Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

Tytuł:

zarządzenie nr 252/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-07-15
Organ wydający:Wójt Gminy Płaska
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 172 pozycja: 2145
Hasła:

ZARZĄDZENIE NR 252/10 WÓJTA GMINY PŁASKA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2010 r. Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz § 12 ust. 3 Uchwały Nr XXIV/173/09 Rady Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Płaska na 2010 r., zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 rok w zakresie zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa: 1)zwiększa się plan dochodów o kwotę - 20.462,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia; 2)zwiększa się plan wydatków o kwotę - 20.462,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 r. polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu jak niżej: 1)zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 38.307,-zł.; 2)zwiększa się plan wydatków o kwotę - 38.307,-zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. § 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1)dochody budżetu gminy ogółem - 11.398.512,-zł., w tym: a) dochody bieżące - 6.932.512,-zł., b) dochody majątkowe - 4.466.000,-zł. 2)wydatki budżetu gminy ogółem - 15.276.912,-zł., w tym: a) wydatki bieżące - 6.621.912,-zł., b) wydatki majątkowe - 8.655.000,-zł. 3)deficyt budżetu gminy w wysokości 3.878.400,-zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.878.400,-zł., na spłatę kredytów z lat ubiegłych w wysokości 518.607,-zł. planowany jest kredyt w wysokości 421.600,-zł. oraz wolne środki na rachunku budżetu gminy z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 97.007,-zł. § 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik Nr 3 do Zarządzenia. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Wiesław Gołaszewski

Id: KRKEI-FEDDP-FSYPP-ZWZIT-KSACB. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2010 r. Zalacznik1.doc Zmiana planu dochodów na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2010 r. Zalacznik2.doc Zmiana planu wydatków na 2010 rok

Id: KRKEI-FEDDP-FSYPP-ZWZIT-KSACB. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 252/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 31 marca 2010 r. OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE 1. Zwiększyć dochody: 1)dotacja celowa na pomoc społeczną - o kwotę 1400,- zł.; 2)dotacja celowa na edukację opieka wychowawcza - o kwotę 19.062,-zł. 2. Zwiększyć wydatki: 1)wypłata dodatków w wysokości 250,-zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Płaskiej o kwotę 1.400,- zł.; 2)dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 19.062,- zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok polegające na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę - 38.307,-zł., jak niżej: 1)urzędy wojewódzkie - zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie wydatków na podróże służbowe o kwotę 48,-zł.; 2)urzędy gminy - zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie wydatków na dostęp do Internetu o kwotę - 615,-zł.; 3)ochotnicze straże pożarne - zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zmniejszyć wydatki na zakupy o kwotę 3.500,- zł.; 4)oświata i wychowanie: a) zwiększyć wydatki na remonty bieżące w kwotę 25.500,-zł., koszty postępowania sądowego, o kwotę 4.050,zł., wynagrodzenia bezosobowe w gimnazjum o kwotę 1.850,- zł., b) zmniejszyć wydatki: na zakupy o kwotę 25.000,- zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.550,- zł., zakup usług 1.265,-zł. i fundusz świadczeń socjalnych 585, -zł. 5)pomoc społeczna - zwiększenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszenie wydatków innych o kwotę 244,- zł. : zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne, a zwiększenie na zakupy związane z dożywianiem.

Id: KRKEI-FEDDP-FSYPP-ZWZIT-KSACB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.49.47

  zarządzenie nr 153/08 Wójta Gminy Płaska z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  uchwała nr XVIII/141/09 Rady Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.67.66

  uchwała nr XVII/130/09 Rady Gminy Płaska z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.20

  uchwała nr XVI/125/08 Rady Gminy Płaska z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.170.1

  zarządzenie nr 165/09 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym

  Czy ustawa Prawo o ruchu drogowym dopuszcza dokonywanie zmian konstrukcyjnych w samochodach osobowym?

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  zarządzenie nr 244/10 Wójta Gminy Płaska z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płaska za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr 190/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w opłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zambrów, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr XXXIII/148/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów gier i zabaw znajdujących się na terenie gminy Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr xxxv/186/10 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Gminy Nowe Piekuty na lata 2010-2014

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.172.2

  uchwała nr 183/XXXXIV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.