Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

porozumienie Nr 1 Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Burmistrz Głuchołaz; Wojewoda Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 631
Hasła:porozumienia Wojewody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 631

POROZUMIENIE NR 1 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej? pomiędzy: Wojewodą Opolskim - Ryszardem Wilczyńskim, zwanym w treści porozumienia ?Wojewodą?, a Gminą Głuchołazy, reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz - Pana Edwarda Szupryczyńskiego, zwaną w treści porozumienia ?Gminą? Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej? strony zawierają porozumienie następującej treści: § 1.1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu zadanie zgłoszone w ramach realizacji Programu na rok 2012 pod nazwą: ?Przemoc w rodzinie jednym głosem mówimy NIE - edycja 2012 r.? - zwane dalej ?zadaniem?. W ramach zadania będą realizowane nw. działania: - szkolenie tematyczne z zakresu wprowadzonych zmian prawnych dotyczących Niebieskiej Karty i działań interdyscyplinarnych, - szkolenie - Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - stopień podstawowy dla dwóch osób, - szkolenie - Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie - adresowane dla dwóch absolwentów kursu podstawowego, - konsultacje ze sprawcami przemocy, - działania grupy wsparcia dla ofiar przemocy, - bezpłatne poradnictwo w Punkcie Konsultacyjnym - dyżury specjalistów: radca prawny, psycholog, konsultant (w ramach środków własnych), - akcja informacyjna - ulotki, plakaty, media lokalne (w ramach środków własnych). 2. Przedstawione w ust.1 działania w ramach realizacji Programu, będące podstawą udzielenia dotacji, zawarto w załączniku Nr 1 do porozumienia, który jest merytoryczną podstawą zawarcia porozumienia. Wszelkie odstępstwa od planowanych we wniosku działań - wynikające z przyczyn niezależnych od Gminy wymagają zgody Wojewody.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 631

3. Całkowita wartość powierzonego zadania wynosi 44 380,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych). 4. Na zadanie, o którym mowa w § 1, Wojewoda udziela dotacji (dofinansowania) w wysokości 27 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych), co stanowi 60,84% wartości zadania płatnej w czterech transzach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków zadania (załącznik Nr 1 do porozumienia), na podstawie pisemnych dyspozycji, przedłożonych przez Gminę na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. I o/Głuchołazy Nr 67 1090 2167 0000 0005 6200 0046. 5. Gmina zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego do realizacji zadania w wysokości 17 380,00 złotych (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), co stanowi 39,16 % wartości zadania. 6. W przypadku gdy wartość zadania ulegnie zmniejszeniu, wysokość dofinansowania z budżetu państwa ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, z zachowaniem udziału procentowego dofinansowania. 7. Jeżeli wartość zadania ulegnie zwiększeniu, wysokość dofinansowania z budżetu państwa nie ulega zmianie. § 2. Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2012 r. § 3.1. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskała i na warunkach określonych porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji od przekazanych przez Wojewodę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania określonego w § 1. 2. Gmina zobowiązuje się do wykorzystania dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja została udzielona. 3. W przypadku niewykorzystania części dotacji celowej, podlega ona zwrotowi na rachunek bankowy wydatków Wojewody Opolskiego nr 72 1010 1401 0006 9322 3000 0000, prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2013 r. Od kwoty dotacji zwróconej po ww. terminie będą naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od 16 stycznia 2013 r. 4. Środki finansowe przyznane Gminie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000, prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu. Do zwrotu dotacji, o których mowa wyżej stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). § 4. Sprawozdanie końcowe, wraz z kserokopiami umów oraz rachunków, faktur z wykonania zadania oraz potwierdzeń ich uregulowania w okresie ustalonym w § 2, powinno zostać sporządzone przez Gminę i dostarczone Wojewodzie do zaakceptowania w terminie do 15 stycznia 2013 r. § 5.1. Gmina zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków. 2. Kontrola prawidłowości wykonywania zleconego zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionego pracownika Wojewody lub pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji księgowej dostarczonej lub udostępnionej przez Gminę, a w uzasadnionych przypadkach również kontroli w miejscu realizacji zleconego zadania. 3. Gmina jest zobowiązana do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania Wojewody i w terminie przez niego określonym, wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zleconego zadania. 4. Zlecone zadanie winno być wykonane z uwzględnieniem zasad celowości, legalności i gospodarności. 5. Gmina zobowiązana jest do umieszczania na wszelkich materiałach reklamowych, szkoleniowych, informacjach medialnych, umowach itp. zapisu o finansowaniu projektu ze środków Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej?.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 631

§ 6. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie porozumienia. Skutki finansowe i ewentualny zwrot niewykorzystanych środków finansowych strony określają w sporządzonym na tę okoliczność protokole. § 7.1. Porozumienie może być rozwiązane przez Wojewodę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania przekazanych kwot niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania porozumienia, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 2. Rozwiązując porozumienie Wojewoda określi wysokość kwoty przypisanej do zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego nr 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 prowadzony w NBP O/Okręgowy w Opolu. § 8.1. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. § 9. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2012 r. § 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwóch dla każdej ze stron. § 11.1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Gmina Głuchołazy Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 631

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Harmonogram planowanych wydatków

RODZAJE WYDATKÓW (wg działań wskazanych we wniosku o dofinansowanie)

Szkolenie tematyczne z zakresu wprowadzonych zmian prawnych dot. Niebieskiej Karty i działań inter - dyscyplinarnych dla 25 osób (dydaktyka + koszty dodatkowe) Szkolenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dydaktyka +koszty dodatkowe) Szkolenie Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (dydaktyka + koszty dodatkowe Konsultacje ze sprawcami przemocy (wrzesień-listopad) Grupa wsparcia Lider - IV ?XII 300 x 9 m-cy Poczęstunek - 900 OGÓŁEM:

HARMONOGRAM PLANOWANYCH WYDATKÓW na 2012r. (kwota dotacji) ?Przemoc w rodzinie ? jednym głosem mówimy NIE - edycja 2012 r.?. III IV V

7.200,00

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ogółem

7.200,00

5.700,00

5.700,00

8.000,00

8.000,00

2.500,00

2.500,00

900,00

900,00

1.800,00

3.600,00

8.900,00

7.200,00

900,00

10.000,00

27.000,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.121.1

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

 • Dziennik Urzędowy

  porozumienie nr 5/2011 Prezydenta Miasta Świdnicy; Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. ?Razem bezpieczniej?

 • DZ. URZ. 2009.339.2512

  uchwała nr VI/5/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia w 2009 r. do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem Bezpieczniej?, tj. projektu ?Bezpieczna podróż?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.1450

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego zawarte w dniu 4.08.2010 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Trzebownisko w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajmenych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 13 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Staw Nowokuźnicki?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/143/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych miesięcznie za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.