Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

sprawozdanie Starosty Namysłowskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-01
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 186
Hasła:sprawozdania inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 1 lutego 2012 r. Poz. 186

SPRAWOZDANIE STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2012 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 r.

Zgodnie z art. 38a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i Zarządzeniem nr 04/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2011 roku (zmiany: Zarządzenie nr 35/09/2011 z dnia 15 września 2011 r., oraz Zarządzenie nr 40/10/2011 z dnia 20 października 2011 r.) została powołana Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą: 1) Przewodniczący: Julian KRUSZYŃSKI - Starosta Namysłowski. 2) Członkowie: a) Andrzej ZIELONKA ? radny Powiatu Namysłowskiego, b) Cezary ZAJĄC - radny Powiatu Namysłowskiego, c) podinsp. Zbigniew DYCHUS ? I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie, d) nadkom. Wiesław WYSOCKI ? Naczelnik Sekcji Prewencji KPP w Namysłowie, e) bryg. Krzysztof GACEK ? Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, f) Arkadiusz OLEKSAK ? Komendant Straży Miejskiej w Namysłowie, g) Adam LUPA ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Namysłowie, h) Halina DZIDOWSKA ? Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Namysłowie, i) Bogdan ZDYB ? Wójt Gminy Wilków, j) Joanna PTASZEK ? Zastępca Wójta Gminy Pokój, k) Roman GIL ? przedstawiciel Urzędu Gminy w Domaszowicach, l) Irena ŁYTKA ? Sekretarz Gminy Świerczów, m) Urszula MODRAK ? przedstawiciel Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Namysłowie, n) mjr Mariusz ROGALA ? przedstawiciel Straży Granicznej ? Placówka w Opolu, o) Robert Kaczor ? prokurator Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła pięć posiedzeń, na których zapoznano się z szeroką gamą materiałów z zakresu ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2011 r. omówiono podstawy prawne działania ustawowych zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zapoznano zebranych z Zarządzeniem nr 04/02/2011 Starosty Namysłow-

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?2? Poz. 186 ?

skiego z dnia 10 lutego 2011 r., którym powołano nowy skład Komisji, następnie omówiono zapisy w powyższym Zarządzeniu. Komisja pozytywnie zaakceptowała tematykę planu pracy Komisji na rok 2011 r. i w związku z tym zaproponowane zadania zostały przyjęte do realizacji. Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa gmin powiatu namysłowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej omówił zagadnienia związane z: ogólną statystyką zdarzeń, najważniejszymi wydarzeniami 2010 r., uczestnictwem straży pożarnej w działaniach pożarniczych poza terenem powiatu. Szczególną uwagę poświęcono poniższym zagadnieniom: a) ogólna statystyka zdarzeń w 2010 roku ? odnotowano wzrost zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego tj. 2009, b) działalność Ochotniczych Straży Pożarnych ? zwrócono uwagę na problem braku kierowców w OSP, c) najważniejsze wydarzenia 2010 r. ? powódź i podtopienia na terenie powiatu namysłowskiego, głównie na terenie gminy Pokój, d) sprawy związane z łącznością i alarmowaniem ludności powiatu namysłowskiego ? gmina Pokój wprowadziła system powiadamiania sms-owego swoich mieszkańców, e) wyposażenie w sprzęt straży pożarnej i kwestie finansowania: brak samochodu, sprzętu i urządzeń do prowadzenia akcji ratowniczych z udziałem substancji niebezpiecznych. Ponadto omówiono sprawy związane z regulacją rzek i koordynacją działań w tym zakresie oraz działalnością spółek wodnych. W spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Placówki Straży Granicznej w Opolu, która zapoznała zebranych z nową strukturą straży granicznej i nowymi zadaniami jakie zostały powierzone w/w służbie. Natomiast przedstawicielka Sanepidu poinformowała zebranych, że na terenie powiatu namysłowskiego podjęto temat walki z tzw. dopalaczami. Były to działania prowadzone wspólnie z Policją. Efektem tych działań była likwidacja dwóch sklepów z dopalaczami w Namysłowie. Kolejne posiedzenie odbyło się 21 marca 2011 roku, którego jednym z zagadnień było sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie oraz ocena sytuacji kryminalno ? porządkowej na terenie Powiatu Namysłowskiego w 2010 r. Zwrócono uwagę na pojawiający się problem narkotyków w szkołach zlokalizowanych na terenie powiatu. Istnieje także problem dopalaczy, mimo tego że na terenie powiatu nie ma sklepów z dopalaczami. W ramach współpracy gmin i Starostwa zakupiono dla potrzeb Policji tzw. ?tubę? tj. urządzenie wykorzystywane do badania trzeźwości. Ponadto w ramach swoich działań prewencyjnych namysłowscy policjanci podejmują wiele działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, m.in.: uczestniczą w działalności Uniwersytetu III Wieku, gdzie prowadzą wykłady, pogadanki, publikują różnego rodzaju artykuły i apele w prasie lokalnej i na stronach internetowych, itp. Przedstawiono także szczegółowo zakres pełnionych przez policjantów służb ponadnormatywnych. Na spotkaniu zapoznano zebranych z oceną stanu sanitarnego powiatu namysłowskiego. Szczególną uwagę zwrócono na n.w. zagadnienia: epidemiologia, higiena komunalna, higiena żywności i żywienia, higiena w zakładach pracy, higiena dzieci i młodzieży, promocja zdrowia i oświata zdrowotna oraz zagadnienia zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Ponadto zwrócono uwagę na potrzebę zorganizowania warsztatów w zakresie organizacji imprez masowych. Warsztaty szkoleniowe pod patronatem Starosty Namysłowskiego odbyły się 12 kwietnia 2011 r. i nosiły nazwę ?Obowiązki i zadania organizatora imprezy masowej w świetle ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.?. 23 maja 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Omówiono na nim stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu namysłowskiego za I kwartał 2011 r. Szczególna uwagę poświęcono zaistniałemu w dniu 21 maja br. na terenie powiatu namysłowskiego (gmina Wilków) wypadku masowego z udziałem węgierskiego Busa. Bardzo szczegółowo omówiono wnioski jakie wyniknęły z działania poszczególnych służb w czasie prowadzonych działań. Następnie zapoznano się z informacją, dot. bezpieczeństwa na otwartych zbiornikach wodnych w 2010 r. na terenie województwa opolskiego. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji oraz Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie przedstawili działania podejmowane przez ww. na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach otwartych powiatu namysłowskiego a także jakie są podejmowane przez nich działania profilaktyczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji. Również przedstawiciele gmin omówili przygotowanie samorządów gminnych do zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, w tym także zapewnienia bezpieczeństwa na wodach otwartych. Na zakończenie Zastępca Państwowego Powiatowego

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego ?3? Poz. 186 ?

Inspektora Sanitarnego w Namysłowie przedstawiła w formie prezentacji zmiany w przepisach dot. jakości wody w kąpieliskach oraz zasady nadzoru w tym zakresie prowadzone przez Państwową Inspekcje Sanitarną. Realizując wnioski z powyższego posiedzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie przekazał do gmin i Starostwa Powiatowego film o dopalaczach w celu jego rozpowszechnienia. 27 października 2011 r. odbyło się kolejne posiedzenie na którym przedstawiciele Policji omówili sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci w szkołach, bezpieczną drogą do szkoły, problemami wandalizmu i alkoholizmu, przestępczości wśród nieletnich. Dokonano także oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji, omówiono działalność profilaktyczną jaką prowadzi Policja na terenie szkół oraz realizowane przez nich programy i ich efekty. Na spotkaniu omówiono także zakres spraw związanych z czynnościami jakie zaplanował Sanepid w ramach oświaty zdrowotnej, są to m.in. spotkania, pogadanki i prelekcje prowadzone w szkołach, zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla rodziców. Zapoznano zebranych z działaniami związanymi z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży przeprowadzonymi przez Sanepid w czasie wakacji na terenie powiatu namysłowskiego. Przedstawiciel Sanepidu zwrócił szczególną uwagę na pojawiający się problem barwników dodawanych do słodyczy. Barwniki te posiadają właściwości pobudzające i mają wpływ na koncentrację u dzieci. W tym zakresie prowadzone były kontrole m.in. sklepów, kiosków spożywczych, itp. Następnie zapoznano zebranych ze sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie za I półrocze 2011 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej w Namysłowie omówiła sprawy związane z działalnością profilaktyczną prowadzoną przez Poradnię na terenie szkół i placówek oświatowych powiatu namysłowskiego. Kolejne wspólne spotkanie członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z członkami Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się 6 grudnia 2011 r. Zapoznano na nim zebranych z planem zimowego utrzymania dróg w powiecie namysłowskim w sezonie 2011/2012, m.in.: poinformowano o dyżurach jakie będą pełnione przez instytucje zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg w czasie tegorocznej zimy. Ponadto Komendant Powiatowy Policji przedstawił sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach powiatu namysłowskiego za III kwartały 2011 r. Szczególną uwagę zwrócono na problem rowerzystów, którzy stwarzają zagrożenie na drogach. Na terenie powiatu brak jest ścieżek rowerowych po których mogliby poruszać się bezpiecznie rowerzyści, oraz stwierdzono lekceważenie rowerzystów przez innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza kierowców samochodów ciężarowych. Na spotkaniu omówiono także przygotowanie samorządów, organizacji pozarządowych i innych służb i instytucji do udzielenia pomocy potrzebującym (bezdomnym, samotnym) w warunkach znacznych spadków temperatur. Spotkanie zakończono omówieniem i zaopiniowaniem projektu budżetu na 2012 rok w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wystosowała pismo do Prokuratura Generalnego, będące sprzeciwem wobec próby likwidacji Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Kluczborku z siedzibą w Namysłowie. Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu są wdrażane w życie i realizowane na bieżąco. Stała współpraca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z podmiotami realizującymi zadania z tego zakresu oraz odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu namysłowskiego.

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2304

  sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 25 stycznia 2012r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK Maków Mazowiecki ? Styczeń 2012 SPRAWOZDANIE STAROSTY MAKOWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2011.64.507

  sprawozdanie nr 1 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1365

  sprawozdanie nr WZK.5510.2.2.2012 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 19 stycznia 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.725

  sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Stalowowolskiego z dnia 5 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Stalowowolskim za 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.382.2632

  sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  decyzja Nr OWR-4210-67/2011/2012/66/IX-A/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XII/101/11 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Łambinowicach obejmującego tereny oznaczone symbolem 48aU, 49ZP, 50aKS, 50bZi, 46UHG, 48bUS, 48cKS, 47aUO

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 2/2012 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-39(9)/2011/2012/66/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.