Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:Rada Miejska w Knyszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 238 pozycja: 2937
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

UCHWAŁA NR XXVIII/180/09 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r.  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.  1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr  116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.  128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458? z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1506? z 2009 r. Nr  1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572) uchwała się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 192, poz. 2055) w §  1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: ?4) kierownik świetlicy zespołu szkół ? 20 godzin?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Irena Wysocka

ID: BPJDP-DXBIK-LIJMO-MIGYN-FTOHZ. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.186.1

  uchwała nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/331/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia dla nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Suwałki: 1) ?Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego?; 2) ?Zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze?; 3) ?Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.3561

  uchwała nr 35/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4282

  uchwała nr 125/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.192.2

  uchwała nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/247/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.2

  uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Gminy Narewka z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.2

  uchwała nr 158/XXIX/09 Rady Gminy Zambrów z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.