Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

Tytuł:

zarządzenie nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-06-14
Organ wydający:Wójt Gminy Gródek
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 132 pozycja: 1786
Hasła:Budżet sprawozdania

Zarządzenie Nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 r. Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, 2002 r. Nr 113, poz. 984 , 2003 r. Nr 149, poz. 1454, 2004 r. Nr 273, poz. 2703, 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, 2009 r. Nr 157, poz. 1241), zarządza się, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 obejmujące: 1) Zestawienie z wykonania planu dochodów - zgodnie z Załącznikiem Nr 1, 2) Zestawienie z wykonania planu wydatków - zgodnie z Załącznikiem Nr 2, 3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu zadań  administracji rządowej zleconych bądź powierzonych gminie ? zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Część opisową  do informacji wraz z informacją  w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy Ordynacja podatkowa - zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5) Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych ? zgodnie z załącznikiem Nr 5, 6) Prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r. ? zgodnie z załącznikiem Nr 6, 7) Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ? zgodnie z załącznikiem Nr 7, 8) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy ? zgodnie z załącznikiem Nr 8, 9) Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  wykonywanych na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym powierzonych do realizacji gminie ? zgodnie z załącznikiem Nr 9, 10) Sprawozdanie za 2009 r. z rozliczenia dotacji przedmiotowej i dotacji celowych udzielonych dla zakładu budżetowego ? zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11) Rozliczenie dotacji podmiotowych udzielonych dla instytucji kultury i niepublicznych jednostek systemu oświaty ? zgodnie z załącznikiem Nr 11, 12) Sprawozdanie z wykonania kwot dotacji celowych udzielonych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych ? zgodnie z załącznikiem Nr 12, 13) Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? zgodnie z załącznikiem Nr 13, 14) Dotacje i pomoc finansowa gminy dla innych jednostek sektora finansów publicznych ? zgodnie z załącznikiem Nr 14. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia: ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. Strona 1 / 86 1) Radzie Gminy Gródek,

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia: 1) Radzie Gminy Gródek, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW 

Dochody bieżące - Własne Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 010         2 010 01010      020 02001   3     Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 5 0,00 0,00     5 500,00 5 500,00 5 500,00 6 1 405,00 1 405,00 832,00 573,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 7 1 671,72 1 671,72 890,73 780,99 5 215,84 5 215,84 5 215,84 8 118,98 118,98 107,06 136,30 94,83 94,83 94,83 Plan po zmianach Dochody wykonane % wykonania

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów     Leśnictwo Gospodarka leśna

020     

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze

600              

600 60014  

   

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

0,00 0,00  

2 666,00 1 870,00 1 870,00

2 666,61 1 870,26 1 870,26

100,02 100,01 100,01

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

60095     

 

Pozostała działalność

0,00     129 526,00 129 526,00 20 000,00

796,00 796,00   166 771,00 166 771,00 18 490,00

796,35 796,01 0,34 169 393,14 169 393,14 19 126,60

100,04 100,00   101,57 101,57 103,44

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki     Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700            

700 70005      

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

   0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.       samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw       0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu    

10 000,00

1 792,00

1 791,50

99,97 Strona 2 / 86

99 526,00

106 000,00

107 726,84

101,63

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW 

Dochody bieżące - Własne Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 010         2 010 01010      020 02001   3     Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 5 0,00 0,00     5 500,00 5 500,00 5 500,00 6 1 405,00 1 405,00 832,00 573,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 7 1 671,72 1 671,72 890,73 780,99 5 215,84 5 215,84 5 215,84 8 118,98 118,98 107,06 136,30 94,83 94,83 94,83 Plan po zmianach Dochody wykonane % wykonania

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów     Leśnictwo Gospodarka leśna

020     

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze

600              

600 60014  

   

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

0,00 0,00  

2 666,00 1 870,00 1 870,00

2 666,61 1 870,26 1 870,26

100,02 100,01 100,01

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

60095     

 

Pozostała działalność

0,00     129 526,00 129 526,00 20 000,00

796,00 796,00   166 771,00 166 771,00 18 490,00

796,35 796,01 0,34 169 393,14 169 393,14 19 126,60

100,04 100,00   101,57 101,57 103,44

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki     Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700                    

700 70005                 

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług

10 000,00

1 792,00

1 791,50

99,97

99 526,00

106 000,00

107 726,84

101,63

      7 900,00

21 849,00 640,00 18 000,00 1 674,00

22 429,91 719,40 17 598,89 1 729,28

102,66 112,41 Strona 3 / 86 97,77 103,30

0920 Pozostałe odsetki ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. 0970 Wpływy z różnych dochodów 750 750   Administracja publiczna

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 750            750 75023             Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

      7 900,00 7 900,00 7 500,00   400,00

21 849,00 640,00 18 000,00 1 674,00 1 674,00 1 000,00 340,00 334,00

22 429,91 719,40 17 598,89 1 729,28 1 729,28 1 000,00 381,03 348,25

102,66 112,41 97,77 103,30 103,30 100,00 112,07 104,27

0690 Wpływy z różnych opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

756

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 312 761,00

4 945 882,00

4 915 338,14

99,38

                                                                               

75601     

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

500,00 500,00

620,00 585,00

1 545,20 1 509,80

249,23 258,09

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

  2 323 357,00

35,00 1 752 812,00

35,40 1 748 831,50

101,14 99,77

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób  prawnych i innych jednostek organizacyjnych

             

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 669 000,00 40 915,00 596 442,00 17 000,00   1 463 909,00

1 160 555,00 63 795,00 507 442,00 17 642,00 3 378,00 1 691 730,00

1 155 687,50 36 754,00 533 750,00 17 642,00 4 998,00 1 734 570,90

99,58 57,61 105,18 100,00 147,96 102,53

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków  i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

                      

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 016 000,00 240 809,00 60 000,00 32 000,00 11 100,00 18 000,00 86 000,00   86 390,00

1 196 000,00 229 966,00 61 000,00 79 230,00 11 100,00 16 000,00 98 377,00 57,00 94 614,00

1 200 802,47 230 990,16 61 722,85 85 210,36 12 096,90 15 742,00 127 933,00 73,16 94 649,76

100,40 100,45 101,19 107,55 108,98 98,39 130,04 128,35 100,04

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

    

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

26 390,00 60 000,00 1 416 105,00

24 000,00 70 614,00 1 363 406,00

24 036,00 70 613,76 1 292 382,07

100,15 100,00

Strona 4 / 86 94,79

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. 75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa

  75621

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

60 000,00 1 416 105,00

70 614,00 1 363 406,00

70 613,76 1 292 382,07

100,00 94,79

     75647      758      801                                                      80113      80148      80110      80104               758 75814   801 80101     

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1 401 105,00 15 000,00 22 500,00 2 500,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 7 000,00 0,00     0,00          

1 348 406,00 15 000,00 42 700,00 4 800,00 37 900,00 39 500,00 39 500,00 39 500,00 278 127,00 524,00 521,00 3,00 216 597,00 17 000,00 20 000,00 9,00 588,00 179 000,00

1 273 563,00 18 819,07 43 358,71 4 918,40 38 440,31 40 637,06 40 637,06 40 637,06 289 010,32 523,09 520,08 3,01 228 403,01 22 084,46 28 612,03 15,34 588,00 177 103,18

94,45 125,46 101,54 102,47 101,43 102,88 102,88 102,88 103,91 99,83 99,82 100,33 105,45 129,91 143,06 170,44 100,00 98,94

0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat     Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe

0920 Pozostałe odsetki     Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki   Przedszkola

0690 Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków  obrotowych   Gimnazja

0,00  

203,00 200,00

210,81 200,00

103,85 100,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów  o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki   Dowożenie uczniów do szkół

  7 000,00 7 000,00   0,00    

3,00 6 003,00 6 000,00 3,00 54 800,00 35 000,00 19 800,00

10,81 5 339,25 5 336,92 2,33 54 534,16 34 918,00 19 616,16

360,33 88,94 88,95 77,67 99,51 99,77 99,07

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki   Stołówki szkolne

0830 Wpływy z usług 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków  obrotowych

852         

852 85212

   

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego

19 000,00 4 000,00

36 870,00 7 476,00

38 810,57 7 589,90

105,26 101,52

     2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.       z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4 000,00

7 476,00

7 589,90

101,52 Strona 5 / 86

                      85228      85295   900                                 90019     90017   90005   900 90002   85219    

z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki pomocy społecznej 0,00   15 000,00 15 000,00   0,00   20 000,00 0,00   30,00 30,00 17 002,00 17 000,00 2,00 12 362,00 12 362,00 143 853,00 185,00 185,00 40,62 40,62 18 843,57 18 842,40 1,17 12 336,48 12 336,48 143 852,38 185,00 185,00 135,40 135,40 110,83 110,84 58,50 99,79 99,79 100,00 100,00 100,00 4 000,00 7 476,00 7 589,90 101,52

0920 Pozostałe odsetki   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki   Pozostała działalność

0970 Wpływy z różnych dochodów     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00   0,00  

425,00 425,00 23 746,00 23 746,00

425,10 425,10 23 746,94 23 746,94

100,02 100,02 100,00 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów   Zakłady gospodarki komunalnej

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

20 000,00

9 159,00

9 158,40

99,99

  90095     

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   Pozostała działalność

20 000,00 0,00     razem: 5 521 687,00

9 159,00 110 338,00 58,00 110 280,00 5 622 248,00

9 158,40 110 336,94 57,55 110 279,39 5 608 325,06

99,99 100,00 99,22 100,00 99,75

0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe - Własne Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 700         2   70005      3     Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 5 565 500,00 565 500,00   6 759 555,00 759 555,00 4 895,00 7 759 553,11 759 553,11 4 894,65 8 100,00 100,00 99,99 Plan po zmianach Dochody wykonane % wykonania

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo  własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

565 500,00

754 660,00

754 658,46

100,00

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. 900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 000,00 9 000,00

3 137,00 3 137,00

3 552,30 3 552,30

Strona 6 / 86 113,24

  

90095

 

Pozostała działalność

113,24

użytkowania wieczystego nieruchomości 900        90095       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 9 000,00 9 000,00 9 000,00 razem: Dochody własne razem (bieżące i majątkowe): 574 500,00 6 096 187,00  3 137,00 3 137,00 3 137,00 762 692,00 3 552,30 3 552,30 3 552,30 763 105,41 113,24 113,24 113,24 100,05 99,79

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

6 384 940,00  6 371 430,47 

Dochody bieżące - Porozumienia z jst  Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 600      2 600 60014   3     Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 4 5 39 000,00 39 000,00 39 000,00 Plan po zmianach 6 79 000,00 79 000,00 79 000,00 Dochody wykonane 7 78 987,36 78 987,36 78 987,36 % wykonania 8 99,98 99,98 99,98

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody bieżące własne - dotacje, subwencje i inne źródła Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 750      2 750 75011   3     Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4 5 0,00 0,00   Plan po zmianach 6 147,00 147,00 147,00 Dochody wykonane 7 147,00 147,00 147,00 % wykonania 8 100,00 100,00 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

754     

754 75412  

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne

0,00 0,00  

8 973,00 8 973,00 8 973,00

8 973,00 8 973,00 8 973,00

100,00 100,00 100,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

758                 

758 75801

   

Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 432 303,00 3 410 102,00

4 513 795,00 3 491 594,00

4 513 795,00 3 491 594,00

100,00 100,00

  75807   75831  

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 410 102,00 969 772,00 969 772,00 52 429,00 52 429,00 0,00 0,00  

3 491 594,00 969 772,00 969 772,00 52 429,00 52 429,00 31 134,00 11 983,00 11 983,00

3 491 594,00 969 772,00 969 772,00 52 429,00 52 429,00 31 131,77 11 981,00 11 981,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 99,98 99,98

Strona 7 / 86

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa     Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

801      

801 80101  

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.    własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

80195

 

Pozostała działalność

0,00

19 151,00

19 150,77

100,00

          

80101  

 

Szkoły podstawowe

0,00  

11 983,00 11 983,00

11 981,00 11 981,00

99,98 99,98

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

80195  

 

Pozostała działalność

0,00  

19 151,00 19 151,00

19 150,77 19 150,77

100,00 100,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

852                       

852 85213

   

Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

468 000,00 0,00

591 778,00 5 160,00

578 841,06 4 881,03

97,81 94,59

 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

5 160,00

4 881,03

94,59

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

266 000,00

334 823,00

323 471,37

96,61

 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

266 000,00

334 823,00

323 471,37

96,61

85219  

 

Ośrodki pomocy społecznej

105 000,00 105 000,00

112 095,00 112 095,00

112 095,00 112 095,00

100,00 100,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85295  

 

Pozostała działalność

97 000,00 97 000,00

139 700,00 139 700,00

138 393,66 138 393,66

99,06 99,06

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

853           

  85395        

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność

0,00 0,00  

139 854,00 139 854,00 99 441,00

135 401,88 135 401,88 95 213,48

96,82 96,82 95,75

2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej  Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej  Polityki Rolnej 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań  bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

5 249,00

5 025,16

95,74

 

35 164,00

35 163,24

100,00

854    

  85415  

   

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów

0,00 0,00  

91 899,00 91 899,00 91 899,00

88 077,00 88 077,00 88 077,00

95,84 95,84 95,84

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) razem:

4 900 303,00

5 377 580,00 5 356 366,71

99,61

Dochody bieżące - Zadania zlecone Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 2 3 4 5 0,00 0,00 Plan po zmianach 6 265 200,00 265 200,00 Dochody wykonane 7 % wykonania 8

ID: 010 VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. 010   Rolnictwo i łowiectwo

265 198,78 Strona 8 / 86 100,00 265 198,78 100,00

 

01095

 

Pozostała działalność

1 010    

2 010 01095  

3     Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

4

5 0,00 0,00  

6 265 200,00 265 200,00 265 200,00

7 265 198,78 265 198,78 265 198,78

8 100,00 100,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

750    

750 75011  

   

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

76 000,00 76 000,00 76 000,00

76 000,00 76 000,00 76 000,00

76 000,00 76 000,00 76 000,00

100,00 100,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

751

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 009,00

16 993,00

16 989,80

99,98

          

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 009,00

1 009,00

1 007,92

99,89

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 009,00

1 009,00

1 007,92

99,89

75113  

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00  

15 984,00 15 984,00

15 981,88 15 981,88

99,99 99,99

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

852                 

852 85212

   

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 647 000,00 1 500 000,00

1 419 376,00 1 323 461,00

1 416 399,26 1 320 930,80

99,79 99,81

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 500 000,00

1 323 461,00

1 320 930,80

99,81

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre  świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

14 000,00

9 308,00

9 128,57

98,07

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 000,00

9 308,00

9 128,57

98,07

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

133 000,00

86 607,00

86 339,89

99,69

 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem:

133 000,00

86 607,00

86 339,89

99,69

1 724 009,00 6 663 312,00 

1 777 569,00 1 774 587,84

99,83

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.

Dochody bieżące razem: Dochody majątkowe - dotacje i inne źródła

Strona 9 / 86 7 234 149,00  7 209 941,91  99,67

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem: Dochody bieżące razem: Dochody majątkowe - dotacje i inne źródła Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan według układu wykonawczego 1 010      2   01010   3     Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 5 432 428,00 432 428,00 432 428,00 Plan po zmianach 6 6 750,00 6 750,00 6 750,00 Dochody wykonane 7 0,00 0,00   % wykonania 8 0,00 0,00 0,00 1 724 009,00 6 663 312,00  1 777 569,00 1 774 587,84 7 234 149,00  7 209 941,91  99,83 99,67

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

600           

  60016   60095  

   

Transport i łączność Drogi publiczne gminne

183 692,00 183 692,00 183 692,00 0,00   933 327,00 933 327,00 933 327,00 0,00   761 479,00 761 479,00 761 479,00 0,00  

184 118,00 0,00   184 118,00 184 118,00 532 669,00 0,00   532 669,00 532 669,00 364 942,00 0,00 0,00 364 942,00 364 942,00

0,00 0,00   0,00   49 975,91 0,00   49 975,91 49 975,91 364 941,43 0,00   364 941,43 364 941,43

0,00     0,00 0,00 9,38     9,38 9,38 100,00     100,00 100,00

6208 Dotacje rozwojowe   Pozostała działalność

6208 Dotacje rozwojowe     Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

801           

  80101   80195  

6208 Dotacje rozwojowe   Pozostała działalność

6208 Dotacje rozwojowe     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921           

  92109   92195  

6208 Dotacje rozwojowe   Pozostała działalność

6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

926        

  92601     

   

Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe

666 000,00 666 000,00 333 000,00

660 000,00 660 000,00 333 000,00

660 000,00 660 000,00 333 000,00

100,00 100,00 100,00

6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) razem:

333 000,00

327 000,00

327 000,00

100,00

2 976 926,00 9 640 238,00 

1 748 479,00 1 074 917,34 8 982 628,00  8 284 859,25 

61,48 92,23

Razem dochody z porozumień z jst, dotacji, subwencji i innych źródeł  zewnętrznych

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. Ogół em dochody:

15 736 425,00

15 367 568,00

Strona 10 / 86 14 656 289,72 95,37

zewnętrznych Ogół em dochody: 15 736 425,00 15 367 568,00 14 656 289,72 95,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW 

Rodzaj zadania - Porozumienia z jst  Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Plan według układu wykonawczego Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 600                        60014            6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095     Pozostała działalność 854,00 854,00 854,00 854,00 776,93 776,93 90,98 90,98 1 850 000,00 823 019,00 803 019,00 97,57      Transport i łączność  Drogi publiczne powiatowe 1 889 854,00 1 889 000,00 6 000,00   33 000,00 917 152,00 916 298,00 6 584,00 50 996,00 35 699,00 897 061,79 896 284,86 6 584,00 50 996,00 35 685,86 97,81 97,82 100,00 100,00 99,96

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

Rodzaj zadania - Własne Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Plan według układu wykonawczego Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010                        01030    01010               6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   Izby rolnicze 432 428,00 432 428,00 6 000,00 6 000,00 6 750,00 13 990,00 6 200,00 6 200,00 6 750,00 13 990,00 6 003,90 100,00 100,00 96,84      Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 175 856,00 1 169 856,00 4 000,00 1 000,00 300 000,00 61 940,00 55 740,00 2 000,00 10 000,00 23 000,00 59 039,57 53 035,67 500,00 9 842,81 21 952,86 95,32 95,15 25,00 98,43 95,45

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

  2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. uzyskanych wpływów z podatku rolnego 020       L eśnictwo

6 003,90 96,84 Strona 11 / 86 258,00 100,00

500,00

258,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 242/10 Wójta Gminy Gródek z dnia 17 marca 2010 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW 

Rodzaj zadania - Porozumienia z jst  Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Plan według układu wykonawczego Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 600                        60014            6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60095     Pozostała działalność 854,00 854,00 854,00 854,00 776,93 776,93 90,98 90,98 1 850 000,00 823 019,00 803 019,00 97,57      Transport i łączność  Drogi publiczne powiatowe 1 889 854,00 1 889 000,00 6 000,00   33 000,00 917 152,00 916 298,00 6 584,00 50 996,00 35 699,00 897 061,79 896 284,86 6 584,00 50 996,00 35 685,86 97,81 97,82 100,00 100,00 99,96

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  

Rodzaj zadania - Własne Dział  Rozdział  Paragraf Treść  Plan według układu wykonawczego Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 010                        01030      01010               6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   Izby rolnicze 432 428,00 432 428,00 6 000,00 6 000,00 6 750,00 13 990,00 6 200,00 6 200,00 6 750,00 13 990,00 6 003,90 6 003,90 100,00 100,00 96,84 96,84      Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 175 856,00 1 169 856,00 4 000,00 1 000,00 300 000,00 61 940,00 55 740,00 2 000,00 10 000,00 23 000,00 59 039,57 53 035,67 500,00 9 842,81 21 952,86 95,32 95,15 25,00 98,43 95,45

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

020   

   02001

    

L eśnictwo Gospodarka leśna

500,00 500,00 500,00

258,00 258,00 258,00

258,00 258,00

100,00 100,00

  ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.   4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600       Transport i łączność 

Strona 12 / 86 258,00 100,00

1 273 754,00

1 208

408 204,88

33,77

    

02001  

 

Gospodarka leśna

500,00 500,00

258,00 258,00

258,00 258,00

100,00 100,00

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

600

  

  

Transport i łączność 

1 273 754,00

1 208 874,00

408 204,88

33,77

                                                    

60004   60016                    

 

Lokalny transport zbiorowy

0,00   1 267 754,00 41 870,00 62 000,00 106 500,00   690 000,00 183 692,00 183 692,00 0,00   6 000,00   6 000,00  

10 000,00 10 000,00 780 785,00 25 000,00 20 000,00 148 594,00 8 222,00 578 969,00     40 501,00 40 501,00 377 588,00 671,00 155,00 1 462,00

8 726,86 8 726,86 359 476,19 18 767,49 16 592,00 129 566,80 8 221,88 186 328,02 0,00 0,00 30 652,04 30 652,04 9 349,79 671,00 155,00 1 462,00

87,27 87,27 46,04 75,07 82,96 87,20 100,00 32,18

4300 Zakup usług pozostałych   Drogi publiczne gminne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60017   60095              

 

Drogi wewnętrzne

75,68 75,68 2,48 100,00 100,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych   Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

    185 500,00 185 500,00 53 000,00 12 500,00 15 500,00 4 000,00 10 500,00 1 000,00

184 118,00 191 182,00 151 450,00 151 450,00 13 320,00 13 000,00 40 000,00   25 500,00 1 500,00

0,00 7 061,79 100 721,03 100 721,03 7 320,00 9 991,14 36 478,16 0,00 18 422,07 852,03

  3,69  66,50 66,50 54,95 76,85 91,20

700                                               

   70005                              

    

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

72,24 56,80

3 000,00 16 500,00

   

   

   i pomieszczenia garażowe            4430 Różne opłaty i składki 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00   3 000,00 445,00

Strona 13 / 86 2 261,55 75,39

1 000,00 500,00

1 000,00  

870,80  

87,08

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. państwa 4510 Opłaty na rzecz budżetu Podpisany.

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

444,11

 99,80

 

 

terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00   30 000,00 3 000,00 12 000,00 90 000,00 26 000,00 5 000,00 16 000,00 5 000,00   0,00   62 000,00 40 000,00 22 000,00   2 000,00 1 000,00 1 000,00 1 541 687,00 3 000,00 445,00 4 697,00 888,00 48 100,00 80 982,00 150,00       150,00 8 500,00 8 500,00 72 000,00 40 000,00 24 000,00 8 000,00 332,00 332,00   1 545 214,00 2 261,55 444,11 4 697,00 476,50 18 907,67 64 930,30 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 6 070,00 6 070,00 58 378,70 32 940,00 20 002,80 5 435,90 331,60 331,60 0,00 1 499 093,75 147,00 125,00 19,00 3,00 38 776,09 37 140,00 436,09 1 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,65 100,00 64,13 60,00 97,02 100,00  71,41 71,41 81,08 82,35 83,35 67,95 99,88 99,88 75,39  99,80 100,00 53,66 39,31 80,18 100,00

710                           

   71004           

    

Działalność u sługowa Plany zagospodarowania przestrzennego

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

71013   71014

 

Prace geodezyjne i kartogra-ficzne (nieinwestycyjne)

4300 Zakup usług pozostałych   Opracowania geodezyjne i kartograficzne

                     71095      750    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   Pozostała działalność

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych    Administracja publiczna

                                                     

75011        

 

Urzędy wojewódzkie

0,00       43 150,00 38 570,00 680,00 2 000,00 300,00 300,00 1 300,00

147,00 125,00 19,00 3,00 40 120,00 37 140,00 680,00 2 000,00 300,00    

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75022                 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 440 805,00

1 423 465,00

1 392 816,28 859,66

97,85

  

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

900,00 828 621,00 66 999,00 130 113,00

1 030,00 820 000,00 66 999,00 130 000,00

83,46

   4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników    ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.       4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne       4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

818 283,57 14 / 86 Strona 99,79 66 998,80 128 979,24 100,00 99,21

                                                                                           

                             

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

900,00 828 621,00 66 999,00 130 113,00 20 988,00 30 000,00

1 030,00 820 000,00 66 999,00 130 000,00 19 900,00 34 686,00

859,66 818 283,57 66 998,80 128 979,24 19 100,51 34 686,00

83,46 99,79 100,00 99,21 95,98 100,00

  47 000,00 15 600,00 16 000,00 1 200,00 51 002,00 8 000,00 2 500,00

2 500,00 84 750,00 23 600,00 16 000,00 1 200,00 75 002,00 8 000,00 2 500,00

2 500,00 80 023,45 20 474,58 13 092,85 966,00 69 161,41 7 507,74 1 868,27

100,00 94,42 86,76 81,83 80,50 92,21 93,85 74,73

                                       4410 Podróże służbowe krajowe               4420 Podróże służbowe zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4990   6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 75075              Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00   6 600,00 74 023,00 13 063,00 46 000,00 5 000,00 33 323,00 0,00 6 499,00     52 000,00 0,00 30 634,99 147,72 6 498,72 0,00 0,00 41 732,78 0,00 80,26 91,93   100,00 10 000,00 5 000,00 3 835,83 76,72 600,00 2 500,00 27 072,00 100,00 14 000,00   2 800,00 26 835,00   15 000,00 0,00 2 800,00 26 834,38 0,00 13 420,40 89,47 100,00 100,00 12 500,00 11 021,00 11 020,24 99,99 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 23 424,00 25 620,00 23 424,00 91,43 13 000,00 11 200,00 9 697,92 86,59 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

3 000,00 16 000,00 22 000,00 11 732,00   11 732,00

  12 000,00 40 000,00 29 482,00 15 750,00 13 732,00

0,00 10 291,69 31 441,09 85,76 78,60

75095   Pozostała działalność ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.      3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4430 Różne opłaty i składki

25 621,60 86,91 Strona 15 / 86 15 750,00 9 871,60 100,00 71,89

4300 Zakup usług pozostałych 75095      754                                                                                                                         75414       6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   Obrona cywilna   75412                            4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                       4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy   Ochotnicze straże pożarne 75406      75404     Pozostała działalność

22 000,00 11 732,00   11 732,00 389 235,00 30 000,00 30 000,00

40 000,00 29 482,00 15 750,00 13 732,00 391 669,00 30 000,00 30 000,00

31 441,09 25 621,60 15 750,00 9 871,60 366 653,34 30 000,00 30 000,00

78,60 86,91 100,00 71,89 93,61 100,00 100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4430 Różne opłaty i składki      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji

6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straż Graniczna

5 000,00 5 000,00 297 204,00 3 000,00   88 993,00 5 507,00 16 608,00 2 680,00 40 000,00 72 000,00 17 600,00 6 500,00 1 000,00 6 500,00 1 600,00 1 300,00

10 000,00 10 000,00 290 330,00 5 765,00 19 000,00 105 100,00 5 507,00 16 500,00 2 470,00 9 600,00 50 473,00 20 100,00 9 500,00 1 000,00 5 000,00 1 269,00 1 350,00

10 000,00 10 000,00 268 004,75 5 764,89 17 301,78 101 456,98 5 506,45 15 747,02 2 351,66 9 600,00 42 931,33 18 515,84 7 845,05 949,00 4 013,34 1 268,80 1 208,90

100,00 100,00 92,31 100,00   96,53 99,99 95,44 95,21 100,00 85,06 92,12 82,58 94,90 80,27 99,98 89,55

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 000,00

14 000,00

14 000,00

100,00

400,00 14 500,00 6 016,00   500,00

15,00 10 000,00 4 894,00 170,00 500,00

14,20 6 134,50 4 893,53 169,50 215,50

94,67 61,35 99,99   43,10

500,00   5 000,00 1 200,00 1 300,00 200,00 900,00

  8 117,00 2 835,00   835,00 200,00 900,00

  8 116,48 160,00   0,00

Strona 16 / 86

  5,64

4170 Wynagrodzenia bezosobowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia    ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.    4270 Zakup usług remontowych       4300 Zakup usług pozostałych      

0,00 160,00 17,78

                      

                

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00 1 300,00 200,00 900,00 500,00 900,00

  835,00 200,00 900,00   900,00

  0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 17,78

75415        

 

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

8 600,00 8 600,00     43 431,00 33 900,00 5 150,00 831,00 1 500,00 500,00 950,00 600,00

14 135,00 14 000,00 54,00 81,00 44 369,00 35 868,00 5 455,00 885,00 585,00 40,00 1 001,00 535,00

14 134,09 14 000,00 53,09 81,00 44 354,50 35 868,00 5 448,30 878,78 584,48 39,90 1 000,04 535,00

99,99 100,00     99,97 100,00 99,88 99,30 99,91 99,75 99,90 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   Zarządzanie kryzysowe

75421                    

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

756

  

  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od  innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

68 153,00

69 473,00

62 834,09

90,44

                               

75647                           

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

68 153,00 19 600,00 34 600,00 3 700,00 5 000,00 200,00 500,00 1 700,00 1 600,00

69 473,00 0,00 38 600,00 3 995,00 6 400,00 200,00 500,00 18 478,00 1 000,00

62 834,09

90,44

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

37 071,00 3 995,00 5 171,22 199,30 218,00 15 904,57 275,00

96,04 100,00 80,80 99,65 43,60 86,07 27,50

  cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 194 000,00 194 000,00 300,00 34 982,00 34 982,00 23 873,53 23 873,53 68,25 68,25 253,00   0,00

757     

   75702

    

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

  8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,  związanych z obsługą długu krajowego.

194 000,00

34 982,00

23 873,53 68,25 Strona 17 / 86

   

jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,  związanych z obsługą długu krajowego. 194 000,00 34 982,00 23 873,53 68,25

758      801

   75818     

    

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 902 950,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 981 469,00

0,00 0,00 0,00 5 729 565,72 3 044 155,14 290 228,40

0,00 0,00 0,00 95,79

4810 Rezerwy    Oświata i wychowanie 

                                                                                                           

80101

 

Szkoły podstawowe

3 409 757,00

3 154 400,00

96,51

                                

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

161 287,00

290 229,00

100,00

88 015,00 1 093 434,00

88 015,00 1 139 474,00

83 814,78 1 087 628,47 74 502,28 191 215,23 29 844,00 760,00 41 630,56 16 645,86 211 868,44 19 087,55 2 478,00 91 450,40 498,00 3 831,50

95,23 95,45

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

74 020,00 191 965,00 28 506,00 3 500,00 37 000,00 4 800,00 219 980,00 22 500,00 3 500,00 32 200,00 1 790,00 3 300,00

74 505,00 199 335,00 31 696,00 1 000,00 42 000,00 16 783,00 219 980,00 22 500,00 3 350,00 94 700,00 590,00 4 500,00

100,00 95,93 94,16 76,00 99,12 99,18 96,31 84,83 73,97 96,57 84,41 85,14

                                    4430 Różne opłaty i składki   4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 100 000,00 933 327,00 311 109,00 510 561,00 50 326,00 7 500,00 165 000,00 504 115,00 168 039,00 605 124,00 18 725,00 7 081,11 144 965,12 503 231,96 167 744,05 94,41 87,86 99,82 99,82 2 500,00 2 500,00 1 201,52 48,06 80 924,00 2 100,00 70 324,00 2 250,00 68 219,75 1 982,10 97,01 88,09 2 100,00 1 615,00 1 408,00 87,18 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 400,00 4 400,00 2 838,06 64,50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych

ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.    80104 Przedszkola      2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu      

Strona 18 / 86 590 657,81 97,61

18 724,12

100,00

                                                                                                                                                            80104

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   Przedszkola

933 327,00 311 109,00 510 561,00 50 326,00

504 115,00 168 039,00 605 124,00 18 725,00

503 231,96 167 744,05 590 657,81 18 724,12

99,82 99,82 97,61 100,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

14 301,00 294 435,00 20 685,00 49 795,00 8 032,00 500,00 20 023,00

14 688,00 315 053,00 20 685,00 52 989,00 8 398,00 12 200,00 73 837,00 18 600,00

14 687,27 315 052,61 20 684,03 52 988,65 8 397,40 12 200,00 73 608,72 16 116,39 5 412,05 8 109,87 0,00 1 211,00 5 046,77 1,00 75,38

100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 99,69 86,65 99,98 64,83 0,00 100,00 63,12 100,00 75,38

                                    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii    stacjonarnej               4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00     1 431 776,00 8 615,00 4 500,00 7 000,00 1 561 516,00    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 500,00 927 288,00 78 800,00 1 043 698,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 063,00 66 457,00 66 454,99 100,00 5 971,45 4 200,00 6 998,35 1 479 975,47 78 630,66 99,79 69,31 93,33 99,98 94,78 500,00 327,00 326,97 99,99 850,00 1 000,00 16 687,00 2 862,00   50,00 500,00 251,00 702,00 17 378,00 954,00 164,00   755,00 755,00 100,00 250,30 702,00 17 377,80 954,00 114,00 99,72 100,00 100,00 100,00 69,51 1 200,00 801,00 692,68 86,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200,00 2 800,00 800,00   1 211,00 7 996,00 1,00 100,00 4220 Zakup środków żywności 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 2 784,00 12 509,00 3 722,00

5 413,00 12 509,00 1 272,00

            80110   Gimnazja

      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany.            

982 453,12 19 / 86 Strona 94,13

                                                                                            

                             

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

77 500,00 927 288,00

78 800,00 1 043 698,00

78 630,66 982 453,12

99,79 94,13

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

66 063,00 175 626,00 22 705,00 1 000,00 36 500,00 7 000,00 18 000,00 1 500,00 15 000,00 1 000,00 1 500,00

66 457,00 182 656,00 29 005,00 7 865,00 37 000,00 6 600,00 13 070,00 931,00 14 990,00 400,00  

66 454,99 169 925,74 26 362,06 7 515,00 35 887,38 6 015,50 11 964,72 931,00 14 648,56 348,00 0,00

100,00 93,03 90,89 95,55 96,99 91,14 91,54 100,00 97,72 87,00

                                4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 80113   Dowożenie uczniów do szkół 7 000,00 330 307,00 900,00 149 715,00 9 486,00 24 183,00 3 901,00 3 297,00 90 000,00 6 000,00 600,00 23 600,00 800,00 9 300,00 7 125,00 900,00 11 550,00 330 842,00 2 131,00 137 707,00 9 486,00 21 883,00 3 551,00   120 732,00 4 249,00 600,00 10 600,00 12,00 12 300,00 6 991,00 11 538,51 318 507,74 2 130,06 137 706,29 9 485,39 21 684,66 3 497,50   115 082,19 1 110,91 581,00 9 155,65 11,80 10 704,50 95,32 26,15 96,83 86,37 98,33 87,03 99,90 96,27 99,96 100,00 99,99 99,09 98,49 4 000,00 1 200,00 1 109,79 92,48 2 500,00 1 000,00 63 294,00 300,00 500,00 2 500,00   58 974,00 10,00 1 810,00 1 670,24   58 968,06 8,80 1 808,10 99,99 88,00 99,90 66,81 2 500,00 4 000,00 3 735,24 93,38 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

                                            4270 Zakup usług remontowych                4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4430 Różne opłaty i składki   ID: VQWVA-CJKRK-CCYMC-DYLZZ-HBWLR. Podpisany. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu

Strona 20 / 86 6 990,29 99,99

    

4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 300,00 7 125,00 900,00

12 300,00 6 991,00

10 704,50 6 990,29

87,03 99,99

100,00 500,00 500,00

48,50 319,00

48,50 63,80

80146      80148                           

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 172,00 13 260,00 3 912,00 159 349,00 1 000,00 116 035,00 8 929,00 19 000,00 3 045,00 5 000,00     200,00   6 140,00   44 028,00 1 820,00

17 172,00 13 260,00 3 912,00 218 749,00 1 300,00 114 035,00 8 929,00 18 000,00 3 045,00 16 160,00 49 330,00 240,00 600
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 165/2009 Wójta Gminy Przewóz z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1693

  zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury ? Gminnej Bibliotek Publicznej- oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3753

  zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chmielnik za 2010 rok , sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Chmielnik.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 169/1154/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2008 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

  zarządzenie nr 108/10 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.132.1

  uchwała nr 131/475/10 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr Nr 14/10 Burmistrza Moniek z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 245/10 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.131.1

  zarządzenie nr 234/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.