Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

Tytuł:

uchwała nr 353/XLIX/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla "Wschód" w rejonie ul. Wąskiej - obszar P11

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-11-05
Organ wydający:Rada Miejska Łomży
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 214 pozycja: 2401
Hasła:Zagospodarowanie przestrzenne: uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR 353/XLIX/09 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla "Wschód" w rejonie ul. Wąskiej - obszar P11 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591? z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806? z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568? z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457? z 2006r. Nr 17, poz. 128? Nr 181, poz.1337? z 2007r. Nr 48, poz.327? Nr 138, poz. 974? Nr 173, poz. 1218? z 2008 r. Nr 180, poz. 1111? Nr 223, poz. 1458? z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 7 ust.1 i ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266? z 2004r. Nr 49, poz. 464? z 2005r. Nr 175, poz. 1462? z 2006r. Nr 12, poz.63? z 2007r. Nr 75, poz. 493? Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz.1374? z 2008 Nr 237 poz.1657 ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717? z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492? z 2005 r. Nr 113, poz. 954? Nr 130, poz. 1087? z 2006r. Nr 45 poz. 319? Nr 225, poz. 1635? z 2007r. Nr 127, poz. 880? z 2008 r. Nr 199,poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), zgodnie z uchwałą Nr 112 / XXI / 03 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miejska Łomży u c h w a l a, co następuje: DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE  Rozdział 1 Ustalenia ogólne  § 1. Stwierdza się zgodnoś ć  niniejszego planu z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży? uchwalonego przez Radę Miejską Łomży Uchwałą Nr 195/XXXIV/00 z dnia 11 października 2000 r., wraz ze zmianami uchwalonymi: Uchwałą Nr 473/LXXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 października 2006 r.; Uchwałą Nr 136/XXIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz Uchwałą Nr 141/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27grudnia 2007 r.  § 2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Osiedla ?Wschód? w rejonie ul. Wąskiej - obszar P11, zwany dalej w treści uchwały planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i na rysunku planu. 

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 1 / 35

Rozdział 2 Zakres obowiązywania planu miejscowego

terenów Osiedla ?Wschód? w rejonie ul. Wąskiej - obszar P11, zwany dalej w treści uchwały planem, składający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i na rysunku planu.  Rozdział 2 Zakres obowiązywania planu miejscowego § 3. 1. Granice planu obejmują obszar o powierzchni ca 34.5ha, określony jako obszar P11 w § 40 ust.2 ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży?, p ołożony w Strefie Podmiejskiej - IV A (obszar 1, zespół 1.2) obejmujący tereny osiedla "Wschód".  2. Granice obszaru objętego planem są oznaczone na rysunku planu, sporządzonym na mapie w skali 1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Integralnymi czę ściami uchwały są ponadto rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, tj.: 1) załącznik Nr 2 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, wniesionych do projektu planu, 2) załącznik Nr 3 ? rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Łomża oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  § 4. 1. W planie ustala się: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, 7) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 8) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

ID: Strona 2 / 35 11)RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości stawki procentowe, służące nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu,

2. W planie nie ustala się:

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 11) stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu, 2. W planie nie ustala się: 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. § 5. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście uchwały do obszaru objętego granicami planu. 2. Ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu: 1) granice obszaru objętego planem , 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 3) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) obowiązujące linie zabudowy, 6) obszary lokalizacji stref funkcjonalnych, 7) elewacje wymagające szczególnego opracowania, 8) strefa ochrony konserwatorskiej cmentarza żydowskiego, 9) zwymiarowane odległości, 3. Oznaczenie graficzne na rysunku planu takie jak ścieżki pieszo ? rowerowe na terenie ZP mają charakter postulatywny. 4. Niżej wymienione oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego nie wymienione w ust. 2 mają charakter informacyjny : 1) budynek domu przedpogrzebowego- rejestr zabytków Nr A-242/1987, 2) obszar wpisany do rejestru zabytków( cmentarz żydowski) Nr A-241/1987, 3) kościół w budowie p.w. Św. Andrzeja Boboli, 4) granice terenów zalecanych do scalenia i ponownego podziału 5) proponowany podział na działki budowlane, 6) przebieg podziemnego kanału przemysłowego ? wA 750, 7) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania ID:? poza granicami planu, RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 3 / 35 8) orientacyjna powierzchnia terenów. § 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

7) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania ? poza granicami planu, 8) orientacyjna powierzchnia terenów.

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  1) detalu urbanistycznym ? należy przez to rozumieć elementy, służące rozwiązaniu styku przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz wyposażenie terenów otwartych, mające na celu nadanie im cech indywidualnych, np. oświetlenie terenu, schody terenowe, rampy, donice, pergole, ogrodzenia, balustrady, kosze na śmieci, ławki, przystanki autobusowe, wiaty przystankowe, itp, 2) dominancie przestrzennej ? należy przez to rozumieć obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę obserwatora w pewnym obszarze, ze względu na jego cechy indywidualne- wielkoś ć, kubaturę lub wyróżniający się formą architektoniczną i detalem z przestrzeni ulicznej, przyczyniający się do identyfikacji, pozwalający na łatwą orientację w terenie, mający na celu podkreślenie rangi swego położenia w układzie przestrzennym, np. zaznaczeniu narożnika pierzei, zamknięciu perspektywy ciągów komunikacyjnych, osi widokowych, etc, 3) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkoś ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,  4) elewacji do specjalnego opracowania ? należy przez to rozumieć  wymóg wysokiego poziomu estetycznego elewacji budynku, uzyskany poprzez staranne ukształtowanie jego formy i dobór wysokiej jakości materiałów wykończeniowych; 5) kalenicy budynku- należy przez to rozumieć  najwyżs zą, najdłuższą poziomą krawędź załamania połaci dachu spadkowego, 6) liniach rozgraniczających ? należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnym sposobie zagospodarowania, 7) maksymalnym wskaźniku intensywnoś ci zabudowy ? należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wartoś ć  stosunku powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, liczoną po zewnętrznym obrysie murów budynków do powierzchni tej działki, 8) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość procentową stosunku powierzchni gruntu rodzimego na terenie działki budowlanej, pokrytego roślinnością oraz wodą powierzchniową (a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10.0m2 ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 4 / 35 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację), do całkowitej powierzchni działki budowlanej,

na terenie działki budowlanej, pokrytego roślinnością oraz wodą powierzchniową (a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10.0m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację), do całkowitej powierzchni działki budowlanej, 9) )nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odległoś ć  sytuowania zewnętrznej ściany budynku od linii rozgraniczającej terenów komunikacji lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią rozgraniczającą, z pominięciem balkonów, wykuszy, loggi, wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,0 m oraz elementów wejś ć  do budynku (np schody, podesty, pochylnia dla niepełnosprawnych, daszek)? w przypadku nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu miejscowego od strony dróg publicznych, budynki należy sytuować równolegle do tych linii, 10) obowiązujących liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu miejscowego, poza które nie wolno wyprowadzić  zabudowy ( z pominięciem balkonów, loggii, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku nie więcej niż 1.0m) oraz wzdłuż której należy sytuować  elewację budynku, przy czym ustalenia planu dotyczące obowiązującej linii zabudowy uznaje się za spełnione, jeżeli co najmniej 70% powierzchni frontowej elewacji budynku leży w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię; w przypadku obowiązującej linii zabudowy dla elewacji wymagających szczególnego opracowania ( na terenie MU-2) co najmniej 90% powierzchni frontowej elewacji budynku musi znajdować się w płaszczyźnie pionowej wyznaczonej przez tę linię oraz tworzyć wraz z budynkami na działkach sąsiednich zwartą ścianę architektoniczną z przejazdami bramowymi ( do maksymalnej szerokości 4.5m) i nie naruszając przy tym prawa władania sąsiednimi posesjami. Dla pozostałych obiektów budowlanych lokalizowanych na działce budowlanej, linia ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy, 11) obszarze ? należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu, 12) przepisach szczególnych i odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz przepisy ograniczające dysponowanie terenem, zawarte w prawomocnych decyzjach administracyjnych,  13) przestrzeniach publicznych - należy przez to rozumieć projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych dla wszystkich użytkowników obszaru objętego planem, 14) przeznaczeniu dopuszczalnym ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe i dopuszczone są na warunkach określonych planem, 15)RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. ? należy przez to rozumieć  takie przeznaczenie, które ID: przeznaczeniu podstawowym Strona 5 / 35 przeważa ( dominuje) na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 16) rysunku planu? należy przez to rozumieć załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wykonany

są na warunkach określonych planem, 15) przeznaczeniu podstawowym ? należy przez to rozumieć  takie przeznaczenie, które przeważa ( dominuje) na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 16) rysunku planu? należy przez to rozumieć załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wykonany na mapie w skali 1:1000, odnoszący ustalenia uchwały do obszaru objętego planem, 17) terenie ? należy przez to rozumieć  c zęść obszaru planu o określonym w planie przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem przeznaczenia, 18) terenie zieleni i rekreacji (park rekreacyjno ? wypoczynkowy)? należy przez to rozumieć zespoły zieleni naturalnej, powstałe w wyniku sukcesji rekreatywnej terenów porolnych i nieużytków oraz urządzone i zakomponowane zespoły zieleni przystosowane dla potrzeb rekreacji i wypoczynku, w szczególności poprzez urządzenie alejek spacerowych, ścieżek pieszo- rowerowych, miejsc wypoczynku i rekreacji, wyposażonych w obiekty małej architektury, 19) uciążliwościach ? należy przez to rozumieć  sposób zagospodarowania i użytkowania nieruchomości, który powoduje lub może powodować przekroczenie dopuszczalnego, określonego w przepisach odrębnych poziomu emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, promieniowania oraz rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu poza obszarem, do którego właściciel posiada tytuł prawny, albo wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu przyległych nieruchomości, 20) u sługach nieuciążliwych ? należy przez to rozumieć  u sługi, w których prowadzona działalnoś ć  u sługowa nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działkę budowlaną, na której jest zlokalizowana oraz które nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać  na środowisko, wymienionymi w obowiązujących przepisach odrębnych i nie są zaliczane w myśl obowiąshy;zujących przepisów do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska; 21) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ? należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków w formie zabudowy wolnostojąc e j , służ ący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu usługowego ( pod nieuciążliwą działalnoś ć  gospodarczą, typu gabinet dentystyczny, zegarmistrz, kancelaria notarialna, adwokacka, pracownia projektowa, itp. z wykluczeniem punktu usług pogrzebowych) o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? rezydencjonalnej wyklucza się wydzielenie lokalu usługowego; 22) zabudowie mieszkaniowo - u sługowej o niskiej intensywności i zabudowie usługowej ? ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 6 / 35 należy przez to rozumieć  budynek lub zespół budynków mieszkalnych z funkcją usług nieuciążliwych w formie wydzielonej w parterze budynku mieszkalnego lub w formie

lokalu usługowego; 22) zabudowie mieszkaniowo - u sługowej o niskiej intensywności i zabudowie usługowej ? należy przez to rozumieć  budynek lub zespół budynków mieszkalnych z funkcją usług nieuciążliwych w formie wydzielonej w parterze budynku mieszkalnego lub w formie dobudowanej ( stanowiącej jedną bryłę z czę ścią mieszkalną), gdzie powierzchnia użytkowa usług nieuciążliwych, nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej funkcji mieszkaniowej, 23) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zieleń wprowadzoną w sposób sztuczny, p ełniącą funkcje estetyczne, zdrowotne, ochronne, osłonowe, a także zieleń towarzyszącą ulicom, placom i budynkom.  Rozdział 3 Ustalenia dotyczące przeznaczenie terenów objętych planem miejscowym § 1.  § 7. 1. Ustala się przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji, odnosząc odpowiednie ustalenia w tym zakresie do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 2. Wyznacza się: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - istniejącej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN, 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN, 3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - rezydencjonalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 2MN, 4) tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem MU, 5) teren usług religijnych, oznaczony na rysunku planu o symbolem U, 6) teren zieleni i rekreacji - park rekreacyjno ? wypoczynkowy, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, 7) teren cmentarza żydowskiego / zamkniętego/, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC, 8) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem E, 9) tereny dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej, ciągi pieszo ? jezdne i  ścieżki pieszo ? rowerowe, oznaczone na rysunku planu symbolami? odpowiednio: KDL, KDD, KDX, KDR.

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 7 / 35

§ 8. 1. Dla poszczególnych terenów, o których mowa w §7 ust.2, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach ustala się także przeznaczenie dopuszczalne oraz

9) tereny dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej, ciągi pieszo ? jezdne i  ścieżki pieszo ? rowerowe, oznaczone na rysunku planu symbolami? odpowiednio: KDL, KDD, KDX, KDR. § 8. 1. Dla poszczególnych terenów, o których mowa w §7 ust.2, ustala się przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach ustala się także przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia. 2. Tereny o których mowa w §7 ust. 2 mogą być w całości wykorzystywane na cele zgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem lub czę ściowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach uchwały. Rozdział 4 § 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny położone we wschodniej strefie podmiejskiej miasta Ł o mży , p r z e z n a c z o n e p o d z a b u d o wę  mieszkaniową ( osiedle ?Wschód?) o niskiej intensywności i zieleń rekreacyjno ? wypoczynkową/ parkową; W obszarze planu obowiązują zasady przyjęte dla strefy ?E? ? ochrony ekspozycji zabytkowego układu miejskiego oraz dla strefy ?K?- ochrony krajobrazu kulturowego, zapisane w ? Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży?. 2. Celem regulacji zawartych w planie miejscowym jest:  1) określenie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ze szczególnym uwzględnieniem unikatowych wartości przyrodniczo ? krajobrazowych obszaru, 2) utrzymanie ciągłości wykształconego systemu powiązań przyrodniczych i widokowych ( sylwety miasta od strony doliny rzeki Narwi), 3) wyznaczenie i określenie zasad zagospodarowania terenu dla realizacji parku rekreacyjno wypoczynkowego, 4) zapewnienie powiązań pieszych i rowerowych ze strefa śródmiejską miasta Łomży i doliną rzeki Narwi, 5) określenie zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane oraz granic terenów, na których obowiązywać będzie scalenie nieruchomości, 6) ochrona interesów publicznych ponad lokalnych i lokalnych w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego i zabytków.  § 10. 1. Wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów i urządzeń nie związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym obszaru, których uciążliwość lub szkodliwe oddziaływanie przekracza wartości dopuszczalne dla poszczególnych terenów, określonych ustaleniami planu. 2. Zachowuje się  w obszarze planu istniejącą zabudowę, z prawem do remontu, ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 8 / 35 przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, pod warunkiem nie kolidowania z sąsiadującą projektowaną nową zabudową i jej użytkowaniem, drogami publicznymi, urządzeniami i sieciami

oddziaływanie przekracza wartości dopuszczalne dla poszczególnych terenów, określonych ustaleniami planu. 2. Zachowuje się  w obszarze planu istniejącą zabudowę, z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, pod warunkiem nie kolidowania z sąsiadującą projektowaną nową zabudową i jej użytkowaniem, drogami publicznymi, urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej oraz z ustaleniami planu.  Rozdział 5 Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  § 11. 1. Ustala się obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych, występujących w obszarze ustaleń planu, tj.: 1) stosunków wodnych, 2) powietrza, 3) ukształtowania terenu, 4) istniejącego drzewostanu, 5) krajobrazu przyrodniczego. 2. Ustala się zakaz lokalizowania w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz tych, które są zaliczane w myśl obowiąshy;zujących przepisów odrębnych do inwestycji mogących pogorszyć  stan środowiska, za wyjątkiem urządzen infrastruktury technicznej i dróg ? niezbednych w obszarze planu.  § 12. W zakresie ochrony wód zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych do wód gruntowych i do gruntu.  § 13. W zakresie ochrony i wzbogacenia lokalnych i ponad lokalnych wartości środowiska i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) obowiązek minimalizowania przekształc eń powierzchni ziemi i jej ochrony przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych,  2) powiększenie i wzbogacenie istniejącej zieleni niskiej na terenie ZP, poprzez wprowadzenie komponowanej zieleni urządzonej, 3) obowiązek zachowania istniejącej zieleni wysokiej, w tym pojedynczych drzew, 4) w celu ochrony istniejących wartości krajobrazowych w obszarze planu oraz prawidłowego harmonijnego kształtowania panoramy miasta od strony doliny rzeki Narwi, zakazuje się wprowadzania zieleni wysokiej pogarszającej i dewastującej walory krajobrazowe i przestrzenne, w tym wgląd na budynek kościoła p.

w. Św. Andrzeja Boboli ( w budowie), który stanowi dominantę przestrzenną związaną kompozycyjnie z terenem ZP i panoramą miasta od strony doliny rzeki Narwi. § 14. 1. Ustala się ochronę powietrza przed uciążliwymi emisjami? zaopatrzenie w ciepło Strona 9 / 35 ustala się wyłącznie ze źródeł ekologicznie czystych, tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego lub innych ekologicznych nośników energii, np. energii słonecznej.

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany.

miasta od strony doliny rzeki Narwi. § 14. 1. Ustala się ochronę powietrza przed uciążliwymi emisjami? zaopatrzenie w ciepło ustala się wyłącznie ze źródeł ekologicznie czystych, tj. energii elektrycznej, gazu ziemnego, oleju opałowego lub innych ekologicznych nośników energii, np. energii słonecznej. 2 . U s t a l a s ię  o b jęcie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i unieszkodliwiania ś cieków, poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  3. Ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości na działkach budowlanych zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 4. Ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca dla pojemników na odpady stałe w granicach działki budowlanej; obwiązuje odbiór odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w mieście; wprowadza się nakaz selektywnej zbiórki odpadów.  § 15. 1. Na terenach 1MN-1, 1MN-5, 1MN-6, położonych wzdłuż Szosy Zambrowskiej u s t a l a s ię  nakaz realizacji zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu, przy wykorzystaniu rozwiązań konstrukcyjno ? budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną, w szczególności przegród budowlanych o wysokiej izolacyjności w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 2. Ustala się realizację zieleni urządzonej w pasach dróg publicznych oraz wzdłuż granic działek przylegających do wszystkich dróg publicznych.  Rozdział 6 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  § 16. 1. Wskazuje się w obszarze planu obiekty i obszary chronione na podstawie wpisu do rejestru zabytków, tj. :  1) zabytkowy cmentarz żydowski przy ul. Wąskiej ( zamknięty), wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-241; przedmiotem ochrony są następujące elementy zabytkowe cmentarza: rozplanowanie cmentarza z aleją główną na osi domu przedpogrzebowego, brama i fragmenty ogrodzenia pomiędzy cmentarzem a domem przedpogrzebowym, obelisk upamiętniający pomordowanych Żydów, ohel, ok. 250 macew?  2) dom przedpogrzebowy, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-242; granice ochrony konserwatorskiej ww. domu obejmują cmentarz, działkę , na której znajduje się dom oraz drogę dojazdową od strony ul. Wąskiej. 2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków objęte są ochroną konserwatorską na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych i na terenach zabytkowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, w tym zmiana ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 10 / 35 przeznaczenia i sposobu korzystania z zabytków, mogą b yć  prowadzone po uzyskaniu stosownego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.  § 17. 1. Ustala się w obszarze planu strefę ochrony konserwatorskiej zabytkowego

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych i na terenach zabytkowych oraz w ich bezpośrednim otoczeniu, w tym zmiana przeznaczenia i sposobu korzystania z zabytków, mogą b yć  prowadzone po uzyskaniu stosownego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.  § 17. 1. Ustala się w obszarze planu strefę ochrony konserwatorskiej zabytkowego zamknięt e g o c m e n t a r z a żydowskiego w granicach rozplanowania cmentarza, domu przedpogrzebowego z otoczeniem i aleją dojazdową, 2. Przedmiotem ochrony w obszarze planu są elementy zabytkowe cmentarza wymienione w ust. 1 pkt.1?  3. Ustala się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej następujące zasady ochrony: 1) zachowanie, konserwację i restaurację cmentarza żydowskiego- jego rozplanowania, układu kwater i mogił, układu komunikacyjnego z aleją główną na osi, ukształtowania terenu, 2) zachowanie i konserwację nagrobków, 3) zachowanie, konserwację i restaurację domu przedpogrzebowego - z dopuszczeniem modernizacji technicznej w zakresie nie powodującym naruszenia jego wartości zabytkowych; Zakazuje się zmiany historycznej formy bryły i elewacji domu? Zaleca się przywrócenie pierwotnego układu wnętrza; Obowiązuje wymóg użytkowania budynku i jego otoczenia w sposób respektujący jego historyczną funkcję, 4) konserwację i restaurację zachowanych fragmentów ogrodzenia cmentarza (słupków murowanych z cegły nie tynkowanych; przęseł pełnych, murowanych tynkowanych) oraz rekonstrukcję fragmentów zniszczonych,  5) usuwanie elementów mających niekorzystny wpływ na stan zachowania i wygląd cmentarza ( n p .

s a m o s i e w y , w y s y p i s k a ś mieci, budynki gospodarcze w otoczeniu domu pogrzebowego, ogrodzenie z prefabrykowanych elementów betonowych),  6) obowiązuje zakaz prowadzenia na terenie cmentarza jakiejkolwiek działalności nie związanej z jego konserwacją i restauracją oraz zakaz lokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza działalności, która mogłaby przyczynić się do obniżenia jego wartości zabytkowej oraz obiektów zasłaniających widok na cmentarz. § 18. 1. Ustala się, że cały obszar planu położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej ekspozycji zabytkowego układu urbanistycznego Łomży, 2. Przedmiotem ochrony w obszarze planu są powiązania widokowe z obszarem staromiejskim, 3. Ustala się w obszarze planu następujące zasady ochrony powiązań widokowych z obszarem śródmiejskim:  1) nakaz kształtowania zabudowy w nawiązaniu do zabudowy historycznej ? podmiejskiej w zakresie skali, form, bryły, gabarytów, kolorystyki i faktur pokryć dachowych, 2) nakaz ograniczenia wysokości i intensywności zabudowy, zachowania właściwych proporcji ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 11 / 35 zabudowy do towarzyszącej zieleni, 3) zakaz budowy wysokościowych urządzeń inżynierskich takich jak: kominy, maszty

w zakresie skali, form, bryły, gabarytów, kolorystyki i faktur pokryć dachowych, 2) nakaz ograniczenia wysokości i intensywności zabudowy, zachowania właściwych proporcji zabudowy do towarzyszącej zieleni, 3) zakaz budowy wysokościowych urządzeń inżynierskich takich jak: kominy, maszty antenowe, itp. Rozdział 7 Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 19. 1. Ustala się, że układ przestrzeni publicznych w obszarze objętym planem tworzą ulice - lokalne i dojazdowe, ciągi pieszo ? jezdne, ścieżki pieszo ? rowerowe, a także teren ZP, wskazane na rysunku planu; za przestrzeń publiczną ustala się również część terenu MU-2, p ołożonego pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny 1KDL, 2KDL ( do 5KDD), a elewacją frontową zabudowy na terenie MU-2, usytuowaną w obowiązującej linii zabudowy, wymagającej szczególnego opracowania.  2. W przestrzeniach publicznych ? ulicach ustala się: 1) kształtowanie zieleni przyulicznej w ramach urządzania ulic miejskich, 2) zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,  3) wyposażenie ulic w elementy detalu urbanistycznego, podnoszące jakoś ć  użytkową i estetyczną przestrzeni ulicznej, w oparciu o indywidualne opracowania projektowe ( np. oświetlenie, ławki). 3. W przestrzeniach publicznych - ulicach, których parametry na to pozwalają, zaleca się urządzenie ścieżek pieszo ? rowerowych. 4. W przestrzeni publicznej na terenie MU-2 ustala się indywidualne, a jednocześnie spójne zaprojektowanie posadzki strefy przestrzeni publicznej, wskazanej w ust.1 oraz oświetlenia wraz z drobnymi formami architektonicznymi i towarzyszącą zielenią; ustala się stosowanie materiału nawierzchniowego posadzek o wysokich walorach estetycznych i użytkowych - np. naturalny kamień; § 20. Ustala się następujące zasady lokalizowania ogrodzeń w obszarze planu, w tym w przestrzeniach publicznych:  1) ustala się zakaz lokalizowania ogrodzeń w obrębie przestrzeni publicznych - na terenach p ołożonych w liniach rozgraniczających ulic i na terenie ZP? nie uważa się za ogrodzenia elementów detalu urbanistycznego takich jak pachołki i słupki, 2) ustala się obowiązek przedstawienia właściwemu organowi projektów ogrodzeń położonych wzdłuż ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL i Szosy Zambrowskiej oraz przylegających do terenu ZP przy zgłaszaniu ich budowy, ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 12 / 35 3) )zakazuje się  stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych ( z wyjątkiem słupków i podmurówek) od strony przestrzeni publicznych? ustala się

2) ustala się obowiązek przedstawienia właściwemu organowi projektów ogrodzeń położonych wzdłuż ulic oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL i Szosy Zambrowskiej oraz przylegających do terenu ZP przy zgłaszaniu ich budowy, 3) )zakazuje się  stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów żelbetowych ( z wyjątkiem słupków i podmurówek) od strony przestrzeni publicznych? ustala się s t o s o w a n i e o g r o d z eń  j a k o a żurowych o minimum 50% prześwicie w przę śle lub żywopłotów, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, 4) ustala się ogrodzenia w liniach rozgraniczających ulic o wysokości do 1.

6 m od poziomu terenu, przy dopuszczeniu miejscowego podwyższenia dla realizacji wjazdów, bram, furtek, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej, 5) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzeń w głąb działek budowlanych ( nie więcej niż 2.0m) na terenach MN, 1MN, 2MN wzdłuż dróg dojazdowych i ciągów pieszo - jezdnych, aby teren pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy, przeznaczyć można było na miejsca postojowe, zieleń ozdobną i chodniki,  6) ustala się ogrodzenia bez ciągłego fundamentu lub ogrodzenia z przepustami ekologicznymi w podmurówce, umożliwiające migracje drobnej fauny. 7) Ustala się, o ile nie będzie możliwości technicznych budowy kablowych linii SN-15kV w istniejącym pasie drogowym ul. Szosa Zambrowska na terenach 1MN-1, 1MN-5, 1MN-6, obowiązek wycofania ogrodzeń od strony tej ulicy, w celu budowy w wolnym pasie kablowych zastępczych linii SN-15kV. § 21. Ustala się w obszarze planu następujące zasady lokalizowania nośników informacyjno - reklamowych , w tym w przestrzeniach publicznych:  1) zakazuje się umieszczania reklam i znaków informacyjno ? plastycznych na drzewach i w zasięgu 1.0m od ich koron, na obiektach i urządzeniach tworzonych do ozdoby ulicy, w tym miejskiej infrastruktury technicznej (latarniach, słupach linii elektroenergetycznych, transformatorach, etc.), 2) dopuszcza się w obszarze planu lokalizowanie reklam i znaków informacyjno ? plastycznych na ogrodzeniach, budynkach - do wysokości parteru - z wyłączeniem terenu ZP i na ogrodzeniach sąsiadujących z terenem ZP - pod warunkiem, że powierzchnia jednej reklamy lub znaku nie przekroczy 2.0m2, 3) ustala się, że szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczane na budynkach nie mogą deformować ich bryły oraz przesłaniać otworów okiennych,  4) ustalenia pkt.2 do 3 nie dotyczą miejskiego systemu informacji przestrzennej oraz znaków drogowych. Rozdział 8

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 13 / 35

Parametry , wskaźniki i warunki kształtowania zabudowy § 22. 1. Ustala się minimalne odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg

Rozdział 8 Parametry , wskaźniki i warunki kształtowania zabudowy § 22. 1. Ustala się minimalne odległości linii zabudowy od linii rozgraniczających dróg publicznych zgodnie z rysunkiem planu.  2. Linie zabudowy obowiązują przy realizacji nowej zabudowy oraz przy przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zabudowy istniejącej. § 23. Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenów MU na 0.4 oraz maksymalne powierzchnie zabudowy na terenach MN i 1MN na 200m2 oraz na terenach 2MN na 250m2. § 24. Ustala się następujące maksymalne wysokości budynków na terenach:  1) MN, 1MN, 2MN ? do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, nie więcej jednak niż 3.5m od poziomu przyległego terenu do okapu i nie więcej niż 10.0m od poziomu przyległego terenu do najwyższej kalenicy budynku? W przypadku p ołożenia budynku na stoku/pochyłości terenu, maksymalna wysokość budynku mierzona od miejsca przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku do najwyżej położonej kalenicy budynku ( wysokość budynku od strony przystokowej), nie może być  wyższa niż 10.0m, zaś  wysokość budynku od strony odstokowej do najwyżej położonej kalenicy budynku nie może być wyższa niż 12.0m ; 2) MU- do trzech kondygnacji naziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, nie więcej jednak niż 8.0m od poziomu przyległego terenu do okapu i nie więcej niż13.0m od poziomu przyległego terenu do najwyższej kalenicy budynku. § 25. 1. Ustala się, że forma architektoniczna projektowanych i modernizowanych obiektów budowlanych powinna charakteryzować się wysokim standardem rozwiązań architektonicznych oraz nawiązywać  w sposób współczesny do wartościowych kulturowych elementów miejskiej przestrzeni zabudowanej. 2. Ustala się usytuowanie lokalnej dominanty przestrzennej na terenie U ? wież kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli o wysokości do 33.0m . Rozdział 9 parametry , wskaźniki i warunki zagospodarowania terenów  § 26. 1. W celu wydzielenia terenów pod realizację planowanego układu komunikacyjnego oraz utworzenia działek budowlanych, dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek budowlanych pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych oraz zasad ustalonych w planie, przy założeniu spełnienia następujących warunków:  1) dla terenów MN oraz dla terenu 1MN-5 utrzymuje się istniejące podziały działek ID:budowlanych; Dopuszcza się zmianę projektowanych podziałów oraz łączenie działek,14 / 35 RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona przy założeniu minimalnej powierzchni działki budowlanej na terenach MN i 1MN-5 na 800m2; 2) dla pozostałych terenów 1MN ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej na

1) dla terenów MN oraz dla terenu 1MN-5 utrzymuje się istniejące podziały działek budowlanych; Dopuszcza się zmianę projektowanych podziałów oraz łączenie działek, przy założeniu minimalnej powierzchni działki budowlanej na terenach MN i 1MN-5 na 800m2; 2) dla pozostałych terenów 1MN ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej na 800m2 oraz postuluje się podział terenów 1MN na działki budowlane, zgodnie z rysunkiem planu , 3) zakazuje się o b sługi komunikacyjnej terenów MN oraz 1MN przylegających do Szosy Zambrowskiej od tej drogi, 4) dla terenu 2MN-1 ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej na 1200m2 , 5) dla pozostałych terenów 2MN ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej na 1200m2 oraz postuluje się podział terenów 2MN na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu, 6) dla terenu MU-1 ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej na 1200m2 oraz ustala się podział terenu MU-1 na maksimum 3 działki budowlane, postulując podział terenu MU-1 na działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu,  7) dla terenu MU-2 ustala się minimalną powierzchnie działki budowlanej na 1200m2 oraz ustala się podział terenu MU-2 na maksimum 7 działek budowlanych, przy założeniu, że co najmniej 6 działek budowlanych będzie przylegało do drogi 2KDL, tj. granice sąsiadujących ze sobą działek budowlanych będą prostopadłe do linii rozgraniczającej ulicę 2KDL /z dopuszczeniem odchylenia do 100/ z terenem MU-2. 2. Dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona w ust. 1 w celu lokalizacji publicznych obiektów infrastruktury technicznej.  3. Dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych na terenach MN, 1MN, 2MN i MU o powierzchni mniejszej niż określona w ust. 1, z tolerancją minimalnej powierzchni działki budowlanej minus 5% pod warunkiem zachowania ustalonego planem minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, dla działek budowlanych powstałych przed uchwaleniem niniejszego planu lub w przypadku działek budowlanych powstałych po: 1) wydzieleniu terenów pod komunikację publiczną- tereny KDL, KDD, KDX, KDR, 2) wydzieleniu terenów pod park rekreacyjno - wypoczynkowy - teren ZP. 4. Przy każdym podziale terenu przylegającego do dróg publicznych, nakazuje się wydzielenie działek pod realizację / poszerzenie tych dróg, a linie tego wydzielenia muszą pokrywać się z liniami rozgraniczającymi tych dróg.  5. Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne dojazdy i dojścia do działek budowlanych w i n n y s p ełniać  warunki okreś lone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego Strona 15 / 35 6. Obowiązuje kąt położenia w przedziale od 600 do 1200 ,  7. Wskazuje się na rysunku planu zalecane granice terenów wymagających połączenia

w i n n y s p ełniać  warunki okreś lone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w przepisach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 6. Obowiązuje kąt położenia granic działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 600 do 1200 ,  7. Wskazuje się na rysunku planu zalecane granice terenów wymagających połączenia i ponownych podziałów.  8. Dla terenów określonych w ust.6, w przypadku dokonywania scaleń i podziałów nieruchomości, za granicę scalenia i podziału należy przyjmować granice terenów wskazanych na rysunku planu; 9. Dopuszcza się dołączenie do tych granic działek zabudowanych za zgodą ich właścicieli lub użytkowników wieczystych, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2.W przypadku przekształc eń własnościowych tylko na fragmencie wskazanego terenu do scalenia i ponownych podziałów, należy zapewnić możliwość przekształceń własnościowych pozostałej części terenu. 10. Postuluje się przede wszystkim przekształcenia własnościowe do wydzielenia układu dróg publicznych zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi na rysunku planu, umożliwiając tym samym indywidualne tworzenie działek budowlanych w ramach podziałów wtórnych zarówno pojedynczych jak i sąsiadujących ze sobą działek. § 27. Ustala się następujące minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej dla działek budowlanych w obszarze planu, przy założeniu, że pozostała część działki budowlanej przeznaczona jest pod zabudowę oraz dojścia i dojazdy:  1) na terenach MN, 1MN ? 50%, 2) na terenach 2MN ? 70%, 3) na terenach MU ? 30%, 4) na terenie ZP ? 70%, 5) na terenie U ? 50%.

Rozdział 10 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  § 28. 1. Ustala się, że następujące ulice ( poza obszarem planu) stanowią elementy podstawowego miejskiego układu drogowo - ulicznego oraz pełnią funkcje odpowiednio ? ponad lokalne i lokalne w stosunku do obszaru objętego planem: 1) Szosa Zambrowska - klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego, 2) ul. Górna, ul. Kierzkowa - klasy drogi lokalnej, 3) ul. Boczna ? klasy drogi dojazdowej. 2. Wyznacza się na rysunku planu linie rozgraniczające ulic, wymienionych w ust.1 oraz Strona 16 / 35 pozostałych ulic, stanowiących podstawowy układ komunikacyjny miasta, w tym obszaru objętego planem . 3. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, ustala się linie

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany.

3) ul. Boczna ? klasy drogi dojazdowej. 2. Wyznacza się na rysunku planu linie rozgraniczające ulic, wymienionych w ust.1 oraz pozostałych ulic, stanowiących podstawowy układ komunikacyjny miasta, w tym obszaru objętego planem . 3. Dla realizacji wyznaczonego planem układu komunikacyjnego, ustala się linie rozgraniczające, klasy i parametry dróg i węzłów zgodnie z rysunkiem planu oraz ust. 4 niniejszego paragrafu.  4. Ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacyjnych: 

Lp. Symbol terenu na planie Nazwa ulicy Klasa ulicy Minimalna szerokość w liniach  rozgraniczających (w metrach) Postulowana szerokość  jezdni (w metrach) 1 1KDL projektowana lokalna 15,0 7,0 Przekrój 1x2, jezdnia  asfaltowa, wydzielone chodniki, zieleń  przyuliczna, ścieżka rowerowa 2 2KDL ul. Wąska lokalna 15,0 7,0 Przekrój 1x2, jezdnia  asfaltowa, wydzielone chodniki, zieleń  przyuliczna, ścieżka rowerowa 3 3KDL projektowana lokalna w g r a n i c a c h p l a n u s z e r o k ość 6,0 z m i e n n a ? zgodnie z rysunkiem planu; Na odcinku od 2KDL do4KDL- 15.0 Na odcinku od 4KDL do1KDD- 10.0 Na odcinku od 1KDD na północ ? od 9.0 do 13,0 4 4KDL projektowana lokalna z g o d n i e   z   r y s u n k i e m   p l a n u- 6,0 w granicach planu 6.0 Przekrój 1x2, jezdnia  asfaltowa, wydzielone chodniki, 5 1KDD p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką 10,0 6,0 Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki, 6 2KDD p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany.

Zasady zagospodarowania przekroju poprzecznego

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

Strona 17 / 35

7 3KDD

p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką/parkingiem

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone

z zawrotką

asfaltowa, wydzielone chodniki,

7 3KDD

p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką/parkingiem

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

8 4K DD

projektowana

dojazdowa

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

9 5KDD

p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

10 6KDD

p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

11 7KDD

p r o j e k t o w a n a dojazdowa z zawrotką

10,0

6,0

Przekrój 1x2, jezdnia asfaltowa, wydzielone chodniki,

12 1KDX

p r o j e k t o w a n y c iąg pieszo- 8.0 z zawrotką jezdny

5. 0

d o p u s z c z a s ię  c iąg bez w y o d rę bniania jezdni i chodnika

13 2KDX

istniejący

c iąg pieszo- 5.0 jezdny

5.0

d o p u s z c z a s ię  c iąg bez w y o d rę bniania jezdni i chodnika

14 1KDR

projektowana

ś c i eż k a 4.0 pieszo rowerowa

4.0

15 2KDR

projektowana

ś c i eż k a 4.0 pieszo ? rowerowa

4.0

16 3KDR

projektowana

ś c i eż k a 4.0 pieszo ? rowerowa

4.0

17 4KDR

projektowana

ś c i eż k a 6.0 pieszo ? rowerowa

6.0

18 5KDR

projektowana

ś c i eż k a 6.0 -

6.0

Strona 18 / 35

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. pieszo

rowerowa

wschodnia linia rozgraniczająca 3KDL i północna linia rozgraniczająca 4KDL poza

18 5KDR

projektowana

ś c i eż k a 6.0 pieszo rowerowa

6.0

wschodnia linia rozgraniczająca 3KDL i północna linia rozgraniczająca 4KDL poza granicami planu; docelowo minimalna szerokość ulic 3KDL i 4KDL w liniach rozgraniczających 15.0m ; § 29. 1. Potrzeby w zakresie parkowania inwestorzy i właściciele zapewniają na terenach realizowanych inwestycji, w liczbie wynikającej z ustalonych w ust.

2 wskaźników.  2. Ustala się zapewnienie miejsc parkingowych w granicach lokalizacji własnej w ilości odpowiadającej zakładanemu programowi użytkowemu, przy zastosowaniu minimalnych wskaźników:  1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ? 2 miejsca parkingowe ( w tym w garażu) na jeden dom mieszkalny, 2) dla zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności ? 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie, 3) 20 miejsc parkingowych na 1000m? pow. użytkowej usług, do 100 m? pow. użytkowej usług nie mniej niż 3 miejsca postojowe,  4) dla terenu U- 10 miejsc parkingowych na 1000 wiernych, 5) dla gastronomii - 20 miejsc parkingowych na 100miejsc konsumpcyjnych, 6) dla handlu - 1 miejsce parkingowe na 25m? pow. sprzedażowej. §   3 0 .  1. Na terenach w obrębie linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych, zabezpiecza się pasy terenu dla podstawowych urządzeń i przewodów podziemnych miejskiej infrastruktury technicznej oraz prowadzenia ciągów pieszych.  2. Projektowane w planie parkingi zbiorcze powinny mieć  nawierzchnie utwardzoną i powinny być  uzbrojone w kanalizację  d e s z c z o wą  z odpowiednimi urządzeniami podczyszczającymi. Rozdział 11 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury  § 31. 1. Ustala się obsługę istniejącego i docelowego zainwestowania obszaru planu z sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejące i projektowane sieci magistralne i rozdzielcze oraz poprzez urządzenia lokalne. 2. Sieci infrastruktury technicznej powinny być w miarę możliwości prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych, ciągów pieszo ? jezdnych oraz ścieżek pieszo ? rowerowych. ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 19 / 35 3. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych wymaga uzgodnienia z zarządcami drogi. 4 . D o p u s z c z a s ię realizację urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak: stacje

tereny przeznaczone na cele publiczne, w szczególności przez tereny dróg publicznych, ciągów pieszo ? jezdnych oraz ścieżek pieszo ? rowerowych. 3. Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych wymaga uzgodnienia z zarządcami drogi. 4 . D o p u s z c z a s ię realizację urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak: stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków, stacje telekomunikacyjne na podstawie opracowań technicznych na całym obszarze objętym planem, bez konieczności zmiany niniejszego planu pod warunkiem, że ewentualna uciążliwoś ć  tych urządzeń nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji. § 32. 1. Ustala się docelowo zaopatrzenie obszaru objętego planem w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych z istniejącej i nowoprojektowanej sieci wodociągowej z wykorzystaniem istniejących komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę; do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się korzystania z własnych ujęć w obszarze działki budowlanej. 2 . U s t a l a s ię, że s i eć  wodociągowa projektowana będzie w układzie zamkniętym pierścieniowym. 3. Ustala się obowiązek podłączenia zabudowy do miejskiego systemu wodociągowego po jego realizacji w ulicach obsługujących tę zabudowę. 2.Ustala się uzbrojenie sieci wodociągowej w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicznych obowiązujących w tym zakresie.  § 33. 1. Ustala się docelowo odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków poprzez realizowaną sieć kanalizacyjną w ulicach KDL i KDD w systemie grawitacyjnym.  2. Obowiązuje zakaz odprowadzania ścieków do zbiorników bezodpływowych oraz obowiązek likwidacji istniejących szamb na działach budowlanych po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w sąsiadującej z działkami ulicy. § 34. 1. Ustala się docelowo odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ul. projektowanych KDL i KDD,  2. Obowiązuje zakaz odprowadzania wód deszczowych oraz z drenaży do kanalizacji sanitarnej, 3. Przepis § 30 ust.2 stosuje się odpowiednio §   3 5 .  1 . U s t a l a s ię  w obszarze planu zorganizowany system usuwania odpadów komunalnych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. 2. Ustala się obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.  3. Dopuszcza się wyznaczenie wspólnego dla kilku nieruchomości miejsc na pojemniki na odpady pod warunkiem dostępu do nich z terenów komunikacji publicznej.  § 36. 1. Ustala się zaopatrzenie w gaz przewodowy w oparciu o nowoprojektowaną sieć gazową.

2 . U s t a l a s ię  rezerwy terenu dla sieci gazowej na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic KD i ciągów pieszo - jezdnych KDX. ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 20 / 35 § 37. 1. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów w istniejących

gazową. 2 . U s t a l a s ię  rezerwy terenu dla sieci gazowej na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic KD i ciągów pieszo - jezdnych KDX. § 37. 1. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów w istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych, w uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci. 2. Ustala się zasilanie projektowanych obiektów budowlanych z sieci niskiego napięcia, p r o w a d z o n y c h w z dłuż  ulic, wyprowadzonych z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. 3. W zakresie przebudowy istniejących, wskazanych na rysunku planu, napowietrznych linii SN-15kV ustala się: 1) dla istniejących napowietrznych ?magistralnych? linii SN-15kV relacji GPZ Jantar ?Jedwabne? i GPZ Jantar ?Olszyny?, kolidujących z terenami 2MN-6 i 3KDL, wyznacza się zastępczą trasę zgodnie z rysunkiem planu?  2) dla istniejącego odgałęzienia napowietrznego SN-15kV, zasilającego słupowe stacje transformatorowe przy ul. Kierzkowej i ul. Bocznej, kolidującego z terenami 2MN-1, 2MN-2 i 2MN-3 wyznacza się zastępczą trasę zgodnie z rysunkiem planu?  3) dla istniejących napowietrznych linii SN-15kV ?Szosa Zambrowska? i ?Pociejewo? od Szosy Zambrowskiej w kierunku ul. Zdrojowej ( ulice poza obszarem planu) , kolidujących z terenami 1MN-1, MU-2, 2MN-5, 2MN-4 i 2MN-3, należy przewidzieć budowę dwóch zastępczych kablowych linii SN-15kV. 4. W zakresie budowy docelowych urządzeń zasilających ustala się: 1) rezerwę terenu pod dwie kontenerowe stacje transformatorowe (wielkość powierzchni do uszczegółowienia na etapie projektów budowlanych stacji) oraz pod słupową stację transformatorową przy ul. Bocznej ( przebudowa istniejącej stacji); 2) rezerwę terenu pod budowę dwóch kablowych linii SN-15kV w projektowanych ciągach pieszych, pieszo ? rowerowych i jezdnych?  3) rezerwę terenu pod kablowe linie nn 0.4kV z projektowanych stacji transformatorowych oraz dwóch istniejących stacji znajdujących się po przeciwnej stronie Szosy Zambrowskiej ( poza obszarem planu); 5. Przebudowa wskazanych na rysunku planu napowietrznych linii SN-15kV elektroenergetycznych przewidzianych do skablowania i budowa kontenerowych stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi; Budowa sieci kablowych SN-15kV może nastąpić po docelowym ukształtowaniu pasów drogowych.  6. Dla linii napowietrznych SN-15kV ustala się strefy techniczne o szerokości 15.0m ( po 7.5m od osi linii), w których obowiązuje zakaz zabudowy i urządzania zieleni wysokiej. 7. Ustala się oświetlenie dróg publicznych z sieci kablowej, prowadzonej wzdłuż tych dróg ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 21 / 35 i zasilanej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych.  §   3 8 .  Ustala się  ogrzewania budynków w oparciu o indywidualne źródła ciepła, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego nisko siarkowego lub energii

7.5m od osi linii), w których obowiązuje zakaz zabudowy i urządzania zieleni wysokiej. 7. Ustala się oświetlenie dróg publicznych z sieci kablowej, prowadzonej wzdłuż tych dróg i zasilanej z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych.  §   3 8 .  Ustala się  ogrzewania budynków w oparciu o indywidualne źródła ciepła, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu lub oleju opałowego nisko siarkowego lub energii odnawialnych czystych ekologicznie; docelowo wyklucza się systemy grzewcze oparte o nieodnawialne paliwa stałe, z wyjątkiem kominków opalanych drewnem.  § 39. Ustala się zaopatrzenia w systemy telekomunikacji poprzez modernizację i budowę sieci abonenckich, z dopuszczeniem różnych operatorów? Ustala się obowiązek stosowania sieci podziemnych. DZIAŁ II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Rozdział 12 Ustalenia szczegółowe dla terenów MN i 1MN  § 40. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN, tj.: MN-1, MN-2, MN3, MN-4, MN-5 i symbolem 1MN, tj.: 1MN-1, 1MN-2, 1MN-3, 1MN-4, 1MN-5, 1MN-6 ustala się przeznaczenie podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej? przepis § 6 ust.

1 pkt.21 stosuje się odpowiednio. 2. Na terenach MN i 1MNustala się przeznaczenie dopuszczalne: 1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 2) dojścia piesze, dojazdy, parkingi, 3) zieleń urządzona ( nawierzchnie trawiaste, nasadzenia krzewów i drzew z wyjątkiem topoli), 4) obiekty małej architektury towarzyszące zabudowie, 3. Na terenach MN i 1MN zakazuje się lokalizowania: 1) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych) i takich które wywołują lub mogą pogorszyć stan środowiska oraz wywoływać uciążliwości dla środowiska ( w tym obiektów obsługi komunikacji takich jak stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie, usługi pogrzebowe, elektrownie wiatrowe), za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych,  2) budynków gospodarczych, 3) wolnostojących garaży, 4) obiektów tymczasowych, prowizorycznych i o konstrukcji nietrwałej, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych, 5) ogrodzeń p ełnych, prowizorycznych i o konstrukcji nietrwałej, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych; ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 22 / 35 4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów MN i 1MN :  1) lokalizacja nowej zabudowy i zabudowy istniejącej podlegającej przebudowie, rozbudowie

5) ogrodzeń p ełnych, prowizorycznych i o konstrukcji nietrwałej, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych; 4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów MN i 1MN :  1) lokalizacja nowej zabudowy i zabudowy istniejącej podlegającej przebudowie, rozbudowie i nadbudowie - zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy,  2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej ? 50%, 3) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej ? na terenach MN i 1MN 800m2, 4) szerokoś ć  frontowa nowotworzonej działki budowlanej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż 22.0m, 5) garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub dobudowany do niego w linii frontowej zabudowy (do 2 miejsc garażowych - maksimum 40.0m2), stanowiący jednolitą całość z budynkiem mieszkalnym? zakazuje się zmiany sposobu użytkowania obiektów garażowych, 6) ogrodzenie od strony ulic ażurowe w minimum 50%, o wysokości 1.6m, na cokole o wysokości 0.4m, z zachowaniem jednolitej formy i detalu, nawiązujących do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej i przebudowywanej zabudowy? Zakazuje się prefabrykowanych płotów betonowych, z tworzyw sztucznych i siatki? dla terenów MN-1, 1MN-1, 1MN-5, 1MN-6 dopuszcza się od strony Szosy Zambrowskiej ogrodzenia ażurowe w 40%, o wysokości do 1.8m? dla terenów MN-3 ustala się ogrodzenie pełne na granicy z terenem ZC? Dla terenów 1MN przepis § 20 pkt.7 stosuje się odpowiednio. 7) dostępnoś ć  komunikacyjną terenów MN i 1MN od ulic publicznych i wewnętrznych, zgodnie z rysunkiem planu? rozdział 9 stosuje się odpowiednio. 5. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenach MN i 1MN :  1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 200m2; 2) maksymalna wysokoś ć  budynku ? do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, nie więcej jednak niż 3.5m od poziomu przyległego terenu do okapu i nie więcej niż 10.0m od poziomu przyległego terenu do najwyższej kalenicy budynku; 3) w przypadku położenia budynku na stoku/pochyłości terenu, maksymalna wysokość budynku mierzona od miejsca przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku do najwyżej położonej kalenicy budynku ( wysokość budynku od strony przystokowej), nie może być wyższa niż 10.0m, zaś wysokość budynku od strony odstokowej do najwyżej położonej kalenicy budynku nie może być wyższa niż 12.0m ; 23 / 35 ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 4) dachy kształtowane tradycyjnie- dwu lub wielospadkowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 350-450, z główną kalenicą równolegle do linii

zewnętrzną budynku do najwyżej położonej kalenicy budynku ( wysokość budynku od strony przystokowej), nie może być wyższa niż 10.0m, zaś wysokość budynku od strony odstokowej do najwyżej położonej kalenicy budynku nie może być wyższa niż 12.0m ; 4) dachy kształtowane tradycyjnie- dwu lub wielospadkowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 350-450, z główną kalenicą równolegle do linii zabudowy od dróg publicznych, wyznaczonych na rysunku planu? pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach od ciemnego brązu poprzez różne jego odcienie do czerwieni, 5) dopuszczalna szerokość elewacji frontowej ? do 15.

0m , 6) elewacje proste, gładkie, tynkowane (w kolorach bieli, beżu, pastelowych żółci) i/lub z elementami klinkieru, kamienia, drewna(w różnych odcieniach brązu); szkło otworów okiennych i drzwiowych naturalne,  7) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru budynków do 0.5m ponad poziom przyległego terenu? w przypadku położenia budynku na stoku/ na pochyłości terenu- dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru budynków do 0.5m od miejsca przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku; 8) dopuszcza się podpiwniczenie budynku, § 41. Ustalenia szczegółowe dla terenów 2MN  1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem 2MN, tj.: 2MN-1, 2MN-2, 2MN-3, 2MN-4, 2MN-5, 2MN-6 ustala się przeznaczenie podstawowe ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojącej - rezydencjonalnej? przepis § 6 ust.1 pkt.21 stosuje się odpowiednio. 2. Na terenach 2MNustala się przeznaczenie dopuszczalne: 1) sieci i urządzenia infrastruktury techniczne, 2) dojścia piesze, dojazdy, parkingi , 3) zieleń urządzona ( nawierzchnie trawiaste, nasadzenia krzewów i drzew z wyjątkiem drzew wysokich, np. topoli, dęby, itp), 4) obiekty małej architektury towarzyszące zabudowie, 3. Na terenach 2MN zakazuje się lokalizowania: 1) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (w rozumieniu przepisów odrębnych) i takich które wywołują lub mogą pogorszyć stan środowiska oraz wywoływać uciążliwości dla środowiska ( w tym obiektów obsługi komunikacji takich jak stacje paliw, warsztaty samochodowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie, usługi pogrzebowe, elektrownie wiatrowe), za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych,  2) budynków gospodarczych, 3) wolnostojących garaży,

ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 24 / 35

4) obiektów tymczasowych, prowizorycznych i o konstrukcji nietrwałej, nie związanych

2) budynków gospodarczych, 3) wolnostojących garaży, 4) obiektów tymczasowych, prowizorycznych i o konstrukcji nietrwałej, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych, 5) ogrodzeń p ełnych, tymczasowych, prowizorycznych i o konstrukcji nietrwałej, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych, 4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów 2MN :  1) lokalizacja nowej zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, 2) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej ? 70%, 3) minimalna powierzchnia nowotworzonej działki budowlanej ? 1200m2 lub zgodnie z rysunkiem planu,  4) szerokoś ć  frontowa nowotworzonej działki budowlanej w wyniku wtórnych podziałów ma być nie mniejszy niż 22.0m, 5) garaż wbudowany w budynek mieszkalny lub dobudowany do niego w linii frontowej zabudowy (do 2 miejsc garażowych- maksimum 40.0m2), stanowiący jednolitą całość z budynkiem mieszkalnym? zakazuje się zmiany sposobu użytkowania obiektów garażowych, 6) ogrodzenie od strony ulic ażurowe w 50%, o wysokości 1.6m, na cokole o wysokości 0.4m, z zachowaniem jednolitej formy i detalu, nawiązujących do architektury i materiałów wykończeniowych projektowanej i przebudowywanej zabudowy? Zakaz prefabrykowanych płotów betonowych, z tworzyw sztucznych i siatki? dopuszcza się ogrodzenie pełne do 1.8m na cokole o wysokości do 0.8m, wyłącznie w południowej linii rozgraniczającej terenów komunikacji - 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDR, 5KDR 7) dostępnoś ć  komunikacyjną terenów 2MN od ulic publicznych zgodnie z rysunkiem planu? rozdział 9 stosuje się odpowiednio. 5. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na terenach 2MN: 1) powierzchnia zabudowy nie większa niż 250m2; 2) maksymalna wysokoś ć  budynku ? do dwóch kondygnacji naziemnych, w tym ostatnia w poddaszu użytkowym, nie więcej jednak niż 3.5m od poziomu przyległego terenu do okapu i nie więcej niż 10.0m od poziomu przyległego terenu do najwyższej kalenicy budynku; 3) w przypadku położenia budynku na stoku/pochyłości terenu, maksymalna wysokość budynku mierzona od miejsca przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku do najwyżej położonej kalenicy budynku ( wysokość budynku/ od ID: RYQBX-GFULC-IJQHR-AIJTZ-KMFYW. Podpisany. Strona 25 35 strony przystokowej), nie może być wyższa niż 10.0m, zaś wysokość budynku od strony odstokowej do najwyżej położonej kalenicy budynku nie może być wyższa niż 12.0m ;

3) w przypadku położenia budynku na stoku/pochyłości terenu, maksymalna wysokość budynku mierzona od miejsca przecięcia linii stoku z najwyżej położoną na stoku ścianą zewnętrzną budynku do najwyżej położonej kalenicy budynku ( wysokość budynku od strony przystokowej), nie może być wyższa niż 10.

0m, zaś wysokość budynku od strony odstokowej do najwyżej położonej kalenicy budynku nie może być wyższa niż 12.0m ; 4) dachy kształtowane tradycyjnie- dwu lub wielospadkowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w granicach 350-450, z główną kalenicą równolegle do linii zabudowy od dróg publicznych, wyznaczonych na rysunku planu? pokrycie dachów dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorach od ciemnego brązu poprzez różne j
Podobne dzienniki urzędowe


  • Dziennik Urzędowy

    uchwała nr X/48/11 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu osiedla "Wschód".

  • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.3

    uchwała nr XLI/379/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2009r. w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka ? Wschód

  • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5562

    uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej Kaszubskiej ? Osiedla ?Dzierzków? w Radomiu.

  • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.980

    uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmującej tereny położone w miejscowości Białobrzegi w południowo ? zachodniej części miasta w rejonie ul. Młynarskiej (tereny osiedla Borki)

  • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.52.90

    uchwała nr XXXII/236/09 Rady Gminy Łomża z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.