Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

Tytuł:

uchwała nr XX/121/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-20
Organ wydający:Rada Gminy Grabowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 147 pozycja: 1614
Hasła:Statuty

Uchwała Nr XX/121/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i w związku z art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 69, poz. 590) uchwala się, co następuje: § 1. § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/101/04 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 19, poz. 289) wprowadza się następujące zmiany : 1) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie : ? 4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych , ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.?  2) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. W Ośrodku oprócz Kierownika, zatrudnia się  pracownika socjalnego, aspiranta pracy socjalnej i pracownika ds. świadczeń rodzinnych.?  § 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  § 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego 

Przewodniczący Rady Gminy

ID: OJHBMNAPTQQGFGZIQJWNUKUCQ. Niepodpisany.

Strona 1 / 2

Wiesław Czyżyński

Wiesław Czyżyński

ID: OJHBMNAPTQQGFGZIQJWNUKUCQ. Niepodpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4262

  uchwała nr 14.86.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.138.4193

  uchwała nr XXVI/122/09 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1750

  uchwała nr XIV/98/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1550

  uchwała nr XXXV/164/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grabów nad Pilicą

 • DZ. URZ. 2010.439.3234

  uchwała nr XLI/36/2010 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały XVIII/29/2004 Rady Gminy Zielonki z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia id podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXIII/195/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 maja 2009r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXV/159/09 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Zawady

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXXVII/157/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Dobrzyniewo Duże

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.