Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

Tytuł:

uchwała nr XXI/135/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-10-26
Organ wydający:Rada Gminy Sztabin
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 208 pozycja: 2313
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia,Nauczyciele: nagrody

UCHWAŁA NR XXI/135/09 RADY GMINY SZTABIN z dnia 18 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r., Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, Nr 145, poz. 917 oraz z 2009r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Sztabin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Sztabin z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Paweł Karp Załącznik do Uchwały Nr XXI/135/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 września 2009 r. Zalacznik1.doc Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę  Sztabin

ID: LECXA-OBEBO-QCFGQ-RMXBB-ZTGHI. Niepodpisany.

Strona 1 / 2

Paweł Karp Załącznik do Uchwały Nr XXI/135/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 września 2009 r. Zalacznik1.doc Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę  Sztabin

ID: LECXA-OBEBO-QCFGQ-RMXBB-ZTGHI. Niepodpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-124/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/123/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-147/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 października 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXI/135/09 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.14

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-86/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/203/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Sejny

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Jaświły dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 127/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 października 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr XXXV/180/09 Rady Miasta Kolno z dnia 1 października 2009r. w sprawie inicjatywy wzniesienia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.2

  uchwała nr 356/XLIX/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńczo ? lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.