Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

Tytuł:

uchwała nr XLIII/538/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-01
Organ wydający:Rada Miejska Białegostoku
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 138 pozycja: 1513
Hasła:Mieszkania,lokale

Uchwała Nr XLIII/538/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007-2011 oraz uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 121) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XIX/198/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białystok na lata 2007 2011 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 282, poz. 3290) zmienionej uchwałą Nr XLI/511/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122,poz. 1344) w § 25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: " 1a. Prezydent Miasta Białegostoku może udzielić najemcom , o których mowa w ust. 1 25% obniżki czynszu w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 215% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i do 180% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie obniżki w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. 1b. Warunkiem uzyskania obniżki, o której mowa w ust. 1a od dnia 1 lipca 2009 r. jest złożenie wniosku o udzielenie obniżki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały." § 2. W uchwale Nr XIX/199/07 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 1, poz. 2) zmienionej rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 8 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 9, poz. 113), uchwałą Nr XXXV/436/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 18, poz. 185), uchwałą Nr XXXVIII/477/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 83, poz. 824) oraz uchwałą Nr XLI/511/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 122, poz. 1344) w § 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: "7a. Kryteria dochodowe określone w ust. 7 obowiązują   z zastrzeżeniem § 25 ust. 1a uchwały Nr XIX/198/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011." § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. § 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

ID: KNBTSFSZPMCWNAZRPYVLCAMMF. Niepodpisany. Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXV/454/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 20 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Olsztyn na lata 2012-2016.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/843/09 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.322.559

  uchwała nr XII/119/11 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bobrowniki na lata 2012-2016"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/178/2009 Rady Gminy Aleksandrów z dnia 6 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Aleksandrów na lata 2007-2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.103

  uchwała Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2012 - 2016.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.138.1

  uchwała nr XXXVI/339/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Wojska Polskiego, aresztem śledczym, torami kolejowymi i obszarem leśnym w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  ogłoszenie nr A-0161-83/09 Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie podania do wiadomości listy biegłych do spraw uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie gminy Białowieża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.1

  uchwała nr XXII/105/09 z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.