Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

Tytuł:

uchwała nr XXXVIII/227/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-02
Organ wydający:Rada Miasta Grajewo
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 227 pozycja: 2679
Hasła:

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/09 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Na podstawie art.14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), w związku z art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje: § 1. Uzupełnia się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Grajewo o inne formy wychowania przedszkolnego, tj. Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie.  § 2. Organizację Zespołu wymienionego w § 1 określa załącznik do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego . 

Przewodniczący Rady Grzegorz Curyło Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACJI ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GRAJEWIE 

ID: LJRHA-LSDJI-HMPGR-RKSXF-MNKZM. Podpisany. Strona 1 / 6

§ 1. 1. Nazwa: Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie, zwany dalej Zespołem. 2. Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 1 19-200

Grzegorz Curyło Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/227/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACJI ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GRAJEWIE  § 1. 1. Nazwa: Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie, zwany dalej Zespołem. 2. Miejsce prowadzenia: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza ul. Adama Mickiewicza 1 19-200 Grajewo Tel.086 272 30 63. § 2. Zespół działa na podstawie: 1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, 3) Konwencji Praw Dziecka, 4) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i innych obowiązujących aktów prawnych, 5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz.693). § 3. Cele i zadania Zespołu 1. Głównym celem Zespołu jest wyrównywanie szans dzieci z terenu miasta Grajewo w dostępie do edukacji przedszkolnej, zwiększenie szans edukacyjnych w zakresie osiągnięcia gotowości szkolnej oraz dostępu do opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 2. Zespół realizuje cele i zadania, określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez:  1) zapewnienie opieki, wychowania i bezpieczeństwa dzieciom, 2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym zasobem możliwości rozwojowych, 3) rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, 4) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, 5) sprawowanie opieki na dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu, 6) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie ?gotowości szkolnej?, 7) otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, 8) zaspokajanie potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami, 9) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi, 10) prowadzenie pracy opiekuńczo ? wychowawczo - dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej ID: LJRHA-LSDJI-HMPGR-RKSXF-MNKZM. Podpisany. Strona 2 / 6 wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną. 3. Zadania wynikające z wyżej wymienionych celów realizowane są w szczególności poprzez: 1) zapewnienie opieki i stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych potrzeb dziecka w bezpiecznym

10) prowadzenie pracy opiekuńczo ? wychowawczo - dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną. 3. Zadania wynikające z wyżej wymienionych celów realizowane są w szczególności poprzez: 1) zapewnienie opieki i stwarzanie warunków do rozwijania indywidualnych potrzeb dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku, 2) kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka, tworzenie warunków do rozwoju ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,  3) rozwijanie w dziecku umiejętności poznawczej otaczającego świata i samego siebie oraz wyrażanie własnych myśli i przeżyć, 4) budzenie w dziecku wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej oraz kształtowanie zasad dobrego wychowania, 5) rozwijanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności i życzliwości przez stosowanie otwartych form pracy, 6) budowanie systemu wartości, 7) rozwijanie kultury i tradycji regionalnej oraz wiedzy o otaczającym świecie. 4. Dla realizacji celów i zadań wymienionych wyżej Zespół korzysta z: 1) sal do nauki z niezbędnym wyposażeniem, 2) biblioteki szkolnej, 3) czytelni, świetlicy i stołówki szkolnej, 4) gabinetu pielęgniarskiego, 5) gabinetu pedagoga szkolnego, 6) gabinetu logopedy, 7) pomieszczeń: administracyjnego, gospodarczego i socjalnego, 8) salki do gimnastyki korekcyjnej, 9) szatni, 10) oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego wychowanków.

  § 4. Organizacja Zespołu. 1. Dzienny wymiar zajęć Zespołu wynosi 5 godzin, w tym w ciągu 4 godzin realizowane będą zajęcia w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć trwa 60 minut. 2. Tworzy się dwie grupy Zespołu. Zajęcia pierwszej grupy odbywać się będą w poniedziałek, środę, piątek od godz. 7.00 do 12.00. Zajęcia drugiej grupy odbywać się będą we wtorek i czwartek od 7.00-12.00 oraz w środę od 12.00-17.00. 3. W ciągu tygodnia każda grupa zrealizuje 12 godzin zajęć, w czasie których realizowana będzie podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 4. Liczba dzieci w grupie wynosi od 6 do 15.  5. Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.  6. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.3 / 6 ID: LJRHA-LSDJI-HMPGR-RKSXF-MNKZM. Podpisany. Strona 7. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przepisami o organizacji roku szkolnego. 8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez nauczyciela i podany do

5. Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.  6. Praca wychowawczo-opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. 7. Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przepisami o organizacji roku szkolnego. 8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez nauczyciela i podany do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych) na tablicy informacyjnej.  § 5. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Zespole.  1. Do Zespołu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Grajewo.  2. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Zespołu po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej, określającego poziom ich rozwoju psychofizycznego oraz stan zdrowia. 3. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane, utworzą listę rezerwową. 4. Lista dzieci przyjętych do Zespołu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej szkoły. 5. Formularze karty zgłoszenia o przyjęcie dziecka do Zespołu dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Grajewie.  6. Przyjmowanie dzieci w czasie roku szkolnego odbywać się będzie w miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych Zespołu. 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do Zespołu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2. § 6. Prawa i obowiązki wychowanków Zespołu: 1. Dzieci uczęszczające do Zespołu mają prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo ? dydaktyczno -opiekuńczego, zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym, 2) opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 3) życzliwego, równego traktowania, 4) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, 5) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych, 6) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie ?gotowości szkolnej?, 7) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturowej i technicznej, 8) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, 9) wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, 10) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ?ja?, 11) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, 12) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych. 2. Dzieci uczęszczające do Zespołu mają obowiązek: 1) współpracować z nauczycielami w procesie swojego wychowania i nauczania, 2) szanować odrębność każdego kolegi i koleżanki, 3) przestrzegać zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność, ID: LJRHA-LSDJI-HMPGR-RKSXF-MNKZM. Podpisany. 5) uczestniczyć w pracach porządkowych, 6) przestrzegać zasady równych praw do korzystania ze wspólnych zabawek,

Strona 4 / 6

3) przestrzegać zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 4) szanować sprzęt i zabawki jako wspólną własność, 5) uczestniczyć w pracach porządkowych, 6) przestrzegać zasady równych praw do korzystania ze wspólnych zabawek, 7) kulturalnie zwracać się do innych; używać form grzecznościowych, 8) wykonywać polecenia nauczyciela, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, 9) pomagać kolegom i koleżankom. 3. Zespół dba o bezpieczeństwo wychowanków poprzez:  1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły i na zewnątrz wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim, 2) stosowanie odpowiednio przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.

 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135, poz. 1516), w tym zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o systemie oświaty. 3) zgłaszanie do policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli, 4) omawianie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć, 5) przeznaczenie do zajęć oddzielnej sali, 6) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu wychowanków i rodzaju zajęć, 7) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego 8) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć wychowawczo-dydaktycznych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu, 9) szkolenie nauczycieli pracujących w Zespole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków Zespołu w przypadku, gdy:  1) zachowanie jego będzie stwarzać zagrożenie dla innych wychowanków, a także gdy będzie naruszać ich godność osobistą i wyczerpane zostaną wszelkie oddziaływania wychowawcze, 2) informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka są niezgodne z prawdą, 3) nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka trwa przez 7 kolejnych dni zajęć w Zespole. 5. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Zespołu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2. § 7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi. 1. W czasie zajęć bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz bezpieczne warunki w czasie pobytu w Zespole oraz podczas organizowanych spacerów i wycieczek zapewnia nauczyciel.  2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, a w szczególności: 1) zapewnia bezpieczną, stałą opiekę dzieciom w czasie ich pobytu w budynku, jak również w trakcie zajęć poza budynkiem Zespołu, 2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. ID: LJRHA-LSDJI-HMPGR-RKSXF-MNKZM. Podpisany.

Strona 5 / 6

3. W zajęciach prowadzonych w Zespole mogą  uczestniczyć  rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie rodzin upoważnieni przez rodziców (prawnych opiekunów). § 8. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z zajęć.

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 3. W zajęciach prowadzonych w Zespole mogą  uczestniczyć  rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających na zajęcia lub inni pełnoletni członkowie rodzin upoważnieni przez rodziców (prawnych opiekunów). § 8. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia i odbierania z zajęć. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci do Zespołu i odbierania ich z Zespołu, bądź przez osoby pisemnie wskazane i upoważnione przez rodziców (opiekunów prawnych).  2. Osoba odbierająca dziecko z Zespołu nie może być w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i środków odurzających. 3. Na zajęcia dzieci należy przyprowadzać i odbierać w godzinach wskazanych w §4 ust. 2.  4. Dziecko przyprowadzane do Zespołu musi być oddane do Zespołu pod opiekę nauczycielowi. 5. W drodze do Zespołu i w drodze powrotnej do domu za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione. § 9. Warunki organizowania zajęć dodatkowych. 1. W Zespole nieodpłatnie organizowane są zajęcia dodatkowe, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 1 godziny zajęć z języka angielskiego, 1 godziny zajęć z informatyki, 1 godziny zajęć z gimnastyki korekcyjnej.  2. Każde dziecko może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego po złożeniu pisemnej deklaracji rodziców (prawnych opiekunów), zawartej w Karcie zgłoszenia, o której mowa w §5 ust. 5 niniejszego Regulaminu.  § 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Zespole.  1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe zadania Zespołu, w szczególności do zakresu zadań nauczycieli należy: 1) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanych w Zespole oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, uroczystości zajęć otwartych, wystaw prac wykonywanych przez dzieci, 2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz opracowanym programem nauczania i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, która podlega kontroli Dyrektora szkoły, 3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz sporządzanie dokumentacji z tej obserwacji w postaci notatek w dzienniku zajęć, 4) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole, wypełniając opracowany w tym celu przez dyrektora szkoły formularz, 5) współpraca z pedagogiem szkolnym i pielęgniarką szkolną  wspomagana badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, współpraca z sądem rodzinnym, policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

ID: LJRHA-LSDJI-HMPGR-RKSXF-MNKZM. Podpisany.

Strona 6 / 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.66.886

  uchwała nr XXVII/85/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce o inne formy wychowania przedszkolnego (punkty wychowania przedszkolnego)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.6437

  uchwała nr 189/XL/10 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.117.1

  uchwała nr XLV/256/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/132/09 Rady Gminy Ręczno z dnia 17 września 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/274/09 z dnia 10 września 2009r. w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sława o inne formy wychowania przedszkolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Koniec I semestru w szkole podstawowej

  Jaką datę przyjmuje się jako koniec I semestru w roku szkolnym 2005/2006 w szkole podstawowej? Proszę podać podstawę prawną.

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

 • Środki wychowania i utrzymania - alimentacja

  Co oznaczają środki wychowania, środki utrzymania na tle przepisów dot. alimentacji?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXVIII/226/09 Rady Miasta Grajewo z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Grajewo.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr 168/XXXVI/09 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 października 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXII/203/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.227.2

  uchwała nr XXXII/199/09 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sejneński

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.226.2

  uchwała nr XXV/263/09 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.