Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-14
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 233 pozycja: 2802
Hasła:Dotacje

UCHWAŁA NR XXVIII/178/09 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.  1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.  1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.  1217 i 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,  poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227,  poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 505, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się następujące stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:  1) do jednego metra sześciennego nieczystości płynnych wywożonych samochodem asenizacyjnym w kwocie 9,28 zł, 2) do jednego metra sześciennego nieczystości stałych składowanych na wysypisku miejskim - w kwocie  31,09 zł, 3) do jednego metra sześciennego odebranych odpadów komunalnych z pojemników SM 110 - w kwocie  11,82 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. § 3. Traci moc uchwała Nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie  (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 56, poz. 533).  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2010 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Irena Wysocka

ID: IMDYH-EOIHT-ADQWZ-WCFER-DUOKZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.56.53

  uchwała nr XX/132/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.3

  uchwała nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.315.4

  uchwała nr XI/81/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.58.68

  uchwała nr III/21/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.415

  uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

  Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład (...)

 • Zdolność sądowa jednostek komunalnych

  Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

  Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr 381/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Łomża przedszkolach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XLIV/248/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Bielsk Podlaski do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XLIV/246/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 24 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXV/187/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 19 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Drohiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.233.2

  uchwała nr XXXVI/164/09 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 30 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej między ulicami: Drohiczyńską, Ogrodową i Żeromskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.