Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

Tytuł:

uchwała nr XXXVI/249/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-02
Organ wydający:Rada Gminy Juchnowiec Kościelny
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 196 pozycja: 2132
Hasła:Oświata: stypendia

UCHWAŁA NR XXXVI/249/09 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia  28 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218? z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy  Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów wprowadza się następujące zmiany: 1) §1 otrzymuje brzmienie: ?§1. Ustanawia się na każdy rok szkolny 6 stypendiów ze środków  budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?. 2) §3 otrzymuje brzmienie: ?§3. 1. Stypendia przyznaje oraz ustala ich wysokość Wójt Gminy  Juchnowiec Kościelny w każdym roku szkolnym. 2. W celu wytypowania kandydatów na  stypendystów Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny powołuje komisję, która rozpatruje  wnioski pod względem formalnym, opiniuje wnioski i przedkłada Wójtowi Gminy listę  wytypowanych kandydatów do stypendiów oraz uzasadnienie wyboru. 3. W skład Komisji powołuje się: przedstawicieli Rady Gminy, szkół i Urzędu Gminy.?  3) w §4:  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem  składa się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny do dnia 31 października?. b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny do dnia 10 listopada przyznaje stypendia?. c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Stypendia będą wypłacane w dwóch ratach: pierwsza za okres od września do grudnia - do dnia 30 listopada, druga ? za okres od stycznia do czerwca ? do dnia 28 lutego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny. § 3. Uchwała wchodzi w życie ID: VUFUWHWJNLZQYZQGAYJEGWQFV. Podpisany.po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Strona 1 / 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Marcinowicz

ID: VUFUWHWJNLZQYZQGAYJEGWQFV. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.140.1

  porozumienie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 marca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Juchnowiec Kościelny przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Białystok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  porozumienie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 marca 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad refundowania dotacji udzielonej przez Gminę Białystok przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.27.50

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 września 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  porozumienie nr 12/2010 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  porozumienie nr 11/2010 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXXII/137/09 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szumowo.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XLII/231/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Bielsk Podlaski.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr 346/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża w części dotyczącej terenów położonych przy ulicy Zdrojowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.