Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Radziłów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-07-20
Organ wydający:Rada Gminy Radziłów
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 147 pozycja: 1616
Hasła:Plany,harmonogramy

Uchwała Nr XXXIII/201/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Radziłów. Na podstawie art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz, 875) art. 15 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62. poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172. poz. 1441 175, poz. 1457, i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Radziłów uchwala, co następuje: § 1.  Przyjmuje się ?Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Radziłów?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.  § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Mordasiewicz Załacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXXIII/201/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 6 lipca 2009 r. załącznik do uchwały Zalacznik1.doc

ID: HECMBH. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.221.1486

  uchwała nr XXXVII/294/2010 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2009-2013?

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.261

  uchwała nr XXXV/388/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Boguchwała na lata 2009 - 2012"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.9.196

  uchwała nr XXXVII/237/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kuryłówka na lata 2010-2014"

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.33.913

  uchwała nr XLII/278/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2009-2012

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Górzyca z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Górzyca na lata 2009-2013

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXXIII/200/09 Rady Gminy Radziłów z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XX/121/09 Rady Gminy Grabowo z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXIII/196/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 maja 2009r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia id podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXIII/195/09 Rady Gminy Orla z dnia 26 maja 2009r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na lata 2009-2013

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXV/159/09 Rady Gminy Zawady z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Zawady


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.