Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

Tytuł:

uchwała nr 131/475/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 132 pozycja: 1784
Hasła:Budżet sprawozdania

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 131/475/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18.03.2010 r.

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwaliła w dniu 29 grudnia 2008r. budżet Powiatu Bielskiego na 2009 rok (uchwała nr XXII/165/08). W ciągu roku dokonywane były zmiany przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w granicach ustawowych kompetencji w/w organów oraz upoważnienia udzielonego Zarządowi Powiatu przez Radę Powiatu. Wg stanu na dzień 31.12.2009r.: 1. Planowane dochody po zmianach wyniosły 51.163.146 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 50.229.281,48 zł. co stanowiło 98,17%. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wyniosła 933.864,52 zł. 2. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 54.471.218 zł., natomiast zostały wykonane w kwocie 51.284.534,83 zł. co stanowiło 94,15%. Różnica między planem a wykonaniem wydatków wyniosła 3.186.683,17 zł. Niżej przedstawiono tabelaryczne ujęcie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 31.12.2009r. Tab. Nr 1 Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych wg stanu na dn. 31.12.2009r. w Powiecie Bielskim w złotych

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach 3 51 163 146 54 471 218 39 912 713 14 558 505 -3 308 072 3 308 072 5 584 072 4 119 983 % Różnica wykonania Wykonanie od pomiędzy planem planu = początku roku a wykonaniem kol.4/kol.3* kol.3-kol.4 100 4 5 6 50 229 281,48 933 864,52 98,17 51 284 534,83 3 186 683,17 94,15 37 865 468,59 2 047 244,41 94,87 13 419 066,24 1 139 438,76 92,17 -1 055 253,35 -2 252 818,65 31,90 3 300 275,59 7 796,41 99,76 99,86 5 576 275,59 7 796,41 99,81 4 112 186,87 7 796,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464 089 2 276 000 2 276 000 1 464 088,72 2 276 000,00 2 276 000,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 A B B1 B2 C D D1 D 11 D 12 D 13 D 131 D 14

2 DOCHODY WYDATKI (B1+B2) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) FINANSOWANIE (D 1-D 2) Przychody ogółem, z tego: Kredyty i pożyczki Spłaty pożyczek udzielonych Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: Środki na pokrycie deficytu Papiery wartościowe Obligacje jednostek samorządowych D 15 oraz związków komunalnych D 16 Prywatyzacja majątku j.s.t. D 17 Inne źródła, w tym: D 171 Środki na pokrycie deficytu D2 Rozchody ogółem, w tym: D 21 Spłaty kredytów i pożyczek D 22 Pożyczki udzielone D 23 Wykup papierów wartościowych D 24 Wykup obligacji samorządowych D 25 Inne cele

100,00 100,00

A.

D O C H O D Y

Źródłem zaplanowanych na 2009r. dochodów były: I. Dochody własne powiatu, w tym: 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 2. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 3. część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, 4. część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów, 5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacje Wojewody Podlaskiego), 6. 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 7. 1,40% udział w podatku dochodowym od osób prawnych, 8. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, 9. dochody z majątku, 10. pozostałe dochody (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizja z tytułu obsługi środków PFRON w wysokości 2,5% kwoty przekazanej, dochód z tytułu wykonywania czynności administracyjnych ? opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, dochody z wykonywania usług). II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, w tym: 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego), 2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (dotacje Wojewody Podlaskiego).

III. Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa i dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł Dochody Powiatu pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze dochodów są dochody mające charakter celowy tzn. muszą być przeznaczone na wydatki określone w decyzjach Wojewody Podlaskiego, czy też wynikające z zawartych porozumień (np. z innymi jednostkami samorządu terytorialnego). Subwencja ogólna może być przeznaczona przez Radę Powiatu na inne cele niż wynika to z nazwy poszczególnych jej części np. część oświatowa mogłaby być przeznaczona na inne zadania, jednak ze względu na zapotrzebowanie społeczne i obowiązek realizacji zadań ustawowych są one przeznaczane na cele zgodne z ich nazwą. W systemie administracyjnym państwa współistnieją dwa systemy: administracja państwowa oraz administracja samorządowa, w grupie której istnieją trzy jednostki samorządu terytorialnego. W tak zorganizowanej strukturze każdy podmiot ma określone kompetencje i przypisane zadania. Administracja państwowa realizuje zadania rządowe zlecając ich wykonanie samorządom lub innym podmiotom, przyznając na ten cel określone środki finansowe. Podobnie jest z samorządami, które albo same realizują zadania, albo je powierzają innym podmiotom, przekazując na ten cel dotacje.

§ 1. Wykonanie dochodów Powiatu Bielskiego w 2009 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wykonanie dochodów w 2009 roku w podziale na działy, rozdziały, paragrafy dochodów Wg. stanu na dzień 31.12.2009r. dochody ogółem powiatu wyniosły:

Wykonanie dochodów było niższe o 933.864,52 zł. i stanowiło 98,17% planu. W 2009 roku dochody pochodziły z następujących źródeł: I. Dział 010 ? ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1. rozdział 01005 ? Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) § 2110 - dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (51,80% planu, tj mniej o 38.081,00 zł.) 40.919,00 zł. 40.919,00 zł. 40.919,00 zł.

50.229.281,48 zł.

II.

Dział 020 ? LEŚNICTWO 226.704,37 zł. 1. rozdział 02001 ? Gospodarka leśna 226.704,37 zł. 1) § 2460 - środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- ARiMR) 226.704,37 zł. ARiMR przekazała środki z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w wysokości 100% planu. Dział 600 ? TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 7.694.239,63 zł. 1. rozdział 60014 ? Drogi publiczne powiatowe 7.694.239,63 zł. Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim (108,21 % planu, tj. więcej o 12.074,43 zł.) 159.102,43 zł. 1) § 0690 ? opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (96,25 % planu, tj. mniej o 2.547,35 zł.) 65.452,65 zł. 2) § 0870 ? wpływy ze sprzedaży drzew z pasów drogowych (112,02 % planu, tj. więcej o 8.414,02 zł.) 78.414,02 zł. 3) § 0910 ? odsetki od nieterminowych wpłat (175,36 % planu, tj. więcej o 21,10 zł.) 49,10 zł. 4) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych (176,60% planu, tj. więcej o 2.297,94 zł.) 5.297,94 zł. 5) § 0970 ? refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (164,81% planu, tj. więcej o 3.888,72 zł.) 9.888,72 zł. Budżet (94,94 % planu, tj. mniej o 401.612,80 zł.) 7.535.137,20 zł. 1) § 0970 ? niewykorzystana część wydatków niewygasających na zadania drogowe 846,60 zł. 2) § 2710 ? pomoc finansowa z innych jst na realizację zadań bieżących 636.259,92 zł. (96,07% planu, tj. mniej o 25.995,08 zł.) a) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. ?Remont drogi powiatowej Nr 1678B ? odcinek Orla - Mikłasze? (98,79% planu, mniej o 1.182,80 zł.) 96.317,20 zł. b) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. ?Remont drogi powiatowej Nr 1670B ? odcinek Orla - Krywiatycze? (96,33% planu, mniej o 3.983,04 zł.) 104.566,96 zł. c) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. ?Remont drogi powiatowej Nr 1654B ? ulica Bielska w Orli? (94,05% planu, mniej o 20.334,84 zł.) 321.665,16 zł.

III.

d) pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. ?Remont chodnika w Wyszkach przy ul. Piórkowskiej, droga powiatowa Nr 1582B? (100% planu, mniej o 0,54 zł.) 25.680,46 zł. e) pomoc finansowa z Gminy Wyszki z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. ?Remont drogi powiatowej Nr 1567B Kamienny Dwór? (100% planu, więcej o 0,41 zł.) 46.274,41 zł. f) pomoc finansowa z Gminy Orla z przeznaczeniem na zadanie drogowe pn. ?Remont drogi powiatowej Nr 1670B Orla ? Krywiatycze, ul. Wyzwolenia w m. Orla? (98,83% planu, mniej o 494,27 zł.) 41.755,73 zł. 3) § 6208 ? dotacja rozwojowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin ? Olędzkie? (środki UE) (85,44% planu, tj. mniej o 180.094,57 zł.) 1.056.942,43 zł. 4) § 6300 ? pomoc finansowa z innych jst na inwestycje drogowe (95,34% planu, tj. mniej o 196.369,75 zł.) 4.013.345,25 zł. a) pomoc finansowa z Gminy Brańsk ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1599B Brańsk Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne (ul. w miejscowości Załuskie Kronne)? 383.060,73 zł. b) pomoc finansowa z Gminy Brańsk ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1699B Szmurły ? Brzeźnica? 71.749,79 zł. c) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin ? Olędzkie? 87.532,09 zł. d) pomoc finansowa z Gminy Brańsk na zadanie pn. ?Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka Boćki ? 223.517,09 zł. e) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Przebudowa drogi Nr 1591B od dr. kraj. Nr 19 - Deniski? 73.715,64 zł. f) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1609B Bielsk Podlaski - Hryniewicze Duże? 428.252,75 zł. g) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1691B Łubin Kościelny ? Truski? 161.131,17 zł. h) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1586 B od drogi 1575B do m. Woronie? 37.040,00 zł. i) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej 1688B ul w m.

Piliki? 19.800,00 zł. j) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiat. Nr 1654 B ul. w msc. Parcewo? 21.800,00 zł. k) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1611B odc. Łoknica - granica powiatu, łącznie z dokumentacją techniczną? 54.619,73 zł. l) pomoc finansowa z Gminy Bielsk Podlaski ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 2274B ul.Szpitalna w Bielsku Podlaskim? 165.830,00 zł. ł) pomoc finansowa z Gminy Wyszki na zadanie pn. ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki - Mierzwin ? Olędzkie? 605.703,56 zł. m) pomoc finansowa z Gminy Rudka na zadanie pn. ?Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka Boćki ? 88.716,12 zł. n) pomoc finansowa z Gminy Orla ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki ? Orla? 341.275,08 zł. o) pomoc finansowa z Gminy Orla ?Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1685B Dydule-Kruhłe? 19.539,89 zł. p) pomoc finansowa z Gminy Boćki ?Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr1704B od granicy powiatu- Sielc-do drogi Nr1697B i droga Nr 1697B Mień -Rudka - Boćki? 231.409,87 zł. r) pomoc finansowa z Gminy Boćki ?Przebudowa drogi Nr 1571B ulica w miejscowości Andryjanki? 391.183,48 zł.

s) pomoc finansowa z Gminy Boćki ?Przebudowa drogi powiatowej 1679B ulica w miejscowości Starowieś? 436.252,95 zł. t) pomoc finansowa z Gminy Boćki ?Remont drogi powiatowej Nr 1708B od drogi powiatowej Nr 1692B do wsi Skalimowo? 117.308,11 zł. u) pomoc finansowa z Gminy Boćki ?Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1746B ulica w miejscowości Krasna Wieś? 17.429,20 zł. w) pomoc finansowa z Gminy Orla ?Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule ? Kruhłe? realizowane w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających 2008 roku 36.478,00 zł. 5) § 6430 ? dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (100% planu) 1.827.743 zł. a) ?Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu ? Sielc ? do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień ? Rudka ? Bocki (I Etap)? 1.177.347,00 zł. b) ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki ? Orla? 650.396,00 zł. Niższe wykonanie dotacji niż pierwotnie planowano, wynikało z końcowych rozliczeń realizowanych zadań drogowych. IV. Dział 700 ? GOSPODARKA MIESZKANIOWA 246.901,91 zł. 1. rozdział 70005 ? Gospodarka gruntami i nieruchomościami 246.901,91 zł. 1) § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (79,04% planu) 53.118,10 zł. Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim ? 39.018,00 zł., Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ? 13.836,85 zł., z tego: (w Bielsku Podlaskim przy ul. Szkolnej ? 9.089,42 zł., przy ul. 11-go Listopada ? 4.747,43 zł.) 2) § 0770 ? wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ? 33.018,00 zł., (za lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej) 33.018,00 zł.

3) § 0970 ? wpływy różnych dochodów 650,00 zł. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ? za operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Szkolnej ? 650,00 zł. Budżet (79,17% planu) 160.115,81 zł. 1) § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 70.992,01 zł. Dotacja celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (99,99% planu, tj. mniej o 7,99 zł.) 2) § 2360 ? prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 67,90% planu, tj. mniej o 42.126,20 zł.) 89.123,80 zł. V. Dział 710 ? DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 367.324,15 zł. 1. rozdział 71013 ? Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 90.000,00 zł. § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 90.000,00 zł. Powiat Bielski otrzymał dotację na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 100 % wielkości planowanej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. 2. rozdział 71014 ? Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 zł. § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 5.000,00 zł. Dotacja na opracowania geodezyjne i kartograficzne została przekazana Powiatowi Bielskiemu w wysokości 50 % wielkości planowanej.

3. rozdział 71015 ? Nadzór budowlany 272.324,15 zł. Budżet 271.791,94 zł. 1) § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące (100% planu) 271.645,40 zł. 2) § 2360 ? prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 293,08% planu, tj. więcej o 96,54 zł.) 146,54 zł. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Bielsku Podlaskim § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych (106,44% planu, tj. więcej o 32,21 zł.) 532,21 zł. 532,21 zł.

VI.

Dział 750 ? ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.342.341,19 zł. 1. rozdział 75011 ? Urzędy Wojewódzkie 250.235,97 zł. § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 250.

235,97 zł. Dotację na wydatki osobowe osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazano w 98,71% wielkości zaplanowanej, tj. mniej o 3.264,03 zł. 2. rozdział 75020 ? Starostwa Powiatowe 1.241.152,02 zł. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (86,81% planu, tj. mniej o 188.547,98 zł.) 1.241.152,02 zł. 1) § 0420 ? opłaty pobierane przez Wydział Komunikacji (tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne świadectwa kwalifikacyjne, pozwolenia tymczasowe) (86,48% planu, tj. mniej o 162.233,50 zł.) 1.037.766,50 zł. 2) § 0690 ? udzielenie informacji o środowisku 25,55 zł. 3) § 0830 ? wpływy z usług (obsługa prawno-biurowa Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ? 24.600,00 zł., za rozmowy telefoniczne pracowników ? 672,43zł.) (101,50 % planu, tj. więcej o 372,43 zł.) 25.272,43 zł. 4) § 0900 ? odsetki za nieterminowe rozliczenie dotacji z Gminy Bielsk Podlaski 130,56 zł. 5) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych (77,60 % planu, tj. mniej o 29.114,12 zł.) 100.885,88 zł. 6) § 0970 ? (refundacje PUP ? 47.728,94 zł., prowizja za znaki skarbowe, wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ? 713,85 zł., sprzedaż dzienników budowy, kart wędkarskich ? 2.877,30 zł., złomowanie tablic rejestracyjnych ? 2.529,60 zł., odszkodowania z PZU za szkody ? 4.106,00 zł., zwrot z Gminy Bielsk Podlaski niewykorzystanej części dotacji z PFRON przeznaczonej na zakup Mikrobusu ? 4.640 zł., sprzedaż węzła cieplnego ? 2.000,00 zł., zwrot z Gminy Bielsk Podlaski za konserwację dźwigu w budynku Starostwa Powiatowego ? 867,57 zł., kara za niedotrzymanie terminu wykonania umowy ? 11.520,33 zł., pozostałe dochody ? 87,51 zł.) (221,47% planu, tj. więcej o 42.271,10 zł.) 77.071,10 zł. 3. rozdział 75045 ? Komisje poborowe 29.497,49 zł. § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 29.497,49 zł. Dotację przekazano w 99,99% z przeznaczeniem na organizowanie komisji poborowej (np. wynagrodzenie członkom komisji, opłaty za wynajem pomieszczeń przeprowadzonego poboru). 4. rozdział 75071 ? Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 3.228,66 zł. 1) § 2008 ? dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ?Zielona Linia Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia? realizowany przez Powiatowy Urząd

Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL, Priorytet ? I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (udział UE) (92,25% planu, tj. mniej o 230,60 zł.) 2.744,40 zł. 2) § 2009 ? dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ?Zielona Linia Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia? realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego RZL, Priorytet ? I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy (udział budżetu państwa) (92,24% planu, tj. mniej o 40,74 zł.) 484,26 zł. 5. rozdział 75095 ? Pozostała działalność 818.227,05 zł. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (89,58 % planu, tj. mniej o 91.665,20 zł.) 788.399,80 zł. 1) § 0470 - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (płatności za trwały zarząd są wnoszone w I kwartale każdego roku) (99,99 % planu, tj. mniej o 0,25 zł.) 2.155,75 zł. 2) § 0750 ? wynajem lokali użytkowych (100,52 % planu, tj. więcej o 2.251,33 zł.), w tym: 439.160,33 zł. a) w Bielsku Podlaskim w budynku przy: - ul. 3-go Maja 17 ? 32.249,11 zł., - ul. 3-go Maja 15 ? 172.988,87 zł., - ul. 3-go Maja 19a ? 2.087,09 zł., - ul. Mickiewicza 46 (siedziba Starostwa Powiatowego) ? 19.044,56 zł., - ul. Jagiellońskiej ? 171.295,45 zł., - ul. 11 Listopada ? 8.863,28 zł., - ul. Kleszczelowska ? 27.438,28 zł., - dzierżawa miejsca pod reklamę ? 1.440,00 zł., - dzierżawa przyłącza ciepłowniczego przez MPEC służącego do dostawy ciepła do Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza ? jednostki organizacyjnej miasta Bielsk Podlaski ? 3.753,69 zł. 3) § 0830 ? woda, ścieki, energia cieplna (wykonanie 100,28 % planu, tj. więcej o 74,88 zł.), z tego: 27.074,88 zł. a) ul. Jagiellońska ? 2.167,22 zł., b) ul. Mickiewicza 46 ? 2.293,96 zł., c) Bursa Szkolna ? 19.575,40 zł., d) ul. 3 Maja 15 ? 498,14 zł., e) ul. 3 Maja 17 ? 2.540,16 zł. 4) § 0840 ? sprzedaż energii cieplnej z kotłowni (wykonanie 76,14 % planu, tj. mniej o 98.769,03 zł.), z tego: 315.230,97 zł. a) z kotłowni w budynku przy ul. Mickiewicza 46 ? 24.922,37 zł., b) z kotłowni w budynku przy ul.11-go Listopada 4 ? 66.820,59 zł., c) z kotłowni w budynku przy ul. 3 Maja 17 ? 8.607,17 zł., d) z kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim ? 214.880,84 zł. 5) § 0970 - częściowy zwrot z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski kosztów wykonania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn.

?Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim? 4.777,87 zł. Budżet 29.827,25 zł. 1) § 6610 ? dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim? (100% planu) 29.827,25 zł. 2) § 8510 ? środki z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej zadania pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim? (wykonanie dochodu ujęto w Starostwie Powiatowym jako jednostce organizacyjnej Powiatu Bielskiego w rozdz. 75020, § 0970) 0,00 zł.

VII.

Dział 754 ? BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.899.862,11 zł. rozdział 75411 ? Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.899.862,11 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim 2.801,14 zł. § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.801,14 zł. (56,02 % planu, tj. mniej o 2.198,86 zł.) Budżet Powiatu 2.897.060,97 zł. 1) § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 2.867.204,31 zł. Dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Bielsku Podlaskim przekazano w 100% wielkości zaplanowanej. 2) § 6410 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania inwestycyjne 9.882,00 zł. Dotacja na zadania inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim została przekazana w 39,53%, tj. mniej o 15.118,00 zł. 3) § 6610 ? dotacja celowa z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z modułem ratownictwa drogowego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, tj. zestawów poduszek nisko i wysokociśnieniowych (99,25% planu, tj. mniej o 150,43 zł.) 19.849,57 zł. 4) § 2360 ? prowizja z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wykonanie 125,09% planu, tj. więcej o 25,09 zł.) 125,09 zł.

VIII. Dział 756 ? DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOSBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.296.242,50 zł. 1. rozdział 75622 ? Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.296.242,50 zł. 1. § 0010 ? podatek dochodowy od osób fizycznych (90,90 % planu, tj. mniej o 488.675 zł.) 4.881.342,00 zł. 2. § 0020 ? podatek dochodowy od osób prawnych (207,45 % planu, tj. więcej o 214.900,50 zł.) 414.900,50 zł. IX. Dział 758 ? RÓŻNE ROZLICZENIA 1. rozdział 75801 ? część oświatowa subwencji ogólnej (100 % planu) 2. rozdział 75802 ? uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. (100 % planu) 3. rozdział 75803 ? część wyrównawcza subwencji ogólnej (100 % planu) 4. rozdział 75832 ? część równoważąca subwencji ogólnej (100 % planu) 23.909.901,00 zł. 16.673.965,00 zł. 65.769,00 zł. 3.697.002,00 zł. 3.473.165,00 zł.

X.

Dział 801 ? OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.702.280,72 zł. 1. rozdział 80102 ? szkoły podstawowe specjalne 18.928,99 zł. Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim (77,90 % planu, tj. mniej o 5.371,01 zł.) 18.928,99 zł. 1) § 0750 ? dochody z najmu i dzierżawy (100,63% planu, tj. więcej o 30 zł.) 4.830,00 zł. 2) § 0830 ? wpływy z usług (83,89 % planu, tj. mniej o 1.127,84 zł.) 5.872,16 zł. 3) § 0870 ? wpływy ze sprzedaży złomu (72,81 % planu, tj. mniej o 1.631,19 zł.) 4.368,81 zł. 4) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych (57,00 % planu, tj. mniej o 2.579,72 zł.) 3.420,28 zł. 5) § 0970 ? wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu terminowego odprowadzania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (87,55 % planu, tj. mniej o 62,26 zł.) 437,74 zł.

2. rozdział 80120 ? licea ogólnokształcące (99,91 % planu, tj. mniej o 253,79 zł.) 1) § 0750 ? dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (65,75 % planu, tj. mniej o 3.282,49 zł.) a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim 2.350,00 zł. (65,55 % planu, tj. mniej o 1.235,00 zł.) b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim 3.952,51 zł. (65,88 % planu, tj. mniej o 2.047,49 zł.) 2) § 0830 ? wpływy z usług ? (96,38% planu, tj. mniej o 1.340,92 zł.) 35.659,08 zł. II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpływy z tytułu refundacji kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków przez Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Bielsku Podlaskim 3) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.690,75 zł. (76,89 % planu, tj. mniej o 1.109,25 zł.) a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim 2.243,52 zł. (62,32 % planu, tj. mniej o 1.356,48 zł.) b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim 1.447,23 zł. (120,60 % planu, tj. więcej o 247,23 zł.

) 4) § 0970 ? wpływy z różnych dochodów (923,31 % planu, tj. więcej o 7.080,48 zł.) 7.940,48 zł. a) I Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz refundacja PUP 301,00 zł. (83,61 % planu, tj. mniej o 59,00 zł.) b) II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim - wpłaty z tytułu prowizji płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz inne dochody) (69,92 % planu, tj. mniej o 150,41 zł.) 349,59 zł. c) Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim - częściowy zwrot z Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski kosztów wykonania dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego pn. ?Remont i przebudowa dachu II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim? 7.289,89 zł. Budżet Powiatu 236.058,39 zł. 1) § 2310 ? dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii prawosławnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim (99,96% planu, tj. mniej o 1,52 zł.) 3.658,48 zł. Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu: a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski ? 1.834,80 zł. b) Gmina Wiejska Orla ? 1.823,68 zł. 2) § 6420 ? dotacja celowa otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pochodząca z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ?Modernizacja i remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim służących zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej oraz zachowaniu rozwoju języka białoruskiego? (99,32% planu, tj. mniej o 1.600,09 zł.) 232.399,91 zł. 3. rozdział 80130 ? szkoły zawodowe 1) § 0750 ? dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (183,81 % planu, tj. więcej o 14.163,88 zł.) a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 3.885,68 zł. (97,14 % planu, tj. mniej o 114,32 zł.) b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 9.366,36 zł. (99,64 % planu, tj. mniej o 33,64 zł.) 70.774,03 zł. 31.063,88 zł. 289.651,21 zł. 6.302,51 zł.

c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 17.811,84 zł. (508,91 % planu, tj. więcej o 14.311,84 zł.) 2) § 0870 ? wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17.112,00 zł. Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 17.112,00 zł. (dochody ponadplanowe) 3) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych (72,45 % planu, tj. mniej o 2.634,17 zł.) 6.925,83 zł. a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 1.644,28 zł., (32,89 % planu, tj. mniej o 3.355,72 zł.) b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.787,43 zł., (96,12 % planu, tj. mniej o 112,57 zł.) c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 2.294,39 zł., (176,49 % planu, tj. więcej o 994,39 zł.) d) Technikum Nr 2 w Rudce w kwocie 199,73 zł. (55,48 % planu, tj. mniej o 160,27 zł.) 5) § 0970 ? wpływy z różnych dochodów (89,03 % planu, tj. mniej o 159,00 zł.) 1.291,00 zł. a) Zespół Szkół Nr 1 w Bielsku Podlaskim w kwocie 382,00 zł. (50,93 % planu, tj. mniej o 368,00 zł.), b) Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim w kwocie 424,00 zł. (106 % planu, tj. więcej o 24,00 zł.), c) Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim w kwocie 485,00 zł. (161,67 % planu, tj. więcej o 185,00 zł.) Budżet Powiatu (329,70 % planu, tj. więcej o 10.019,32 zł.) 14.381,32 zł. 1) § 2310 ? dotacje celowe otrzymane na utrzymanie doradcy metodycznego religii katolickiej w Zespole Szkół Nr 3 w Bielsku Podlaskim (99,91% planu, tj. mniej o 1,20 zł.) 1.281,80 zł. Gminy, które przekazały dotacje do budżetu powiatu: a) Gmina Wiejska Bielsk Podlaski ? 1.156,00 zł. b) Gmina Wiejska Orla ? 125,80 zł. 2) § 2701 ? środki na realizację programu ?Uczenie się przez całe życie? (Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim), dotyczącego wymiany młodzieży. Projekt realizowany w latach 20072009 jest finansowany ze środków zagranicznych (425,45 % planu, tj. więcej o 10.020,52 zł.) 13.099,52 zł. 4. rozdział 80140 ? centra kształcenia praktycznego 374.626,15 zł. Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim 374.626,15 zł. (101,18 % planu, tj. więcej o 4.356,15 zł.) 1) § 0830 ? sprzedaż ciepła ? 147.136,93 zł., usługi samochodowe i ślusarsko-spawalnicze ? 174.717,87 zł. (100,58% planu, tj. więcej o 1.854,80 zł.) 321.854,80 zł. 2) § 0840 ? sprzedaż wyrobów własnej produkcji (87,35% planu, tj. mniej o 2.545,76 zł.) 17.574,24 zł. 3) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych (142,21% planu, tj. więcej o 907,42 zł.) 3.057,42 zł. 4) § 0970 ? sprzedaż urządzeń, czynsz za garaż, zwrot różnicy podatku VAT między naliczonym i należnym (114,78% planu, tj.

więcej o 4.139,69 zł.) 32.139,69 zł. 5. rozdział 80195 ? pozostała działalność 948.300,34 zł. 1) § 0970 ? II Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim ? środki przydzielone przez Departament Strategii Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie na nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla pracownika II Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim 7.653,10 zł. 2) § 2130 ? dotacja Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 27.604,91 zł. (98,58% planu, tj. mniej o 397,09 zł.)

a) dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu ? zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach ?Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach? - Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim (100% planu) 5.400,00 zł. b) sfinansowanie ? w ramach wdrażania reformy oświaty ? wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (98,20% planu, tj. mniej o 397,09 zł.) 21.676,91 zł. c) sfinansowanie ? w ramach podnoszenia jakości oświaty ? prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100% planu) 528,00 zł. 3) § 6208 ? dotacja rozwojowa stanowiąca dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania pn. ?Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 17 w Bielsku Podlaskim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych?. Zadanie realizowane w latach 2007-2008 (100% planu) 913.042,33 zł. XI. Dział 851 ? OCHRONA ZDROWIA 899.980,00 zł. 1. rozdział 85156 ? składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie odjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 899.980,00 zł. § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (100% planu) 899.980,00 zł. Dział 852 ? POMOC SPOŁECZNA 3.026.626,19 zł. 1. rozdział 85201 ? placówki opiekuńczo-wychowawcze 258,22 zł. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Bielsku Podl. (107,59% planu, tj. więcej o 18,22 zł.) 258,22 zł. § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 258,22 zł. 2. rozdział 85202 ? domy pomocy społecznej 2.963.663,25 zł. Dom Pomocy Społecznej w Brańsku (97,39% planu, tj. mniej o 44.548,43 zł.) 1.664.451,57 zł. a) § 0750 ? dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (100,01 % planu, tj. więcej o 2,99 zł.) 45.002,99 zł. b) § 0830 ? wpływy z usług (dochody z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt) (97,27 % planu, tj. mniej o 45.240,51 zł.) 1.613.759,49 zł. c) § 0870 ? sprzedaż składników majątkowych (więcej o 72,50 zł.) 72,50 zł. d) § 0920 ? odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe wykonanie inwestycji (107,55 % planu, tj. więcej o 347,37 zł.) 4.947,37 zł. e) § 0970 ? prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek (167,31 % planu, tj. więcej o 269,22 zł.) 669,22 zł. Budżet Powiatu (99,82% planu, tj. mniej o 2.334,32 zł.) 1.299.211,68 zł. 1) § 2130 ? dotacja Wojewody Podlaskiego na realizację bieżących zadań własnych (99,88 % planu, tj. mniej o 1.597,00 zł.) 1.291.691,00 zł. Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Brańsku, których pobyt finansowany jest ze środków budżetu państwa. 2) § 2440 ? dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na refundację kosztów wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na nowym miejscu pracy w Domu Pomocy Społecznej w Brańsku (91,07% planu, tj. mniej o 737,32 zł.) 7.520,68 zł.

XII.

3. rozdział 85204 ? rodziny zastępcze 35.532,83 zł. 1) § 2310 ? dotacja celowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu Białegostoku w rodzinie zastępczej znajdującej się na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 3.910,43 zł. 2) § 2320 ? dotacje celowe z powiatów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dziecka z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu bielskiego w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej 31.622,40 zł. a) Rybnik ? 11.858,40 zł. b) Warszawa ? 11.858,40 zł. c) Białystok ? 7.905,60 zł. 4. rozdział 85218 ? Powiatowe centra pomocy rodzinie 19.243,26 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim 19.243,26 zł. (93,25% planu, tj. mniej o 1.392,74 zł.) 1. § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.

785,86 zł. (464,31 % planu, tj. więcej o 2.185,86 zł.) 2. § 0970 ? 2,5% z tytułu realizacji zadań przez Powiat Bielski określonych przez PFRON od środków finansowych liczonych algorytmem ? 16.341,60 zł., prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ? 88 zł., pozostałe ? 27,80 zł.) (82,14 % planu, tj. mniej o 3.578,60 zł.) 16.457,40 zł. 5. rozdział 85295 ? pozostała działalność 7.928,63 zł. § 2110 ? dotacja Wojewody Podlaskiego na na zadania bieżące (100% planu) 7.928,63 zł. Brak wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż w 2009 roku cudzoziemcom nie było udzielane wsparcie w zakresie interwencji kryzysowej. XIII. Dział 853 ? POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 727.165,49 zł. 1. rozdział 85321 ? Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 87.000,00 zł. § 2110 ? dotacja celowa Wojewody Podlaskiego na zadania bieżące 87.000,00 zł. Przyznana dotacja na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności została przekazana w 100% wielkości zaplanowanej. 2. rozdział 85333 ? Powiatowe urzędy pracy 208.064,94 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (148,65% planu, tj. więcej o 1.264,94 zł.) 3.864,94 zł. 1) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 3.685,69 zł. 2) § 0970 ? prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (99,58% planu, tj. mniej o 0,75 zł.) 179,25 zł. Budżet Powiatu (100% planu) 204.200,00 zł. § 2690 ? środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (100% planu) 204.200,00 zł. 3. rozdział 85395 ? Pozostała działalność 432.100,55 zł. Budżet Powiatu (93%, tj. mniej o 32.514,45 zł.) 432.100,55 zł. 1) § 2008 ? dotacje rozwojowe (udział UE) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (92,93% planu, tj. mniej o 31.828,07 zł.): 418.441,93 zł. a) projekt pn. ?Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,81% planu, tj. mniej o 3.443,69 zł.) 104.677,31 zł.

b) projekt pn. ?Służby społeczne ? przyjaciele rodziny? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (93,72% planu, tj. mniej o 10.994,76 zł.) 164.034,24 zł. c) projekt pn. ?Profesjonalny pośrednik i doradca gwarancją jakości usług urzędu? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim (82,48% planu, tj. mniej o 13.365,23 zł.) 62.899,77 zł. d) projekt pn. ?Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (94,69% planu, tj. mniej o 2.582,56 zł.) 46.048,44 zł. e) projekt pn. ?Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponagimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,59% planu, tj. mniej o 1.441,83 zł.) 40.782,17 zł. 2) § 2009 ? dotacje rozwojowe (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących (95,88% planu, tj. mniej o 586,38 zł.): 13.658,62 zł. a) projekt pn. ?Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,31% planu, tj. mniej o 141,50 zł.) 3.694,50 zł. b) projekt pn. ?Służby społeczne ? przyjaciele rodziny? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (92,02% planu, tj. mniej o 98,98 zł.) 1.142,02 zł. c) projekt pn. ?Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość II edycja? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (94,71% planu, tj. mniej o 90,76 zł.) 1.625,24 zł. d) projekt pn. ?Zajęcia pozalekcyjne w szkołach ponagimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne prowadzonych przez Powiat Bielski? realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (96,58% planu, tj. mniej o 255,14 zł.) 7.196,86 zł. 3) § 6208 ? dotacja rozwojowa (udział UE) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ?Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 0,00 zł. 4) § 6209 ? dotacja rozwojowa (udział budżetu państwa) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ?Atrakcyjna szkoła szansą na przyszłość? realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 0,00 zł.

XIV. Dział 854 ? EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 148.893,22 zł. 1. rozdział 85406 ? Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 651,40 zł. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bielsku Podlaskim 651,40 zł. (59,22 %, tj. mniej o 448,60 zł.) 1) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 568,40 zł. (56,84% planu, tj. mniej o 431,60 zł.) 2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (83% planu, tj. mniej o 17,00 zł.) 83,00 zł. 2. rozdział 85410 ? Internaty i bursy szkolne 148.241,82 zł. Bursa Szkolna w Bielsku Podlaskim (5.594,03 % planu, tj. więcej o 145.591,82 zł.) 148.241,82 zł. 1) § 0920 ? odsetki od środków na rachunkach bankowych 1.390,32 zł. (55,61% planu, tj. mniej o 1.109,68 zł.) 2) § 0970 - prowizje płacone przez ZUS i Urząd Skarbowy z tytułu naliczania składek i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (77,33% planu, tj. mniej o 34,00 zł.) 116,00 zł. 3) § 2400 ? wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 146.735,50 zł.

XV.

Dział 926 ? KULTURA FIZYCZNA I SPORT 699.900,00 zł. rozdział 92601 ? Obiekty sportowe 699.900,00 zł. Budżet Powiatu (100 %planu) 699.900,00 zł. 1) § 8510 ? niewykorzystana część wydatków niewygasających 2008 roku, na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"?. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 roku 699.900,00 zł.

§ 1. 2. Źródła dochodów Powiatu Bielskiego

Źródła dochodów ogółem Powiatu Bielskiego finansujących zadania własne jak i zlecone przedstawia tabela nr 2. Tab. 2 Źródła dochodów Powiatu Bielskiego w 2009 roku

Lp.

1

Wyszczególnienie

2

Plan po zmianach

3

Wykonanie

4

Różnica =kol.4-k.3

5

% wykonania planu = kol.4 / kol.3*100

6

A Dochody własne I Udziały we wpływach z podatków, stanowiących dochód budżetu państwa 1 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 1,4 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych II Subwencja ogólna 1 część oświatowa 2 część równoważąca 3 część wyrównawcza 4 uzupełnienie subwencji ogólnej III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu IV. Środki z funduszy celowych pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów V Inne środki określone w odrębnych przepisach VI Dochody własne powiatu sensu stricte 1 dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870) 2 pozostałe dochody, w tym: a wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) b wpływy z różnych opłat (0690) c wpływy z usług (§ 0830) d dochody z odsetek (§ 0900, § 0910, § 0920) e wpływy z różnych dochodów (§ 0970) f dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) g Wpływy nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400) VII Wpływy z różnych rozliczeń B Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami C Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zadania własne i rządowe)

D Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej

38 653 441 5 570 017 5 370 017 200 000 23 909 901 16 673 965 3 473 165 3 697 002 65 769 3 149 033 212 458 226 705 4 879 598 1 132 770 3 746 828 1 200 000 68 000 2 074 900 172 398 100 130 131 400 0 705 729 4 691 780 4 962 652

234 000,00

38 208 428,17 5 296 242,50 4 881 342,00 414 900,50 23 909 901,00 16 673 965,00 3 473 165,00 3 697 002,00 65 769,00 3 147 038,91 211 720,68 226 704,37 4 716 920,71 1 047 424,10 3 669 496,61 1 037 766,50 65 478,20 2 029 492,84 140 426,97 160 201,17 89 395,43 146 735,50 699 900,00 4 630 284,81 4 739 755,10

232 399,91

-439 183,83 -273 774,50 -488 675,00 214 900,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 994,09 -737,32 -0,63 -162 677,29 -85 345,90 -77 331,39 -162 233,50 -2 521,80 -45 407,16 -31 971,03 60 071,17 -42 004,57 146 735,50 -5 829,00 -61 495,19 -222 896,90

-1 600,09

98,85 95,08 90,90 207,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,94 99,65 100,00 96,67 92,47 97,94 86,48 96,29 97,81 81,46 159,99 68,03

99,17 98,69 95,51

99,32

E Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł RAZEM:

2 621 273 51 163 146

2 418 413,49 50 229 281,48

-202 859,51 -933 864,52

92,26 98,17

W wyżej przedstawionej tabeli Nr 2 wyznacznikiem źródła dochodów jest przede wszystkim określony paragraf dochodów. Rozwinięciem niektórych wierszy zawartych w tabeli są przedstawione poniżej zestawienia planowanych i wykonanych dochodów z uwzględnieniem jednostki budżetowej realizującej te dochody: 1) tabl.

Nr 3 ? Ad.pkt.A.VI.1) tabl.2 ? dochody z majątku powiatu (§ 0470, § 0750, § 0770, § 0840, § 0870), 2) tabl. Nr 4 ? Ad.pkt.A.VI.2)a) tabl.2 ? wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420), 3) tabl. Nr 5 ? Ad.pkt.A.VI.2)b) tabl.2 ? wpływy z różnych opłat (§ 0690), 4) tabl. Nr 6 ? Ad.pkt.A.VI.2)c) tabl.2 ? wpływy z usług (§ 0830), 5) tabl. Nr 7 ? Ad.pkt.A.VI.2)d) tabl.2 ? dochody z odsetek (§ 0910, § 0920), 6) tabl. Nr 8 ? Ad.pkt.A.VI.2)e) tabl.2 ? wpływy z różnych dochodów (§ 0970), 7) tabl. Nr 9 ? Ad.pkt.A.VI.2)f) tabl.2 ? dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360), 8) tab. Nr 10 ? Ad.pkt.A.VI.2)g) tab.2 ? wpływy nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych (§ 2400).

Wnioski wynikające z tabeli nr 2 ? Wykonanie dochodów ogółem wg. stanu na dzień 31.12.2009r. było prawidłowe, ponieważ wynosiło ono 98,17 %. Odchylenia od planu widoczne są w samej strukturze dochodów np. wykonanie dochodów własnych stanowiło 98,85% planu, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ? 98,69% planu, dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t. ? 95,51 % planu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł ? 92,26% planu. ? Subwencje ogólne zostały przekazane w kwocie odpowiadającej planowi. ? W 2009 roku wykonanie dochodów powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) było wyższe w stosunku do planu o 488.675 zł., natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyższe o 214.900,50 zł. ? Istotną rolę w budżecie Powiatu pełnią dochody własne wypracowane przez Powiat (nazwane w niniejszej Informacji ?dochodami sensu stricte?). Udział tych dochodów w budżecie Powiatu w stosunku do dochodów ogółem wynosi 9,39%. Wśród dochodów tego typu istotną pozycje stanowią: wpływy z opłaty komunikacyjnej (udział w strukturze tych dochodów ? 22%), dochody z majątku (udział w strukturze tych dochodów ? 22,21%), wpływy z usług (udział w strukturze tych dochodów ? 43,03%). Wykonanie na dzień 31.12.2009r. dochodów własnych Powiatu Bielskiego sensu stricte wynosiło 96,67% planu. W pozycji wpływy z różnych dochodów było ono wyższe niż 100%, a mianowicie 159,99% planu. ? Podlaski Urząd Wojewódzki przekazywał Powiatowi dotacje celowe w terminach zapewniających właściwą realizację zadań zarówno w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych. Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań rządowych na dzień 31.12.2009r. zostały przekazane w wysokości 98,69% przyjętego planu, natomiast na realizację zadań własnych w wysokości 99,94%. Dotacje były przekazywane stosownie do zgłaszanych potrzeb powiatu. Niższe wykonanie dotacji wystąpiło głównie w dziale 010, rozdz. 01005 (Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa). Otrzymana dotacja była niższa o kwotę 38.081 zł. Niższe wykonanie dotacji wystąpiło również w następujących działach i rozdziałach: dział 754, rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej), dział 710, rozdział 71014 (Opracowania geodezyjne i kartograficzne), dział 750, rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie). Niewykonanie dotacji wyniosło łącznie 63.489,28 zł. ? Dotacje realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w 95,51 %, tj. mniej o 222.896,90 zł. Niższe wykonanie dotacji związane jest głównie z końcowym rozliczeniem zadań w zakresie: inwestycji i remontów drogowych ? mniej o 222.364,83 zł. ? W 2009r. wykonanie zaplanowanych środków zagranicznych wyniosło 92,26 %, w odniesieniu do planu tj. mniej o kwotę 202.859,51 zł. Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez Powiat Bielski z uwzględnieniem otrzymanych dochodów przedstawia tabela nr 14.

B. W Y D A T K I

Roczny plan wydatków w budżecie powiatu po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosił 54.471.218 zł. natomiast faktyczne jego wykonanie wg stanu na 31.12.2009r ukształtowało się na poziomie 51.284.534,83 zł. tj. 94,15 % planowanych wydatków ogółem. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 98,28 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 94,24 % wielkości planowanej. Obsługa długu została wykonana w wysokości 336.302,20 zł, co stanowi 33,03 % planu. W 2009r wydatki w tym zakresie dotyczyły płatności prowizji, odsetek od kredytu zaciągniętego r-ku bieżącym , na sfinansowanie deficytu 2009r., oraz odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich . Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w 2009r. z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków, działów, rozdziałów, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały planowane i wykonane wydatki zostały przedstawione w szczegółowości do: działów i rozdziałów, w tym z wyodrębnieniem: ? wydatków bieżących (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące, dotacje, obsługa długu, poręczenia i gwarancje), ? wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków w wyżej wymienionych grupach w odniesieniu do planu po zmianach było następujące: 1. wydatki bieżące ? 94,87% planu po zmianach, z tego: a) wynagrodzenia ? 98,31% planu po zmianach, b) pochodne od wynagrodzeń ? 98,05% planu po zmianach, c) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) ? 94,24% planu po zmianach, d) dotacje ? 75,15% planu po zmianach, e) obsługa długu ? 33,03% planu po zmianach. f) wydatki majątkowe ? 92,17% planu po zmianach. Struktura wykonanych wydatków w wyżej wymienionych grupach w stosunku do wykonanych wydatków ogółem była następująca: 1. wydatki bieżące ? 73,83% wydatków ogółem, z tego: a) wynagrodzenia ? 42,78% planu po zmianach, b) pochodne od wynagrodzeń ?6,44% planu po zmianach, c) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) ? 22,72 % wydatków ogółem, d) dotacje ? 1,24 % wydatków ogółem, e) obsługa długu ? 0,66 % wydatków ogółem, 2. wydatki majątkowe ? 26,17% wydatków ogółem.

§ 1. Wykonanie wydatków Powiatu Bielskiego w 2009 roku oraz specyfikacja źródeł ich finansowania

§ 1.1. Wydatki na zadania własne

Powiat Bielski realizując zadania własne korzysta z różnych źródeł finansowych. W tabeli Nr 11 zostały przedstawione planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu finansowane ze środków celowych oraz dochodów własnych powiatu i kredytu bankowego.

Tab. Nr 11 Planowane i wykonane wydatki na zadania własne powiatu wg stanu na dzień 31.12.2009r finansowane z różnych źródeł

w złotych

Lp 1 I.

Źródła finansowania wydatków na zadania własne powiatu 2 ŚRODKI CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU

DOCHODY Plan po Wykonanie zmianach 3 4 10 239 079 9 810 740,65

WYDATKI Plan po Wykonanie zmianach 5 6 11 762 363 11 226 423,16

Różnica 7=k.6-k4 1 415 682,51

Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z 1 wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, wynikające z porozumień z organami administracji rządowej Wydatki finansowane dotacjami celowymi wynikającymi z porozumień z innymi j.s.t. Środki pomocowe do realizacji projektów ze środków zagranicznych w 2009r., z tego środki zagraniczne środki krajowe (dotacje z budżetu państwa) środki własne powiatu Dotacje celowe z funduszy celowych (PFRON, Fundusz Pracy) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (ARiMR)

3 149 033

3 147 038,91

3 149 033

3 147 038,91

0,00

2

234 000

232 399,91

234 000

232 399,91

0,00

3

4 942 652

4 719 905,53

4 906 174

4 571 130,67

-148 774,86

4 a) b) c) 5

1 708 231 1 693 442 14 789

1 505 371,16 1 491 228,28 14 142,88

3 267 993 1 713 323 14 770 1 539 900

3 069 828,53 1 681 199,59 14 169,04 1 374 459,90 211 720,68

1 564 457,37 189 971,31 26,16

212 458

211 720,68

212 458

0,00

6

226 705

226 704,37

226 705

226 704,37

0,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ II (obce źródła finansowania np. Dotacja z budżetu państwa oraz z innych jst, środki własne powiatu) ŚRODKI CELOWE FINANSUJĄCE ZADANIA III. WŁASNE POWIATU I ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (PKT,I+ PKT.II) DOCHODY I WYDATKI IV OGÓŁEM WG.STANU NA 31.12.2009r. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU FINANSOWANE DOCHODAMI V WŁASNYMI POWIATU, POŻYCZKAMI I KREDYTAMI( PKT.IV-PKT.III)

4 711 780

4 650 134,38

4 802 618

4 737 992,39

87 858,01

14 950 859

14 460 875,03

16 564 981

15 964 415,55

1 503 540,52

51 163 146

50 229 281,48

54 471 218

51 284 534,83

1 055 253,35

36 212 287

35 768 406,45

37 906 237

35 320 119,28

-448 287,17

Tab. Nr 12 Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na 31.12.2009r.

w złotych

Lp

Dz.

Rozdz.

grupa wydatków 4

Dochody wykonane 5

Plan wydatków po zmianach 6

Wykonanie wydatków 7

1 I 1

2

3

% wykonania Różnica =kol. 7planu = 6 kol.7/kol.6* 100% 8 9

Cel dotacji

10 Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 12.

Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków zagranicznych 750 75071 wydatki bieżące wydatki bieżące i majątkowe wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące 484,26 525,00 484,26 -40,74 Dotacja na realizację projektu pn.

Zielona linia - Centrum Informacyjno 92,24 Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim Dotacja na realizację projektu pn. ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ 96,31 NA PRZYSZŁOŚĆ. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim Dotacja na realizację projektu pn. Służby społeczne - przyjaciele rodzin. 94,13 Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim Dotacja na realizację projektu"Zajęcia pozalekcyjne w szkołach 96,58 ponadgimnazjalnych" Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim. Dotacja na realizację projektu pn. ATRAKCYJNA SZKOŁA SZANSĄ 94,71 NA PRZYSZŁOŚĆ. II edycja. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim 95,93

§ 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

2

853

85395

3 694,50

3 836,00

3 694,50

-141,50

3

853

85395

1 142,02

1 241,00

1 168,18

-72,82

4

853

85395

7 196,86

7 452,00

7 196,86

-255,14

5

853

85395

1 625,24 14 142,88

1 716,00 14 770,00

1 625,24 14 169,04

-90,76 -600,96

Razem II.

Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, z wyłączeniem partycypacji w realizacji projektów ze środków zagranicznych dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. ?Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008- 2011? - na 100,00 zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu ? Sielc ? do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień ? Rudka ? Boćki (I Etap) w kwocie 1.177.347 zł i zadanie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki ? Orla w kwocie 650.396 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty-wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za 98,20 przeprowadzenie (pozatygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego i poprawkowego egzaminu maturalnego w 2009r.

1

600

60014

wydatki majątkowe

1 827 743,00

1 827 743,00

1 827 743,00

0,00

2.

801

80195

wydatki bieżące

21 676,91

22 074,00

21 676,91

-397,09

Lp

Dz.

Rozdz.

grupa wydatków 4 wydatki bieżące

Dochody wykonane 5

Plan wydatków po zmianach 6

Wykonanie wydatków 7

1 3.

2 801

3 80195

4.

801

80195

wydatki bieżące wydatki bieżące -

10 dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn"Monitoring wizyjny w Wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa, na realizację projektów ze środków zagranicznych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 100,00 szkołach i placówkach " Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim. dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i 528,00 528,00 528,00 0,00 100,00 egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zadanie rea;lizowane przez Starostwo Powiatowe. 1 291 691,00 3 147 038,91 3 161 181,79 1 293 288,00 3 149 033,00 3 163 803,00 1 291 691,00 3 147 038,91 3 161 207,95 -1 597,00 -1 994,09 -2 595,05 99,88 Dotacja na bieżące utrzymanie DPS w Brańsku 99,94 99,92

% wykonania Różnica =kol. 7planu = 6 kol.7/kol.6* 100% 8 9

Cel dotacji

Wykorzystanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 12.

§ 1.1.1. Wydatki na zadania własne realizowane ze środków budżetu państwa

5.

852

85202

Razem Ogółem

Dotacje wyszczególnione w pkt. I zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów z udziałem środków UE oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Dotacja celowa w II pkt: w zakresie dróg powiatowych została wykorzystana celowo zgodnie z przeznaczeniem,dotacja w oświacie została wykorzystana do wysokości faktycznie przepracowanych godzin pracy w zakresie ustnego egzaminu maturalnego, dotacja na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Brańsku została przekazana stosownie do ilości pensjonariuszy i wykorzystana zgodnie z otrzymanymi środkami. .

§ 1.1.2. Realizacja zadań własnych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat Bielski z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Przekazywanie dotacji wynikających z porozumień przez jednostki samorządu terytorialnego następowało zgodnie z zawartymi porozumieniami wg potrzeb wynikających z realizacji zadań. Przekazywanie dotacji z budżetu Powiatu Bielskiego innym samorządom, dotyczących realizowanych przez te jednostki zadań własnych Powiatu Bielskiego, następuje zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dotacje te finansują zadania z zakresu opieki społecznej odnoszącej się do mieszkańców naszego powiatu (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, rehabilitacja w warsztatach terapii zajęciowej). Opis zadań finansowanych z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej oraz z dotacji przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 13.

Tab. Nr 13. Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji innych jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej oraz dotacje przekazane z budżetu Powiatu Bielskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego w.g stanu na 31.12.2009r

w złotych WYDATKI § wydatków DOCHODY wykonane % wykonania Cel Plan po Różnica =kol. 7Wykonanie planu = zmianach 6 kol.7/kol.6* 100% 6 7 8 9 10 Wydatki finansowane przy współudziale dotacji celowych otrzymanych z innych j.s.t. i organów administracji rządowej 4 835 492,00 662 255,00 97 500,00 108 550,00 342 000,00 25 681,00 46 274,00 42 250,00 4 173 237,00 4 500 835,66 636 259,92 96 317,20 104 566,96 321 665,16 25 680,46 46 274,41 41 755,73 3 864 575,74 -334 656,34 -25 995,08 -1 182,80 -3 983,04 -20 334,84 -0,54 0,41 -494,27 -308 661,26 0,00 93,08 96,07 98,79 96,33 94,05 100,00 100,00 98,83 92,60 Dotacja celowa z Gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn.,?Dokumentacja prawno - techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1685B Dydule ? Kruhłe?. Zadanie zrealizowane w 2009 roku w ramach wydatków niewygasających 2008 roku. dotacja celowa z Gminy Boćki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka ? Boćki dotacja celowa z Gminy Brańsk na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka ? Boćki dotacja celowa z Gminy Rudka na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa układu komunikacyjnego droga Nr 1704B od granicy powiatu - Sielc - do drogi Nr 1697B i droga Nr 1697B Mień - Rudka ? Boćki przebudowa drogi powiatowej Nr 1592B Wyszki- Merzwin-Olędzkie.Gmina Brańsk-87 532,09, Gmina Wyszki 605 703,56 dotacja celowa z Gminy Orla na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680B Spiczki - Orla Wydatki finansowane dotacjami: dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1678B - odcinek Orla ? Mikłasze dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1670B - odcinek Orla ? Krywiatycze dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1654B - ulica Bielska w Orli dotacja Gminy Wyszki na remont chodnika w Wyszkach (droga Nr 1582B- ul.Piórkowska) dotacja Gminy Wyszki na remont drogi powiatowej Nr 1567B -Kamienny Dwór dotacja Gminy Orla na remont drogi powiatowej Nr 1670B - Orla-Krywiatycze ul.Wyzwolenia

Lp. Dz. Rozdz.

1 I

2

3

4

5

1. 600 60014 razem 1) 2) 3) 4) 5) 6) razem 7)

4270 4270 4270 4270 4270 4270 4270 6050

4 649 605,17 636 259,92 96 317,20 104 566,96 321 665,16 25 680,46 46 274,41 41 755,73 4 013 345,25 36 478,00

8)

6050

231 409,87

242 500,00

231 409,87

-11 090,13

95,43

9)

6050

223 517,09

244 868,00

223 517,09

-21 350,91

91,28

10)

6050

88 716,12

92 354,00

88 716,12

-3 637,88

96,06

11) 12)

6059 6050

693 235,65 341 275,08

737 685,00 377 500,00

693 235,65 341 275,08

-44 449,35 -36 224,92

93,97 90,40

WYDATKI § wydatków DOCHODY wykonane % wykonania Różnica =kol. 7planu = 6 kol.7/kol.6* 100% 8 9 -19 284,36 -1 608,03 -11 747,25 -1 747,05 -7 939,27 -13 868,83 -28 250,21 -12 880,27 -32 960,00 -30 200,00 -13 200,00 0,00 -2 691,89 -10 070,80 -5 460,11 79,26 99,43 97,33 99,60 97,97 92,07 71,75 80,92 52,91 39,60 62,29 100,00 97,76 63,38 78,16

Lp. Dz. Rozdz.

Plan po zmianach 6 93 000,00 280 500,00 440 000,00 438 000,00 391 000,00 175 000,00 100 000,00 67 500,00 70 000,00 50 000,00 35 000,00 165 830,00 120 000,00 27 500,00 25 000,00

Cel

Wykonanie

1 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27)

2

3

4 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050 6050

5 73 715,64 391 183,48 428 252,75 436 252,95 383 060,73 161 131,17 71 749,79 54 619,73
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.99.11

  uchwała nr 10/48/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5534

  uchwała nr 290/2012 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2011 rok,sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2011 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2011 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.74

  uchwała nr XXIII/171/09 Rady Powiatu Bielskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 234/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  uchwała nr XXXI/156/10 Rady Gminy Puńsk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  uchwała nr XXXIII/137/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.