Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3076
Hasła:Konsultacje

UCHWAŁA NR LIV/312/10 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr. 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), uchwala się co następuje: § 1. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadza się w oparciu o zasady: 1) pomocniczości; 2) partnerstwa; 3) suwerenności; 4) efektywności; 5) uczciwej konkurencji; 6) jawności. 2. W konsultacjach mogą brać udział podmioty wymienione w ust. 1 działające na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz na rzecz jego mieszkańców, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 3. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski w drodze zarządzenia, które określi przedmiot, formę i termin przeprowadzenia konsultacji oraz właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Bielsk Podlaski odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. § 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 1 w sprawie poddanej konsultacji. § 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) bezpośrednich otwartych spotkań; 2) pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii; 3) ankiet;

Id: JQQXG-JRMIE-ERAOY-LDZDP-CIXNW. Podpisany Strona 1

4) zgłaszania uwag do projektu aktu prawa miejscowego zamieszczanego na stronach BIP. 2. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej miasta Bielsk Podlaski publikowana jest informacja o ich rozpoczęciu oraz przedmiocie, terminie i formie konsultacji. 3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem. § 4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o terminie, przedmiocie i wynikach konsultacji. § 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział 2. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie w przedmiocie konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 3. Informację o wynikach konsultacji przedkłada się Burmistrzowi Miasta, komisjom rady miasta oraz podaje się do wiadomości na stronach internetowych miasta Bielsk Podlaski w okresie nie później niż w ciągu 14 dni od ich zakończenia. § 6. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów miasta Bielsk Podlaski. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Stanisław Linka

Id: JQQXG-JRMIE-ERAOY-LDZDP-CIXNW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2741

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.1720

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.709

  uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4442

  uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z opłat fundacji

  Z jakich opłat w urzędach, czy opłat skarbowych zwolniona jest fundacja i na jakiej podstawie prawnej?

 • Budowa kościoł a działalność pożytku publicznego

  Nowo powstała parafia chce budować kościół. Czy zatem kościół rzymskokatolicki może prowadzić działalność pożytku publicznego i być uznanym za organizację (...)

 • Stowarzyszenie ze statusem opp

  Chcemy założyć stowarzyszenie, które, generalnie, będzie miało na celu budowę przedszkola, a potem ewentualnie szkoły, prowadzonej przez siostry ze zgromadzenia. Czy (...)

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Odliczenia darowizn na fundacje

  Nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Czy nasi darczyńcy mogą odliczać darowizny od podstawy opodatkowania? Prosimy o podanie aktualnych podstaw prawnych.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/311/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/310/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXVIII/239/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/191/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/259/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bielskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.