Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr LII/486/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miejska w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3081
Hasła:Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LII/486/2010 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje: § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Suwałk: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 zł od 1 m? powierzchni, na sposób

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,07 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,27 zł od 1 m? powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,59 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,44 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,66 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,17 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,88 zł od 1 m? powierzchni użytkowej, 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

Id: MYQCE-WRTJH-XXYXE-MCRKO-QEKUS. Podpisany

Strona 1

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Wlodzimierz Marczewski

Id: MYQCE-WRTJH-XXYXE-MCRKO-QEKUS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2192

  uchwała nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6223

  uchwała nr 51/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.2751

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2792

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/370/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 9 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXI/243/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVIII/224/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/314/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/312/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi lub radami działalności pożytku publicznego oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.