Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

Tytuł:

uchwała nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-09-18
Organ wydający:Rada Miejska w Choroszczy
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 185 pozycja: 1975
Hasła:

Uchwała Nr XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art. 165, art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505 ) uchwala się co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów 1. Zwiększa się  plan dochodów o kwotę 9 925 zł: dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 - 4 850 zł  dz. 801 rozdz. 80110 § 0750 - 5 075 zł  1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 925 zł: dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 4 850 zł  dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 - 5 075 zł  § 2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 400 zł  dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 - 110 400 zł  § 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 110 400 zł  dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 - 110 400 zł  § 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków: 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 021 zł: dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 - 5 021 zł  dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 - 5 000 zł  1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 021 zł  dz. 700 rozdz. 70095 § 6059 - 21 zł  dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 - 10 000 zł  § 5. Zmienia się klasyfikację budżetową dochodów  z dz. 700 rozdz. 70095 § 0970 - 2 121 706 zł  na dz. 700 rozdz. 70095 § 0140 - 2 121 706 zł  oraz z dz. 754 rozdz. 75404 § 3000 - 10 000 zł  na dz. 754 rozdz. 75405 § 3000 - 10 000 zł  § 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków: 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 490 zł: dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 - 5 490 zł - SP Kruszewo 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 490 zł: dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 - 5 490 zł - SP Kruszewo § 7. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012 stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały ( 1a zadania inwestycyjne w 2009 r.) § 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 9. Dotacje podmiotowe stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 10. Objaśnienia do niniejszej uchwały ID: ACYGYL. Niepodpisany. Status: uchwalony stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 28 727 088 zł - plan wydatków - 29 752 472 zł

Strona 1 / 2

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 9. Dotacje podmiotowe stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 10. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. § 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów - 28 727 088 zł - plan wydatków - 29 752 472 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy Piotr Paweł Dojlida Załacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Limity wydatków na wieloletnie  programy inwestycyjne w latach 20092012 Zalacznik1.doc Załacznik nr 1a do Uchwały Nr. XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Zadania inwestycyjne w 2009 r. Zalacznik2.doc Załacznik nr 2 do Uchwały Nr. XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Zalacznik3.doc Załacznik nr 3 do Uchwały Nr. XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Dotacje podmiotowe w 2009 r. Zalacznik4.doc Załacznik nr 4 do Uchwały Nr. XXII/172/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009 r. Objaśnienia Zalacznik5.doc

ID: ACYGYL. Niepodpisany. Status: uchwalony

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.137.1125

  uchwała nr XXXV/272/10 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 kwietnia 2010r. Zmian w budżecie gminy Szczucin na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.712.6080

  uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.72

  zarządzenie nr 15/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.2

  zarządzenie nr 88/11 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.216.2

  zarządzenie nr 454/10 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXIV/184/09 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXV/146/09 Rady Miasta Nowogród z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.185.1

  uchwała nr XXIV/192/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.184.1

  zarządzenie nr 0151/264/09 Burmistrza Miasta Supraśl z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.184.1

  zarządzenie nr 124/09 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2008 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.