Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

Tytuł:

uchwała nr XIX/174/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Rada Gminy Czeremcha
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 136 pozycja: 1505
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

Uchwała Nr XIX/174/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga. Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17,Nr 80, poz. 542, poz. 95, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz.1821, z 2008, Nr 145, poz.917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 / i z art.18 ust.2 pkt 15, w związku z art.41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568: z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Dz.U.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 / uchwala się, co następuje: § 1.  1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby godzin realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według wzoru: W = (X 1 + X 2) : [(X1 : Y1 ) + (X 2 :Y 2)], gdzie: X 1 , X 2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną  nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, Y1 , Y2 ? oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela. 2. Uzyskany z obliczeń wymiar, o którym mowa w § 1 zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną . 3. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru stanowią godziny ponadwymiarowe. § 2.  Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie określonego w § 1 pensum dla nauczycieli jest dyrektor szkoły, który zatrudnia  nauczycieli. § 3.  Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (pensum), prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela w pełnym wymierze zajęć - nauczyciel pedagog - 26 godzin. § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą  obowiązującą od 1 września 2009r.

Przewodniczący mgr. Nadzieja Sulima

ID: TLKHMB. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2965

  uchwała nr XXVI/102/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/254/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagoga, psychologa i logopedy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Księżpol z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zatrudnionych na terenie Gminy Księżpol, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/115/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXXVIII/571/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr Nr XXII/153/09 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz regulaminu określającego szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXIX/185/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.