Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

Tytuł:

uchwała nr LIII/303/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-09-10
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 231 pozycja: 2799
Hasła:Czystość i porządek: regulamin utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR LIII/303/10 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 106, poz 675) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z 2007 r. Nr 147 poz. 1033, z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z 2010 r. Nr 47 poz. 278)) Rada Miasta uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Nr L/259/06 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadszania ścieków (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 56, poz. 632) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 uchyla się ustęp 2 i 3; 2) § 15 otrzymuje brzmienie: ?Za oczyszczanie ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa o parametrach przekraczających dopuszczalne wartości określone w taryfie, przedsiębiorstwo nalicza opłaty dodatkowe według zasad i stawek określonych w taryfie?; 3) uchyla się § 20. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielask Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Andrzej Stepaniuk

Id: LFWGJ-XOJWW-XTAKY-WOHKJ-RAQDP. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1493

  uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek Jasielski stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/202/2009 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.517.5152

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Frampol?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/111/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zamość.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXIV/222/10 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i tybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXX/214/10 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Hajnówce

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  zarządzenie nr 192/10 Wójta Gminy Narewka z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  uchwała nr XXXIV/181/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.230.2

  uchwała nr XXIX/174/10 Rady Gminy Jasionówka z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.