Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

Tytuł:

uchwała nr XXXII/137/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szumowo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-02
Organ wydający:Rada Gminy Szumowo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 196 pozycja: 2130
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: pomoc zdrowotna

UCHWAŁA NR XXXII/137/09 RADY GMINY SZUMOWO z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szumowo. Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta  Nauczyciela /Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,  z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr  176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 227, poz. 1505, Nr 247, poz. 1921, z 2008r.  Nr 145, poz. 917 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 67, poz. 572/  uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się Regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szumowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Eugeniusz Nowacki Załącznik do Uchwały Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 sierpnia 2009 r. REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO DLA NAUCZYCIELI.

ID: KDPJR-TLOZE-YRJUG-JDTNS-SZPEI. Podpisany.

Rozdział I

Strona 1 / 3

Postanowienia wstępne.

Eugeniusz Nowacki Załącznik do Uchwały Nr XXXII/137/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 sierpnia 2009 r. REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO DLA NAUCZYCIELI. Rozdział I Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do szkół i placówek oświatowych, dla których  organem prowadzacym jest Gmina Szumowo. 2. Regulamin określa: 1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  oraz nauczycieli emerytów, rencistów oraz nauczycieli, który przeszli na  nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (zwani dalej nauczycielami) korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych  środków?  2) Wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.  Rozdział II Gospodarowanie środkami funduszu. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki wyodrebnione w budżecie gminy przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Wysokość środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną ustalana jest corocznie w uchwale budżetowej. 3. Środkami, o których mowa w ust. 1 gospodaruje Wójt Gminy.  4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego bezzwrotnego  zasiłku pieniężnego. Rozdział III Warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej.  1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

ID: KDPJR-TLOZE-YRJUG-JDTNS-SZPEI. Podpisany.

1) zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą  Strona 2 / 3 chorobą; 2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej?

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 1) zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą  chorobą; 2) korzystaniem z pomocy specjalistycznej? 3) koniecznością zakupu sprzętu do rehabilitacji; 4) kosztami leczenia sanatoryjnego. 2. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej składa wniosek ? podanie wraz z uzasadnieniem ubiegania się o pomoc zdrowotną w terminie do 10 grudnia danego roku w sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz ewentualne dokumenty  potwierdzające poniesione koszty leczenia ambulatoryjnego lub sanatoryjnego. 4. Decyzję w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej podejmuje Wójt Gminy  w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków i pisemnie  powiadamia wnioskodawcę. 5. Pomoc udzielana jest raz w roku budżetowym. 6. Wypłata przyznanej pomocy będzie dokonywana w kasie Urzędu Gminy Szumowo.

Przewodniczący Rady Eugeniusz Nowacki

ID: KDPJR-TLOZE-YRJUG-JDTNS-SZPEI. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.69

  uchwała nr XXVI/111/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.70.70

  uchwała nr XXVII/118/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szumowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.488

  uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1880

  uchwała nr XIV/ 104/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 marca 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nekla

 • DZ. URZ. 2010.81.623

  uchwała nr XXXX/205/2009 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn podjętego uchwałą nr XXVII/143/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Korczyn na rok 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr 346/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w części dotyczącej terenów położonych przy ulicy Zdrojowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  zarządzenie nr 109/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  zarządzenie nr 108/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiżajny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.