Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

Tytuł:

uchwała nr XXXIV/222/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-09-10
Organ wydający:Rada Powiatu Wysokomazowieckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 231 pozycja: 2798
Hasła:Umarzanie należności

UCHWAŁA NR XXXIV/222/10 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwała ma zastosowanie do umarzania oraz udzielania innych ulg w zapłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi oraz jego jednostkom podległym. § 2. Ilekroć w uchwale mowa o: 1) należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główna) przypadającą od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) ustalone na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty sumę tych należności ubocznych, 2) minimalnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określoną w odrębnych przepisach jako minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy obowiązującą na dzień 01 stycznia danego roku budżetowego. § 3. 1. Należność może być umorzona w całości lub części, jeżeli: 1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego 2) nie można ustalić dłużnika, bądź jego miejsca pobytu, 3) dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość nie przekracza 6 000 zł, 4) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji, 5) uzasadnia to ważny interes publiczny, 6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub należność okazałaby się nieściągalna albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, 7) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub sąd umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, jeżeli majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, 8) dłużnik, będący osobą prawną, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności pieniężnej nie przechodzi na osoby trzecie, 9) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji, 10) należność główna jest mniejsza lub równa podwójnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu,

Id: JPPCG-FPVGJ-HCFDS-UWFQF-ELLMO. Podpisany

Strona 1

11) należność uboczna jest mniejsza lub równa wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 umorzenie należności pieniężnej może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika, zawierający uzasadnienie, do którego załącza się dowody potwierdzające treść wniosku w zakresie istotnych przesłanek do podjęcia decyzji, w pozostałych przypadkach umorzenie może nastąpić także z urzędu. § 4. Organ właściwy do umarzenia wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych. § 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi lub interesem publicznym organ lub osoba uprawniona, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki będącej wierzycielem. 2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 1 rok. 3. Okres spłaty należności, rozłożonej na raty, nie może być dłuższy niż 24 miesiące. 4. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od wyrażenia zgody do upływu terminu zapłaty. 5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4. § 6. 1. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich zobowiązanych. 2. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu należności uboczne § 7. 1. Ustala się, że uprawnionymi do umarzania, rozkładania na raty, odraczania terminów płatności należności pieniężnych są: a) Starosta Powiatu do wysokości 8- krotnego minimalnego wynagrodzenia, b) Zarząd Powiatu- powyżej 8-krotnego minimalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku należości wynikających lub związanych z udzieleniem przez powiat pożyczki, poręczenia lub gwarancji, przekraczających kwotę 100 000 zł wymagana jest zgoda Rady Powiatu 3. Zarzad Powiatu może upoważnić kierowników jednostek podległych do umarzania należności i udzielania innych ulg w pełnym lub ograniczonym zakresie do wysokości 4- krotnego minimalnego wynagrodzenia. 4. Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym budżetu powiatu, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 złotych. § 8. 1. Umarzanie należności oraz udzielanie ulg, o których mowa w § 5 ust. 1 następuje w drodze pisemnego oświadczenia woli osób uprawnionych. 2. Zarząd Powiatu w przedmiocie umorzeń oraz udzielania ulg podejmuje uchwałę. § 9. 1. Uprawniony organ lub osoba może cofnąć oświadczenie woli o umarzaniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że oświadczenie woli zostało złożone w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził ten organ lub osobę w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę złożenia oświadczenia woli. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dłużnik jest zobowiązany do zwrotu należności pieniężnej w pełnej wysokości. § 10. Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu roczną informację dotyczącą umorzonych należności i przyznanych ulg w ich spłacie za dany rok budżetowy w przedkładanym sprawozdaniu z wykonania budżetu w trybie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek podległych oraz Starosty.

Id: JPPCG-FPVGJ-HCFDS-UWFQF-ELLMO. Podpisany Strona 2

§ 11. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, niezależnie od zasad i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności określonych niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.). § 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Dorota Łapiak

Id: JPPCG-FPVGJ-HCFDS-UWFQF-ELLMO. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.2544

  uchwała nr XI\70\2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kolbuszowskiemu i jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.5853

  uchwała nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2011.4.105

  uchwała nr XLVII/452/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czersk oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/ 6 /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 13 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jesdnostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2010.638.5216

  uchwała nr XLVIII/398/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XLIII/351/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wolbrom oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXX/214/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  zarządzenie nr 192/10 Wójta Gminy Narewka z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  uchwała nr XXXIV/181/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  uchwała nr XXIX/174/10 Rady Gminy Jasionówka z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  uchwała nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.