Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rady Miasta Siemiatycze
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3079
Hasła:Wybory: obwody głosowania,okręgi wyborcze,liczby radnych

UCHWAŁA NR XLVII/207/10 RADY MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 145; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25 , poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 145; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) oraz art. 2 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. ? o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652) Rada Miasta Siemiatycze na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje: § 1. Tworzy się następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku:

-Numer obwodu -9 -10 -Granice obwodu (ulice, numery domów) -Powiatowy Dom Pomocy w Siemiatyczach ul. Szpitalna 10 -Siedziba obwodowej komisji wyborczej Społecznej -Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 10, tel.655-22-52

-Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8 w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8, tel. 655-38-82

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Agnieszka Anna Sitarska

Id: FJLKL-HVJXC-CVXOI-ZIBNR-QHIEE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.1948

  uchwała nr LXV/498/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Sanoka, Rady Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIV/318/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 września 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/253/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu Złotoryjskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i bezpośrednich wyborach Burmistrza Miasta Złotoryja zarządzonych na 21 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/393/2010 Rada Miejska w Wołowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Wołów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Wołowie, Rady Powiatu Wołowskiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz bezpośredniego wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w 2010 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXIII/505/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Rady Miejskiej w Łowiczu, Rady Powiatu Łowickiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach Burmistrza Miasta Łowicza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Zadania przewodniczącego Rady Gminy

  Jakie zadania ma przewodniczący Rady Gminy, czy uchwały podejmowane z jego głosem są ważne, jeśli został wybrany w sposób sprzeczny z prawem ( mianowicie głosował (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

 • Odwołanie skarbnika powiatu

  Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVIII/224/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/314/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/311/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/310/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.