Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

Tytuł:

uchwała nr XXXIII/346/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-12-23
Organ wydający:Rada Miasta Supraśl
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 238 pozycja: 2940
Hasła:Statuty

Uchwała Nr XXXIII/346/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) ? uchwala się, co następuje : § 1.  Uchwala się Statut Uzdrowiska Supraśl , w brzmieniu określonym w załaczniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2.  Traci moc uchwała nr. XLII/399/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia projektu Tymczasowego Statutu Uzdrowiska Supraśl § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla. § 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady mgr inż. Michał Kozłowski Załacznik nr 1 do Uchwały Nr. XXXIII/346/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009 r. statut z załacznikami nr 1,2,3,4,5 i 6 Zalacznik1.docx

ID: ROJGPB. Niepodpisany. Status: projekt

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.23.44

  uchwała nr XXXV/365/10 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.684

  uchwała nr XXVI/243/09 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.173.2511

  uchwała nr XVI/163/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.16.414

  uchwała nr XXVII/289/09 Rady Gminy Solina z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polańczyk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.68.1612

  uchwała nr XXXI/321/09 Rady Gminy Solina z dnia 17 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Polańczyk

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXXIII/345/09 Rady Miasta Supraśl z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/181/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Knyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 26 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w zależności od wielkości, typu szkoły i warunków pracy oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/377/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Wigierską, T. Noniewicza oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.2

  uchwała nr XLI/376/09 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bulwarową, Sikorskiego, Kościuszki, Narutowicza i Podhorskiego w Suwałkach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.