Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr XXXI/243/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miejska w Choroszczy
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3080
Hasła:Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXI/243/10 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) uchwala się co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Choroszcz: 1. od gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł od 1 m2 powierzchni, 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,13 zł od 1 ha powierzchni, 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, 2. od budunków lub ich części: 1) mieszkalnych - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalnosci gospodarczej - 18,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 3. od budowli 1) 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 2) 0,35 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę, ciepło oraz odprowadzania ścieków sanitarnych. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/186/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 200 poz. 2186) § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Id: GHNYC-SQAAN-GVUZI-AKLUA-MRWQX. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy Piotr Paweł Dojlida

Id: GHNYC-SQAAN-GVUZI-AKLUA-MRWQX. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.371.3

  uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Zduny z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVIII/224/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/314/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/311/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bielsk Podlaski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.