Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

Tytuł:

uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy Białowieża

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-06-26
Organ wydający:Rada Gminy Białowieża
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 136 pozycja: 1508
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic

Uchwała Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy Białowieża Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 41, poz. 141) uchwala się, co nastepuje: § 1. Ustala się nazwę ulicy Sarnia dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 108/2 położonej w Białowieży zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 § 2. Ustala się nazwę ulicy Puszczańska dla działek oznaczonych w ewidencji gruntu numerami 999 i 98 położonych w Białowieży zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 2 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Gwaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. Lokalizacja ulicy Sarnia Zalacznik1.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. Lokalizacja ulicy Puszczańska Zalacznik2.jpg

ID: QXUYTQGSVWAMZWMDABECYNMNZ. Niepodpisany.

Strona 1 / 3

mgr Jan Gwaj Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. Lokalizacja ulicy Sarnia Zalacznik1.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. Lokalizacja ulicy Puszczańska Zalacznik2.jpg

ID: QXUYTQGSVWAMZWMDABECYNMNZ. Niepodpisany.

Strona 2 / 3

z dnia 15 czerwca 2009 r. Lokalizacja ulicy Sarnia Zalacznik1.jpg Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. Lokalizacja ulicy Puszczańska Zalacznik2.jpg

ID: QXUYTQGSVWAMZWMDABECYNMNZ. Niepodpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.69.68

  uchwała nr XXIV/132/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.58.56

  zarządzenie nr 72/09 Wójta Gminy Białowieża z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.35.35

  uchwała nr XXIII/124/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.35.35

  uchwała nr XXIII/125/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXII/105/09 z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 4 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zazad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin, tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, tygodniowej liczby godzin , obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom i psychologom szkolnym oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć logopedom oraz doradcom zawodowym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XIX/174/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/115/2009 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVIII/174/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.