Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

Tytuł:

uchwała nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2010-10-12
Organ wydający:Rada Gminy Wyszki
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 252 pozycja: 3083
Hasła:Pomoc społeczna: świadczenia z pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XXV/195/10 RADY GMINY WYSZKI z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 2 i art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego ? Pomoc państwa w zakresie dożywiania? (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z 2008 r. Nr 225, poz. 1487 i z 2009 r. Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje: § 1. Z pomocy w zakresie dożywiania mogą korzystać: 1) dzieci do 7 roku życia; 2) uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 3) osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych sytuacjach, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. § 2. 1. Pomoc może być realizowana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 2. Formę pomocy ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach w drodze decyzji administracyjnej. § 3. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 180% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. § 4. 1. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o którym mowa w § 3 według następujących zasad:

L.p. 1 Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie powyżej 180% kryterium dochodowego Wysokość odpłatności 100%

2. Odpłatność za przyznane posiłki następuje w sposób wskazany w decyzji administracyjnej , na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach. § 5. 1. Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej. 2. W przypadku dzieci i młodzieży przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek: 1) rodziców; 2) opiekuna dziecka; 3) pracownika socjalnego; 4) kierownika jednostki, do której uczęszcza dziecko; 5) innej osoby.

Id: FXNUA-ELPHD-EWGUF-DKTEB-ONJDG. Podpisany Strona 1

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. § 7. Traci moc uchwała Nr V/45/03 Rady Gminy w Wyszkach z dnia 23 kwietnia 2003 r. (Dz.Urz. woj. Podl z 2003 r. Nr 46, poz.1510) w sprawie określenia zasad udzielania pomocy uczniom w formie dożywiania. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Przewodniczący Rady Mieczysław Warpechowski

Id: FXNUA-ELPHD-EWGUF-DKTEB-ONJDG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-143/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.58

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1979

  uchwała nr XIV/120/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.1472

  uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2440

  uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

  Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LII/487/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie opłaty targowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr LII/486/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XXXI/243/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  uchwala nr XLVIII/224/10 Rady Miasta Kolno z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.