Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

Tytuł:

uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Radziłów oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-15
Organ wydający:Rada Gminy Radziłów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 145 pozycja: 1582
Hasła:Umarzanie należności

Uchwała Nr XXXI/195/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Radziłów oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: C ZĘŚĆ I . P O S T A N O W I E N I A W S T Ę P N E § 1.  § 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,tryb i sposób umarzania,odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Radziłów oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pienieżnych do których nie stosuje się przepisów  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa,zwanych dalej ?wierzytelnościami? wobec osób fizycznych,osób prawnych, a  także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. § 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) wierzytelności ? oznacza to należność główną wraz z należnościami ubocznymi,przy czym kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji, 2) dłużniku ? oznacza to osobę fizyczną,osobę prawną,a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 3) trudnej sytuacji materialnej ? oznacza to: a) a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców opodatkowanych na  zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ? udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika, że średnioroczny łączny dochód,za rok  poprzedzający złożenie kompletnego wniosku o umorzenie,odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty wierzytelności,nie przekracza 200 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U z 2004 r. Nr 64,poz. 593 z póżn. zm.) b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie  mających osobowości prawnej ? udokumentowany przez dłużnika stan faktyczny, z którego wynika,że wystapiła u niego strata z tytułu prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym lub deklaracji podatkowej albo informacji za rok poprzedzający złożenie kompletnego wniosku o umorzenie,odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty wierzytelności, 4) uldze ? oznacza to rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności, 5) 5) kosztach dochodzenia ? oznacza to koszty sądowe,koszty zastępstwa procesowego,opłaty pocztowe,telefoniczne itp.,koszty czynności przygotowawczych,ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności, 2) kosztach egzekucji ? oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w  zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji określonych właściwymi przepisami. C ZĘŚĆ I I . Z A S A D Y U M A R Z A N I A W I E R Z Y T E L N O Ś C I I U D Z I E L A N I A U L G § 3.  Wierzytelność może być umorzona w całości albo w części, jeżeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykażą,że wymaga tego ważny interes dłużnika lub interes publiczny, w szczególności gdy: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się  kwoty wyższej od kosztów dochodzenia?  2) w wyniku postepowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności; 3) nie odzyskano wierzytelności w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego; 4) przed wszczęciem egzekucji okaże się, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania?  5) dłużnik zmarł: a) nie pozostawiając żadnego majątku, b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

ID: IRRWOY. Niepodpisany. Status: projekt c) nie można ustalić jego następców prawnych? Strona 1 / 3

6) egzekucja wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru; 8) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje

5) dłużnik zmarł: a) nie pozostawiając żadnego majątku, b) pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, c) nie można ustalić jego następców prawnych? 6) egzekucja wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 7) nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania bądź siedziby, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru; 8) przed wszczęciem postępowania sądowego okaże się, że kierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności; 9) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postepowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13  ust. 1 i 2 art. 361 pkt 1 ? Prawo upadłościowe i naprawcze; 10) wierzytelność powstała w wyniku błędnego naliczania spowodowanego niekompletną dokumentacją, za co dłużnik nie ponosi odpowiedzialności; 11) dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od należności głównej? 12) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodziny; 13) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione ważnym interesem społecznym lub gospodarczym; 2. Wierzytelność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika, lub umorzona z urzędu, jeśli podstawy umorzenia, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela. 3. Umorzenie wierzytelności,za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.  4. Jeżeli umorzenie obejmuje część wierzytelności,wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części wierzytelności. W takim przypadku dłużnik powinien być pouczony, że niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności może skutkować  odstąpieniem od umorzenia. § 4.  1. Umorzenie wierzytelności co do należności głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności co do należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność co do należności głównej.  2. Umorzenie wierzytelności może też obejmować tylko należności uboczne. § 5.  1. Na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości albo części wierzytelności, a także rozłożyć na raty płatności całości albo części wierzytelności, jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika zaś interes Gminy lub jednostki organizacyjnej gminy nie stoi temu na przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części. 2. Od wierzytelności,do której zastosowano ulgę w spłacie,nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu terminu spłaty. 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci wierzytelności albo jej części w określonym terminie,odpowiednio wierzytelność albo pozostała część  wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia wymagalności tj. pierwotnego terminu jej płatności. C ZĘŚĆ I I I . O R G A N Y I O S O B Y U P R A W N I O N E D O U M A R Z A N I A WIERZYTELNOŚCI I UDZIELANIA ULG § 6.  1. Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są: 1) Wójt ? w przypadkach ujętych w§ 3 pkt. 1,3,5- 10; 2) Rada Gminy ? w pozostałych przypadkach ujętych w § 3, pkt 2,4,11,12,13. 2. Przez wartość wierzytelności rozumie się kwotę główną wierzytelności łącznie należnościami ubocznymi. C ZĘŚĆ I V . T R Y B U M A R Z A N I A W I E R Z Y T E L N O Ś C I I U D Z I E L A N I A U L G § 7.  Umorzenie wierzytelności, o których mowa w § 4 oraz udzielenie ulg,następuje: 1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno ? prawnym ? w drodze decyzji administracyjnej, 2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilno ? prawnych ? w drodze umowy,ugody lub porozumienia stron (wierzyciela i dłużnika), a w pozostałych przypadkach, gdy czynność dwustonna nie jest martwa w formie jednostronnego oświadczenia woli. § 8.  1. Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują: 1) Rada Gminy, 2) Wojt, § 9.  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiają Wójtowi Gminy informację o umorzonych wierzytelnościach oraz udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego w terminie do 15 lutego następnego roku . 2. Wójt Gminy sporządza zbiorową informację według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego o wysokości umorzonych wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg ID: IRRWOY. Niepodpisany. Status: projekt Strona 2 / 3 i przekazuje ją Radzie Gminyw terminie złożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i publikuje na stronie internetowej Gminy. C ZĘŚĆ V . P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E § 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

2) Wojt, § 9.  1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiają Wójtowi Gminy informację o umorzonych wierzytelnościach oraz udzielonych ulgach wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego w terminie do 15 lutego następnego roku . 2. Wójt Gminy sporządza zbiorową informację według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego o wysokości umorzonych wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielonych ulg i przekazuje ją Radzie Gminyw terminie złożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu i publikuje na stronie internetowej Gminy. C ZĘŚĆ V . P O S T A N O W I E N I A K O Ń C O W E § 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Mordasiewicz

ID: IRRWOY. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.636

  uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1168

  uchwała nr XXXII/212/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 27 maja 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Nowy Żmigród i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.933

  uchwała nr XLI/254/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Osiek Jasielski i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2009.178.1544

  uchwała nr XIII/94/2008 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.434.3184

  uchwała nr XLVI/335/2010 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gmina Wielka Wieś Nr XIV/82/2007 z dnia 25 października 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wielka Wieś i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXXI/192/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXI/130/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXXVIII/165/09 z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VI/28/94 Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem z 29 grudnia 1994 roku w sprawie wyznaczenia miejsc do sprzedaży w handlu okrężnym i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 maja 2009r. w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.145.1

  zarządzenie nr 81/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szepietowo


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.