Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr LIV/314/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miasta Bielsk Podlaski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3077
Hasła:Wybory: obwody głosowania,okręgi wyborcze,liczby radnych

UCHWAŁA NR LIV/314/10 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu. Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miasta, na wniosek Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, uchwala co następuje: § 1. Dla przepowadzenia wyborów do Rady Miasta Bielsk Podlaski, Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim, Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r . tworzy się następujący odrębny obwód głosowania:

Nr Granica obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej obwodu Szpital w Bielsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku 14 Podlaskim Podlaskim ul.Kleszczelowska 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. § 3. Uchwała w Białymstoku. podlega przekazaniu Wojewodzie oraz Komisarzowi Wyborczemu

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urządowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Stanisław Linka

Id: CSSGW-ZQXVG-QJDNE-MGBMJ-EXJDN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1843

  postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Strzyżowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1899

  postanowienie nr 182/2010 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 21 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2110

  uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2080

  uchwała nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.2057

  uchwała nr LV/399/10 z dnia 17 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Lesku dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

  Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Mieszkanie za pieniądze z majątku odrębnego

  Nie mam rozwodu. Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Kupiłam mieszkanie. Wzięłam na to kredyt gotówkowy. Będę spłacać z poborów. Czy mąż ma jakieś prawa (...)

 • Dowody uzyskane nielegalnie

  Na wniosek pozwanego, Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej, Sąd dopuścił dowody w postaci kart do głosowania z Zebrań Grup Członkowskich. Okazuje się jednak, że Zarząd (...)

 • Wyłączenie od głosowania we wspólnocie

  Wspólnota Mieszkaniowa prowadzi egzekucje komorniczą przeciwko jednemu z członków Wspólnoty . Wspólnota na wniosek dłużnika głosuje nad uchwałą o zawieszeniu tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/311/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/310/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXVIII/239/10 Rady Miasta Hajnówka z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/144/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXIX/191/10 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego Suwałki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.