Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr LIV/310/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3074
Hasła:Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LIV/310/10 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620) Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości: 1) od budynków mieszkalnych lub ich części ? 0,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 9,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych ? 3,99 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 5) od pozostałych budynków lub ich części zajętych na garaże, niewykorzystywanych na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ? 6,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 3,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 7) od budowli ? 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; 8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ? 0,70 zł od 1m2 powierzchni; 9) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 3,89 zł od 1ha powierzchni; 10) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,23 zł od 1m2 powierzchni. § 2. Traci moc uchwała Nr XLIII/235/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 214, poz. 2406). § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Andrzej Stepaniuk

Id: RKASF-RMPAN-SCQDE-CRTDN-ZXURV. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1003

  uchwała nr XX/159/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.17

  uchwała nr 97/XVIII/08 Rady Gminy Perlejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXVIII/239/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/191/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/259/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVIII/280/10 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Grajewskiemu oraz jednostkom podległym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.