Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

Tytuł:

zarządzenie nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-07-15
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 172 pozycja: 2144
Hasła:Budżet sprawozdania

ZARZĄDZENIE NR 244/10 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2009 rok. Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) i art. 199 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje: § 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009, według którego: 1)plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 6.642.159,-zł. - wykonanie ? 6.542.072,-zł.; 2)plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 7.360.184,-zł. - wykonanie ? 7.163.090 ,-zł. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do Zarządzenia; 3)sprawozdanie z planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4)sprawozdanie z rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5)sprawozdanie z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia; 6)sprawozdanie z zakładu gospodarki komunalnej za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia; 7)sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej za rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia; 8)sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Płaskiej za rok 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia; 9)sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Płaska za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1)Radzie Gminy Płaska; 2)Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik1.doc DOCHODY BUDŻETU GMINY NA DZIEN 31.12. 2009 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik2.doc WYDATKI BUDŻETU GMINY NA DZIEN 31.12.2009 ROK Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik3.doc SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZLECONYCH I POWIERZONYCH GMINIE ZA 2009 ROK Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik4.doc SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH UTWORZONEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PŁASKIEJ ZA 2009 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik5.doc SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik6.doc SPRAWOZDANIE Z ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik7.doc SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁASKIEJ ZA ROK 2009 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. Zalacznik8.doc SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PŁASKIEJ ZA ROK 2009

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PŁASKA ZA 2009 ROK CZĘŚĆ I. DOCHODY Rozdział I. DOCHODY BIEŻĄCE 1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT 1,1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 463.255,-zł. tj. 99 % planu Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 186,-zł. 1,2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 587.002,-zł. tj. 90 % planu. Niższe wpływy niż zaplanowano były z podatku od czynności cywilnoprawnych realizacja planu 74 %. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 35.564 zł., dlatego też realizacja planu podatku od nieruchomości jest niższa. 1,3. Wpływy y z innych opłat 112.651,-zł. Niższe wpływy były też z opłaty skarbowej wyniosły 12.421,-zł., realizacja planu 69 % i z innych opłat 28.628,-zł. realizacja planu 82 %. Zaległości wymagalne z innych opłat z na koniec roku wyniosły 3.262,-zł. 1,4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 531.239,-zł., realizacja planu 89 % wpływy mniejsze o kwotę 62.761,-zł. Plan został ustalony w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów. 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Dochody z najmu i dzierżawy wpłynęły w wysokości 115.689,-zł., realizacja planu 93 %. Zaległości wymagalne na koniec roku wyniosły 2.353,-zł. dotyczyły dzierżawcy pola biwakowego i czynszu za wynajmem lokalu. 3. POZOSTAŁE DOCHODY Pozostałe dochody wpłynęły w wysokości 192.072,-zł. - wyszczególnienie w załączonej tabeli - załącznik Nr 1. Znacznie większe niż plan były wpływy z opłat związanych z planem zagospodarowania przestrzennego gminy - wpłaty były planowane w budżecie 2010 roku. 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE Dotacje celowe na zadania zlecone i własne wpłynęły w wysokości 1.101.150 zł. tj.97 % planu wyszczególnienie w załączonej tabeli Nr 1. Dotacje były przekazywane na realizację określonych zadań, tam gdzie wykonanie dochodów jest niższe, było też niższe wykonanie wydatków. 5. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencje wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 2.441.836 zł. Rozdział II. DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody Majątkowe wpłynęły w wysokości 295.750,-zł., w tym: - środki finansowe na zakup samochodu ciężkiego dla OSP przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Nadleśnictwa - 215.000,-zł.; - wpływy z tytułu sprzedaży mieszkania przy ZSO w Płaskiej oraz sprzedaży działki we wsi Rudawka 7.745,zł.; - wpłata samorządu litewskiego na realizację wspólnej inwestycji - przydomowych oczyszczalni ścieków

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany Strona 1

17.470,-zł.; - dochody na realizację inwestycji - dokumentacja na przydomowe oczyszczalni ścieków - otrzymaliśmy kwotę 55.535,-zł.; Ogółem dochody wpłynęły w wysokości 6.542.072 zł. tj. 98 % planu. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.099.373,24 zł. W 2009 roku zaciągnięto kredyt i pożyczki na kwotę 573.

887,-zł. oraz spłacono kredyty na kwotę 182.835,-zł. Wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na koniec roku - 97.007,-zł. CZĘŚĆ II. WYDATKI RONICTWO IZBY ROLNICZE Składkę na izby rolnicze w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego naliczono i przekazano w wysokości 625,-zł. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zadanie zlecone ? zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydano środki finansowe w wysokości 27.205,-zł. Dotacja na realizacje tego zadania wpłynęła z opóźnieniem w związku z tym aby zapewnić terminową wypłatę rolnikom, którzy przedłożyli faktury uprawniające do wypłaty podatku w miesiącu listopadzie przeniesiono własne środki finansowe z rezerwy ogólnej w wysokości 5.575,-zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki bieżące w wysokości 60.380,-zł. dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy poniesionych w 2009 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 30.000,-zł. Gmina Płaska zwróciła się do Zarządu Powiatu o zwiększenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami w trudnym sezonie zimowym 2008/2009 w wysokości 69.077,-zł., Zarząd Powiatu odmówił zwiększenia dotacji. Na zimowe utrzymanie dróg sezon zimowy 2009/2010 wydano środki finansowe w wysokości 19.834,-zł. DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych wyniosły 101.544,-zł., w tym: zimowe utrzymanie dróg 18.671,zł., żwirowanie i remont dróg 82.873,-zł. Rozplantowano 2.200 ton żwiru. Zadanie inwestycyjne ? wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację dróg gminnych wydano środki finansowe w wysokości 20.984,-zł. TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TYRYSTYKI Zadanie inwestycyjne -?Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego? Podpisane porozumienie z Urzędem Miejskim w Augustowie o w sprawie przygotowania do realizacji wspólnego projektu -?Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie kanału augustowskiego? Liderem projektu jest Miasto Augustów , Gmina Płaska pełni rolę Partnera Projektu. Realizacja zadania w latach 2008-2013. Dotychczas zostały poniesione koszty w wysokości 478.485,-zł. na sporządzenia dokumentacji na ścieżkę rowerowo - narciarską, plaże gminne i budynek Centrum Informacji Turystycznej, sporządzenie studium wykonalności oraz wykupiono działkę pod ścieżkę rowerową. GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Koszty związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych wyniosły 10.315,-zł., w tym: wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłata za energię, zakup opału. Dokonano remontu pomieszczeń używanych przez lekarzy oraz na korytarzu ułożono terakotę wydano środki finansowe wysokości 12.400,-zł. Zadanie inwestycyjne w budynku komunalnym po ZOZ ? wymian pieca CO - 22.000 zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Dokonano zmian w planie zagospodarowani przestrzennego gminy ? wydano środki finansowe w wysokości 108.648,-zł., w tym: - opłata za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Płaska i Gorczyca 87.422,Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany Strona 2

zł. Mieszkańcy wpłatę za zmianę w planie dokonali w 2008 roku, a zwiększenie wpłat z tytułu aneksów do umów w sprawie zmian planu zagospodarowania wpłynęły w 2009 r. Wpłaty mieszkańców ze wsi Płaska i Gorczyca zostały w całości wydatkowane na sporządzenie zmian w planu zagospodarowania przestrzennego. - wydatki na przygotowania do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w pozostałych miejscowościach zachodniej części gminy wyniosły 21.226,-zł. OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Wydatki związane z opracowaniami i wyrysami geodezyjnymi wyniosły 18.509,-zł. i dotyczyły głownie wyceny działek. CMENTARZE Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy przeznaczone były na wywóz śmieci wyniosły 2.963,zł. INFORMATYKA Zadanie inwestycyjne - program ?Dostęp do Internetu? przygotowanie do sporządzenia dokumentacji wydano środki finansowe w wysokości 15.785,-zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Zadanie zlecone ? wydatki płacowe związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego wyniosły 52.237,-zł., w tym wykorzystano dotację celową w wysokości 34.147,-zł. RADA GMINY Wydatki związane z obsługą rady gminy wydano środki finansowe w wysokości 58.817,-zł., w tym opłacano koszt dojazdów na sesję, komisje, diety członkom rady i komisji, ryczałt przewodniczącego Rady oraz inne wydatki (art. kancelaryjne, telefony, usługi pocztowe). URZĄD GMINY Wydatki związane z zatrudnieniem w urzędzie gminy za 2009 r. wyniosły 737.515,-zł, pozostałe wydatki w urzędu gminy: opłaty pocztowe, kancelaryjne, delegacje, szkolenia, prenumerata, odpis na ZFŚS i inne wydatki - wyniosły 220.

247,-zł., w tym zakup komputerów, programów i sprzętu 20.078,-zł. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDY TERYTORIALNEGO Wydatki związane z promocją gminy za 2009 r. wyniosły 40.967,-zł., w tym koszty wydawania Gazety ? Głos Płaskiej?, organizacja zawodów promujących Gminę Płaska (siatkówka, obiór przejścia granicznego w Rudawce). POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Opłata składek za przynależność gminy do następujących związków międzygminnych: 1.Euroregion Niemen ? 2.500,-zł.; 2.Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego -505,-zł.; 3.Augustowska Organizacja Turystyczna 5.000,-zł.; 4. Lokalna Grupa Działania - 7.000,-zł.; 5. Związek Gmin Wiejskich 681,-zł.; 6. Grupa Rybacka 259,-zł. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ Zadanie zlecone ? prowadzenie rejestru wyborców i aktualizacja rejestru oraz wybory do Parlamentu UE wydano środki finansowe z dotacji celowej w wysokości 4.851,-zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki bieżące za 2009 r. związane z utrzymaniem sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnej wyniosły 101.940,-zł., w tym wydatki płacowe ? 24.280,-zł. Zadanie inwestycyjne - zakup samochodu ciężkiego dla OSP Dalny Las - koszt zadania zgodnie z przeprowadzonym, przetargiem 680.520,-zł. Finansowanie zadania jest następujące: - 200.000,-zł. - dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku 140.000,-zł. - pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku; - 150.000,- zł. - Wojewódzki Zarząd OSP (opłata fakturę bezpośrednio dla Wykonawcy); - 10.000,- zł. - środki finansowe z Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku;

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany

Strona 3

- 4.000,-zł. - środki finansowe z Nadleśnictwa Płaska w Żylinach; - 42.900,-zł. - dotacja z KSRG dla OSP Dalny Las; - 133.620,-zł. - dochody własne gminy. OBRONA CYWILNA Na zadania z obrony cywilnej wydano środki finansowe w wysokości 1.604,-zł. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH POBÓR PODATKÓW Koszt poboru podatków: w tym koszt wysyłanych decyzji podatkowych, zakup druków i prowizja sołtysów, prowizje od zebranej opłaty miejscowej - wydano środki finansowe w wysokości 39.966,- zł. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.099.373,24 zł. i składa się z niżej zaciągniętych kredytów i pożyczek: - budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Płaskiej w 2004 r. kredyt został zaciągnięty w wysokości 700.000,-zł. i okres spłaty przypada na lata 2006-2012, po 100.000,-zł. rocznie. Zadłużenie z tego kredytu obecnie wynosi 300.000,-zł.; - kredyt w wysokości 122.738,98 zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku urzędu gminy, okres spłaty w latach 2007 ? 2009, kredyt został spłacony w styczniu 2009 r.; - kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Płaskiej w wysokości 364.262,25 zł. okres spłaty kredytu 200820012, zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie 225.486,24 zł.; - kredyt na ?Rozbudowę infrastruktury turystycznej w strefie Kanału Augustowskiego? - zaciągnięty w 2009 r. spłata w latach 2010-2013 zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie 252.000,-zł.; - pożyczka na zakup samochodu dla OSP Dalny Las - termin spłaty 2010-2013, zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie 140.000,-zł.; - pożyczka na prefinansowanie zadania dokumentacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków termin spłaty 2010 r. zadłużenie z tego kredytu wynosi obecnie - 181.187,-zł. Odsetki wpłacone z tytułu zaciągniętych kredytów za 2009 wyniosły 42.450,-zł. REZERWY OGÓLNE I CELOWE W budżecie na 2009 rok została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 40.000,-zł. i rezerwa celowa w wysokości 20.000,-zł. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej było następujące: - 10.000 zł. - zakupy paliwa w OSP; - 5.575,-zł. - wypłata części podatku akcyzowego (dotacja nie wpłynęła w obowiązującym terminie); - 5.000,-zł. - zwiększenie wynagrodzenie w ZSO Płaska. OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJUM, ŚWIETLICE SZKOLNE Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płaskiej W skład zespołu szkół wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział przedszkolny świetlice szkolne wydatki bieżące w wymienionych rozdziałach w 2009 roku wyniosły 1.671.027,-zł., w tym wydatki płacowe 1.275.743,-zł. Rachunek dochodów własnych Przy szkole podstawowej w Płaskiej jest utworzony rachunek dochodów własnych, na którym gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz wynajem sali gimnastycznej i szkoły w okresie wakacyjnym. Na dzień 31.12.2009 r. wpłynęły dochody w wysokości 128.230,07 zł. (w tym: 8.339,27 zł za wynajem sali gimnastycznej i szkoły na kolonie letnie, oraz opłata za wyżywienie 119.890,80,zł.) Wydatki związane z wyżywieniem i organizacją wyżywienia wyniosły 111.243,50 zł.

, wydatki związane z poprawą warunków dożywiania 11.855,73 zł. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2009r. rachunku dochodów własnych ? 13.921,29 zł. Zestawienie z rachunku dochodów własnych stanowi Załącznik Nr 4 Szkoła Podstawowa w Gruszkach Wydatki bieżące w Szkole za 2009 rok wyniosły 558.877,-zł., w tym wydatki płacowe 429.295,-zł. Szkoła w Gruszkach realizowała zadanie zlecone z programu ?Radosna szkoła? zakup z którego zostały zakupione pomoce naukowe na kwotę 5.973,-zł. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Koszt dowożenia uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum za 2009 rok wyniósł 171.543,zł., w tym: - koszt autobusu szkolnego 75.923,-zł.;

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany

Strona 4

- koszt biletów 34.810,-zł.; - koszt dowozu prywatnego 60.810,-zł. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zadania własne gminy - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, na konto bankowe funduszu świadczeń socjalnych szkół w których pracowali nauczyciele emeryci przekazano środki finansowe w wysokości 13.300,-zł., - nagrody wręczone na zakończenie roku najlepszym uczniom wydano środki finansowe w wysokości 2.613,-zł. zajęcia uczniów na basenie koszt wyniósł 7.269,-zł. Zadania zlecone - pomoc materialna dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników: zostały wydane zgodnie z wystawionymi decyzjami w wysokości 47.895,-zł. OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII Dochód z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 71.225,-zł. został zaplanowany na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przedstawi komisja do spraw alkoholowych. OPIEKA SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Utrzymywanie mieszkańców gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej - wydatki w 2009 r. wyniosły 28.654,-zł. ŚWIADCZENIA RODZINNE Zadanie zlecone ? na realizację zadania wpłata świadczeń rodzinnych wydano środki finansowe w wysokości 711.193,-zł., w tym: wypłata świadczeń 684.503,-zł., obsługa świadczeń rodzinnych 26.690,-zł. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Zadanie zlecone ? otrzymaną dotację w wysokości 6.438,-zł. przeznaczono na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej i świadczenia rodzinne. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Zadanie zlecone ? w ramach zadań zleconych wydano środki finansowe w wysokości 156.059 zł., na wypłatę zasiłków stałych i okresowych. Zadanie własne ? wypłacono zasiłki celowe na kwotę 2.755,-zł. DODATKI MIESZKANIOWE Wypłata dodatków mieszkaniowych - zgodnie z wystawionymi decyzjami wydano środki finansowe w wysokości 3.804,-zł. GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Zadanie zlecone - wydatki związane z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 etaty (kierownik i pracownik socjalny) oraz prowizja opłat pocztowych i bankowych od wysyłanych zasiłków wydano środki finansowe w wysokości 104.173,-zł., w tym wydatki płacowe 93.904,-zł. USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki płacowe związane z zatrudnieniem dwóch opiekunek w ramach usług opiekuńczych za 2009 roku wyniosły 48.352,-zł. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na dożywianie uczniów w szkołach i inne wydatki związane z pomocą mieszkańcom w zakresie dożywiania wydano środki finansowe w wysokości 88.090,-zł., w tym dotację celową w wysokości 66.740,-zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Zadanie inwestycyjne ? sporządzenie dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków na realizację zadania wydano środki finansowe w wysokości 307.864,-zł. W dochodach jest częściowa refundacja zadania tj. kwota 55.535,-zł. Środki finansowe pozostałe do refundacji to kwota 183.058,-zł. Wysokość środków do refundacji może ulec zmianie w zależności od kursu EURO. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wyniosły 32.833,-zł. Wydatki z Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 4.196,38 zł. i przeznaczone były na prowizje bankowe i sprzątanie gminy, dochody wpłynęły

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany Strona 5

w wysokości 3.172,74 zł. Stan środków na rachunku Funduszu Ochrony Środowiska na konie roku wynosi 721,62 zł.- zestawienie z wykonania planu stanowi załącznik Nr 6. OŚWIETLENIE ULIC Oświetlenie uliczne na terenie gminy - wydano środki finansowe w wysokości 60.879,-zł., w tym opłata za energię 39.989,-zł., konserwacja oświetlenia 20.890,-zł. Zadanie inwestycyjne - zakup i montaż lamp wydano środki finansowe w wysokości - 23.300,-zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Płaskiej ZGK przedstawił sprawozdanie z którego wynika, iż dochody zakładu za 2009 r. wpłynęły w wysokości 354.403,31 zł., dotacja przekazana na dopłatę do wody 19.811,38 zł., dotacja na zadanie inwestycyjne 35.000,zł. Koszty związane z wykonaniem zadań statutowych 379.166,80 zł. Dotacja na zadanie inwestycyjne dla ZGK została przekazana w wysokości 35.000,-zł, dotacje zakład rozliczył zgodnie z przeznaczeniem. Zestawienie przychodów i kosztów stanowi załącznik Nr 6 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, BIBLOTEKI Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zostały przekazane w wysokości 268.175,-zł. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r. z Instytucji Kultury stanowi załącznik Nr 7 i 8. Zadanie inwestycyjne ? modernizacja świetlic wiejskich ? wydano środki finansowe w wysokości 8.980,-zł. OHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW Zakup okien do zabytkowego kościoła w Mikaszówce - wydano środki finansowe w wysokości 11.997,-zł. KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydano środki finansowe w wysokości 4.222,-zł. na zadania w zakresie sportu. Ogółem wydatki za 2009 rok wyniosły 7.163.090,-zł. to jest 97% planu, w tym 5.773.072,-zł. wydatki bieżące, 1.390.018,-zł. - wydatki inwestycyjne.

Id: GRSJJ-WTTLG-BUMWB-GNLSL-HCNON. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr 190/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w opłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zambrów, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr XXXIII/148/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów gier i zabaw znajdujących się na terenie gminy Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr xxxv/186/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2010-2014

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr 183/XXXXIV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr XX/114/10 Rady Gminy Milejczyce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.