zł 7 522,63 zł

100,00% 100,00% 14,29% 100,00% 94,47% 34,20% 99,49% 43,58% 100,00% 62,78% 0,00% 98,92% 99,37% 160 890,30 zł 88,11% 88,11% 100,00% 69,99% 95,71% 89,09% 92,24% 100,00% 82 119,01 zł 82 119,01 zł 99,26% 5,40% 5,40% 602 589,95 zł 160 890,30 zł 96,68% 55,10% 602 589,95 zł

76,12%

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 23 ?

Poz. 1220

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 71004 71013 71035 750 75011 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych Cmentarze 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 75020 Starostwa powiatowe 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  sprawozdanie Burmistrza Gminy Paczków z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Burmistrza Paczkowa z dnia 21 maja 2009r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 lipca 2011 r. do Porozumienia w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zestawienie Burmistrza Paczkowa danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Paczków

porady prawne online

Porady prawne

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki

  Spółka Akcyjna ma rok finansowy kończący się 31 grudnia każdego roku. W roku 2011 Spółka Akcyjna została postawiona w stan likwidacji. Spółka Akcyjna przed otwarciem (...)

 • Rodzaje podmiotów leczniczych

  Jakie istnieją w Polsce rodzaje podmiotów leczniczych?

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/445/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Olesno niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/183/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.