Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwala nr LII/487/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Miejska w Suwałkach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3082
Hasła:Opłata targowa

UCHWAŁA NR LII/487/2010 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w następującej wysokości: 1) przy sprzedaży zwierząt ? od wystawionej na sprzedaż sztuki: a) konie - 15,00 zł b) bydło, jałowizna, źrebięta - 10,00 zł c) trzoda powyżej 50 kg, cielęta - 6,00 zł d) trzoda do 50 kg, owce, kozy - 5,00 zł e) prosięta - 4,00 zł f) inne zwierzęta - 2,00 zł 2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra: a) artykułów spożywczych (jaja, mleko, inne) z własnej produkcji - 3,00 zł b) artykułów spożywczych nie z własnej produkcji - 5,00 zł c) artykułów przemysłowych - 5,00 zł d) wyrobów jubilerskich, futer, innych artykułów luksusowych - 10,00 zł 3) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych: a) z ciągnika z przyczepą jednoosiową - 11,00 zł b) z ciągnika z przyczepą - 15,00 zł c) z samochodu osobowego, przyczepki, z campingu - 10,00 zł d) z samochodu osobowego z przyczepką - 12,00 zł e) z samochodu o ładowności do 1 t. włącznie - 20,00 zł f) z samochodu o ładowności od 1-5 t. włącznie - 25,00 zł g) z samochodu o ładowności powyżej 5 t. - 35,00 zł h) z platformy, przyczepy, innych pojazdów - 22,00 zł i) sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych z samochodu o ładowności - do 1 tony włącznie - 25,00 zł - powyżej 1 tony - 40,00 zł

Id: SBMOX-WLYSH-ZRLOX-VUUNY-KCOAY. Podpisany Strona 1

4) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spod namiotów: (opłata za jeden namiot, w przypadku kilku namiotów opłaty sumuje się) a) do 6 m? zajmowanej powierzchni - 10,00 zł b) w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m? - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m? zajmowanej powierzchni - 3,00 zł 5) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów bez zadaszenia: ze stołu, stojaka, placu a) do 6 m? zajmowanej powierzchni - 6,00 zł b) w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m? - za każdy dodatkowo zaczęty 1 m? zajmowanej powierzchni - 2,00 zł 6) przy wystawieniu do sprzedaży na giełdzie pojazdów mechanicznych: a) samochodu osobowego, ciągnika, przyczepy - 15,00 zł b) motocykla, pojazdu typu quad - 10,00 zł c) samochodu dostawczego (typu bus) - 15,00 zł d) samochodu ciężarowego, autobusu - 22,00 zł e) pojazdów przywiezionych na lawetach (od każdej przywiezionej sztuki) - 30,00 zł f) innego pojazdu (np. skutera, motoroweru, motorynki) - 5,00 zł § 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. § 3. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł. § 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. § 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty targowej wydany przez inkasenta. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Włodzimierz Marczewski

Id: SBMOX-WLYSH-ZRLOX-VUUNY-KCOAY. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.39

  uchwała nr XIII/75/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.1593

  uchwała nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

  Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LII/486/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXI/243/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVIII/224/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LIV/314/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.