Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarząd Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Burmistrz Głubczyc; Zarząd Powiatu w Głubczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1222
Hasła:porozumienia pozostałe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 1222

POROZUMIENIE z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 19 ust. 3, art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z. późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591 z późń. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce prowadzenia zadania publicznego z zakresu kultury powiatu dotyczącego prowadzenia biblioteki powiatowej i uchwały Nr X/81/110 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości powiatu związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej, zawiera się w dniu 28 sierpnia 2012 roku porozumienie pomiędzy: Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Głubczycach w osobach: Józef Kozina - Starosta Głubczycki Piotr Soczyński ? Wicestarosta Głubczycki zwanym dalej ?Powierzającym? a Gminą Głubczyce reprezentowaną przez Jana Krówkę - Burmistrza Głubczyc zwanym dalej ?Przyjmującym? zostaje zawarte porozumienie o następującej treści: § 1.1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do realizacji zadanie własne Powiatu, związane z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy o bibliotekach, tj.: 1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy; 2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno ? bibliograficznego, opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; 3) udzielenie bibliotekom pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej; 4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5. ustawy o bibliotekach;

14:38:34

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1222

2. Zadanie, określone w ust. 1, realizowane będzie w imieniu Przejmującego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Głubczycach. 3. W ramach wykonywanych zadań objętych niniejszym porozumieniem Przyjmujący zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług i zasobów biblioteki wszystkim mieszkańcom Powiatu Głubczyckiego na jednakowych zasadach. § 2.1. Powierzający przekaże w 2012 r. Przyjmującemu środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 niniejszego porozumienia, w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Środki, o których mowa w ust. 1, przekazane zostaną w terminie 14 dni od daty podpisania porozumienia na rachunek Przyjmującego: 51 1090 2154 0000 0005 6000 0127. § 3. Przyjmujący zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, oraz złożyć Powierzającemu sprawozdanie merytoryczne i finansowe z otrzymanej i wykonanej dotacji do dnia 15 stycznia 2012 r. § 4. Powierzone zadanie oraz obowiązki, określone w § 1, realizowane będą w imieniu Przyjmującego przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Głubczycach. § 5. Powierzający ma prawo wglądu w dokumenty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach w zakresie powierzonego zadania celem sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań objętych porozumieniem. § 6. Sporne sprawy związane działalnością Biblioteki w zakresie realizacji zadania, określonego w § 1, będą rozstrzygane przez sygnatariuszy porozumienia po zaciągnięcia opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. § 7. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r. § 8. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. § 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. § 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Powierzający Starosta Józef Kozina Przyjmujący Burmistrz Jan Krówka

Wicestarosta Piotr Soczyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Burmistrza Głubczyc; Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie ; Burmistrza Głubczyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIII/401/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/364/10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Głubczyce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIX/279/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Głubczyckiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVII/107/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  sprawozdanie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 kwietnia 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Paczków za 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 168/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/445/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zaliczenia Alei Solidarności w Opolu do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej o Nr 2003O

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.