Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr LIV/311/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3075
Hasła:Czystość i porządek: regulamin utrzymania czystości i porządku

UCHWAŁA NR LIV/311/10 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79 poz 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 i z 2010 r. Nr 47, poz. 278), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz.1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIX/243/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 19, poz. 277) w § 2 ust. 1 pkt 5 ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski? lit. d otrzymuje brzmienie: d) "odpady wielkogabarytowe i budowlane, odpady z remontu, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory odbierane są: - w zabudowie jednorodzinnej, na indywidualne zgłoszenie uprawnionemu podmiotowi, - w zabudowie wielorodzinnej na zasadach określonych przez zarządcę;" § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Stanisław Linka

Id: TZSYL-MMYAT-IULKC-LTIMI-KTVEK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.25

  uchwała nr XXIV/116/08 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.9.78

  uchwała nr XXXIII/169/08 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.49.86

  uchwała nr XLV/250/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.226

  uchwała nr XV/95/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bielsk Podlaski na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.1

  uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 26 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

  Posesja znajduje się przy drodze krajowej. Od drogi posesję oddziela chodnik szerokości ok. 1,4m oraz pas zieleni (ziemi) ok. 1m. Z jednej stron posesji znajduje się wyjście (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/310/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXVIII/239/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/191/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/259/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIII/188/10 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.