Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójt Gminy Reńska Wieś
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 632
Hasła:porozumienia pozostałe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 632

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 6 kwietnia 2012 roku w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2012 pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś na podstawie Uchwały nr XXII/251/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu ?Dębowa? przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz Gminę Reńska Wieś pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle reprezentowaną przez: Tomasza Wantułę ? Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś reprezentowaną przez Mariana Wojciechowskiego ? Wójta Gminy Reńska Wieś § 1. Mając na uwadze dalszą eksploatację kąpieliska wodnego ?Dębowa?, Gmina Kędzierzyn-Koźle i Gmina Reńska Wieś postanawiają wspólnie ponosić koszty utrzymania kąpieliska w 2012 roku. § 2. Ustala się następujący podział zadań, które Gminy zobowiązują się zrealizować w 2012 roku: 1. Gmina Reńska Wieś zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) związanych z: a) wywozem śmieci z terenu kąpieliska wodnego ?Dębowa?, w tym również śmieci zebranych na plażach strzeżonych, b) utrzymaniem czystości na całym akwenie z wyłączeniem plaż strzeżonych. 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) związanych z: a) zapewnieniem bezpiecznych warunków uprawiania sportów wodnych i rekreacji ruchowej na terenie akwenu ?Dębowa? poprzez zakup sprzętu ratunkowego, zakup paliwa do sprzętu pływającego, zakup materiałów do remontu sprzętu, zabezpieczenie finansowe obsługi ratowniczej na akwenie oraz prowadzenie prac porządkowych i utrzymania czystości. § 3. W Gminie Kędzierzyn-Koźle środki na ww. zadanie zostały przeznaczone zgodnie z Uchwałą Nr XVII/203/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2012. § 4. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji tego zadania wymagają formy pisemnej. § 5. Porozumienie obowiązuje na okres jednego roku budżetowego, tj. 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 632

§ 6. Gmina Kędzierzyn-Koźle zobowiązana jest do opublikowania porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 7. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Za Gminę Kędzierzyn-Koźle Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Tomasz Wantuła Za Gminę Reńska Wieś Wójt Gminy Reńska Wieś Marian Wojciechowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 19 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2011

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/53/2011 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z akwenu wodnego "Zalew Kraśnicki"".

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/130/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 1 Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 13 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 12/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody ?Staw Nowokuźnicki?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/116/12 Rady Gminy Łambinowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieś Łambinowice w rejonie ul. Kolejowej, ul. Gen. Zawadzkiego, ul. Mickiewicza

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustawienia tablicy upamiętniającej Pana Franciszka Jonientz, ufundowanej przez Państwa Sylwię i Bernarda Grześka.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.