Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/345/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:Rada Miasta Supraśl
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 238 pozycja: 2939
Hasła:Statuty

Uchwała Nr XXXIII/345/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) - uchwala się, co następuje: § 1.  W załączniku do uchwały nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu zmienia się § 6 i 8, które otrzymują następujące brzmienie : 1) ?§ 6. Siedziba Centrum Kultury i Rekreacji znajduje się w Supraślu ul.Cieliczańska 1? 2) ?§ 8. CKiR używa pieczęci podłużnej o następującej treści ?Centrum Kultury i Rekreacji, 16-030 Supraśl ul.Cieliczańska 1? , uzupełnionej o numery : tel/fax, Regon, NIP?  § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. § 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady mgr inż. Michał Kozłowski

ID: ARIYPV. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/181/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/247/09 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.