Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

Tytuł:

uchwała nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-02
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 196 pozycja: 2128
Hasła:Drogi,ulice: nazwy ulic

UCHWAŁA NR XLII/231/09 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje: § 1. 1. Nowopowstałej drodze gminnej położonej w mieście Bielsk Podlaski, biegnącej prostopadle od ulicy Pogodnej w kierunku północno-zachodnim, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie nr 3 jako działka nr 3408/19, stanowiącej część projektowanej drogi publicznej, nadaje się nazwę ulica Makowa. 2. Szkic sytuacyjny ulicy opisanej w ust. 1, określający jej położenie i przebieg, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Andrzej Stepaniuk Załącznik do Uchwały Nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009 r. Zalacznik1.doc Szkic sytuacyjny ulicy

ID: OADFB-UVYMZ-GTKIQ-GSFJU-JNEBI. Podpisany.

Strona 1 / 2

Przewodniczący Rady Andrzej Stepaniuk Załącznik do Uchwały Nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009 r. Zalacznik1.doc Szkic sytuacyjny ulicy

ID: OADFB-UVYMZ-GTKIQ-GSFJU-JNEBI. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.50

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XLIII/241/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy i nadania nazw nowym ulicom w mieście Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.49.86

  uchwała nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.9.78

  uchwała nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Miejsce rejestracji spółki cywilnej

  Dwie osoby fizyczne, jedna z nich mieszka w mieście A, druga w mieście B. Postanawiają uruchomić działalność - spółkę cywilną. Jedna z tych osób posiada dodatkowo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr 346/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w części dotyczącej terenów położonych przy ulicy Zdrojowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  zarządzenie nr 109/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  zarządzenie nr 108/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  zarządzenie nr 107/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.195.2

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 10 września 2009r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.