Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

Tytuł:

aneks nr 3/2009 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 grudnia 2007r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-11-05
Organ wydający:Prezydent Miasta Suwałki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 214 pozycja: 2418
Hasła:Porozumienia,aneksy: pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego

ANEKS NR 3/2009 DO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy  Suwałki Zawarty w dniu 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Miastem Suwałki, reprezentowanym przez Józefa Gajewskiego - Prezydenta Miasta Suwałki a Gminą Suwałki, reprezentowaną przez Tadeusza Chołko Wójta Gminy Suwałki. Na podstawie § 8 porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki ( Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 39, poz. 387, poz. 390, poz. 391) ustala się co następuje : § 1. W § 5 porozumienia międzygminnego 1. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie : "1. Gmina pokryje koszty realizacji powierzonego zadania w wysokości iloczynu: przejechanych wozokilometrów i rekompensaty za 1 wozokilometr na terenie Gminy (liczonych od ostatniego przystanku na terenie Miasta)"; 2. ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie : "5. Jeśli do 10 listopada danego roku nie zostanie podpisany aneks , o którym mowa w ust. 4 Miasto wstrzyma od 1 stycznia następnego roku wykonywanie zadań na terenie Gminy"; 3. ust. 7 otrzymuje brzmienie: "7. Miasto przedstawi Gminie w twrminie do 15 marca każdego roku wyniki weryfikacji rekompensaty za poprzedni rok". § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.  § 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  § 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Suwałki Józef Gajewski

Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko

ID: UQPGT-OLOQR-ZHDKD-PZPWO-VJMDC. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.39.38

  porozumienie Rady Gminy Suwałki z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.240.2

  aneks nr Nr 4/2009 z dnia 5 listopada 2009r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie współnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.298.3

  aneks nr 5/2010 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji rocznej na 2011 rok, na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.306.3

  aneks nr 6/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 30 września 2011r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.306.3

  aneks nr 7/2011 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 października 2011r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji rocznej na 2012 rok, na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Suwałki 

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  porozumienie Powiatu Bielskiego z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenie podstawowych zasad udziału stron w realizacji następujących zadań: a)remont chodnika na ulicy Piórkowskiej w Wyszkach ? droga powiatowa Nr 1582B, b)remont drogi powiatowej Nr 1567B od granicy Powiatu Bielskiego ? Kamienny Dwór ? do drogi wojewódzkiej Nr 681

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  porozumienie Powiatu Bielskiego z dnia 2 października 2009r. w sprawie refundacji kosztów zrealizowanej inwestycji, polegającej na modernizacji drogi powiatowej Nr 1697B przebiegającej na odcinku 1,04 km przez teren powiatu siemiatyckiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XXII/182/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XXIV/139/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XXIV/138/09 Rady Gminy Jasionówka z dnia 21 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.